Voorlopige subsidieplafonds 2023 en begrotingssubsidies vastgesteld

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren heeft op 28 juni 2022 de begrotingssubsidies en subsidieplafonds voor 2023 vastgesteld.

 

Subsidieplafonds

Een subsidieplafond is het bedrag wat er tijdens een bepaald jaar maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies. Per subsidieregeling is een subsidieplafond vastgesteld. Deze bedragen zijn opgenomen in de ontwerpbegroting.

 

Er zijn subsidieplafonds vastgesteld voor;

Subsidies op het gebied van cultuur, welzijn, sport, verkeer en monumenten.

Subsidieregeling

Subsidieplafond 2023

Subsidieregeling Armoedebeleid

€ 325.000,--

Subsidieregeling Culturele activiteiten

€ 63.000,--

Subsidieregeling Duurzaamheid De Fryske Marren

€ 43.100,--

Subsidieregeling Gezond Opgroeien Onderwijs

€ 15.000,--

Subsidieregelingen Inwonersinitiatieven en Meidwaan yn De Fryske Marren

€ 500.000,--

Subsidieregeling Internationale betrekkingen

€ 5.000,--

Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse educatie (VVE), hoofdstuk 2 Peuterwerk

€ 312.000,--

Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse educatie (VVE), hoofdstuk 3 VVE

€ 465.000.--

Subsidieregeling Rijksmonumenten De Fryske Marren

€ 18.056,--

Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten De Fryske Marren

€ 200.000,--

Subsidieregeling Verkeersveiligheid

€ 25.500,--

Subsidieregeling VVE aanvullende activiteiten

€ 400.000,--

Subsidieregeling Taalnetwerken

€ 50.000,--

Subsidieregeling Scholing VVE

€ 50.000,--

Subsidieregeling Groen- en Blauwe maatregelen

€ 75.000,--

Subsidieregeling Tûk Wenjen aanvullende producten

€ 35.000,--

Verdeling subsidie

De wijzen van verdelen van de subsidies is in de afzonderlijke subsidieregelingen opgenomen. Voor bovenstaande regelingen geldt de algemene verdeelsleutel, deze is:

  • 1.

    Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

  • 2.

    Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

  • 3.

    Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 

Begrotingssubsidies

Daarnaast heeft het college in de ontwerpbegroting de begrotingssubsidies opgenomen. Begrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal aan deze subsidieontvanger als subsidie verleend kan worden expliciet in de begroting van gemeente De Fryske Marren is vermeld.

 

De begrotingssubsidies 2023 zijn voorgesteld voor;

Het genoemde bedrag is, is het bedrag waarop de subsidie 2023 ten hoogste kan worden vastgesteld (artikel 4:23 lid 3c van de Algemene wet bestuursrecht). Voor onderstaande subsidieontvangers is een begrotingssubsidie opgenomen in de ontwerpbegroting.

 

 Organisatie

Begrotingssubsidie 2023

Stichting Bibliotheken Mar en Fean

Informatiepunt digitale overheid

€ 1.083.869,--

€ 0,87 per inwoner van gemeente De Fryske Marren. De vermoedelijke peildatum is 1 januari 2023.

Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland

€ 200.000,--

Stichting Kulturhûs Oudehaske

€ 97.134,--

Stichting Kunstzinnige Vorming It Toanhûs

€ 614.441,--

Stichting Erfgoed, Landschap en Natuur

€ 357.152,--

Stichting Museum Stedhûs Sleat

€ 44.674,--

Stichting Oudheidkamer Lemster Fiifgea

€ 6.123,--

Stichting Afûk

€ 1.727,--

Stichting Bibliotheekservice Fryslân - platfoarm Lêsbefoardering Frysk (it Tomke projekt)

 

€ 2.500,--

Stichting Behoud van Rijksmonumenten (BRM)

€ 125.000,--

VVV Waterland van Friesland

€ 318.531,--

Stichting IJswegencentrale Sloten

€ 500,--

Stichting IJswegencentrale Gaasterland

€ 500,--

Stichting IJswegencentrale Skarsterlân

€ 500,--

Stichting Sociaal Samen Goud

€ 69.000,--

Stichting De Hege Gerzen

€ 2.000,--

Energie Coöperatie Gaasterland

€ 200.000,--

Enerzjykoöperaasje De Poask

€ 200.000,--

Stichting Tûmba, expertisebureau discriminatie en diversiteit

€ 0,77 per inwoner van gemeente De Fryske Marren. De peildatum is 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar

 

Stichting Halt

€ 0,01 per inwoner van gemeente De Fryske Marren. De peildatum is 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar.

 

Stichting Fonds Slachtofferhulp

€ 0,25 per inwoner van gemeente De Fryske Marren. De peildatum is 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar.

 

De begroting 2023 is nog niet door de raad vastgesteld

In oktober/ november 2022 stelt de raad de begroting voor 2023 vast. Dit betekent dat de begrotingssubsidies en het subsidieplafond 2023 nog bijgesteld kunnen worden. Door vaststelling van de begroting 2023 bestaat de mogelijkheid dat de begrotingssubsidies en de subsidieplafonds 2023 worden verlaagd (artikel 4:28 Algemene wet bestuursrecht). Wanneer de begrotingssubsidies en/of de subsidieplafonds worden verlaagd, is er minder geld beschikbaar voor subsidies in het jaar 2023. Dit kan gevolgen hebben voor de beschikbare subsidie voor de al ingediende subsidieaanvragen 2023.

Nadat de begroting door de raad is vastgesteld, worden de definitieve subsidieplafonds en maximale begrotingssubsidies bekend gemaakt.

 

Naar boven