Verleende omgevingsvergunning fase 2 transformatorstation Zeijerveen, Assen

Burgemeester en wethouders van Assen maken bekend dat in afwijking van het geldende bestemmingsplan een omgevingsvergunning is verleend (op grond artikel 2.1, lid 1, onder c, juncto artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3° van de Wabo), voor fase 2 van de uitbreiding van het transformatorstation Zeijerveen te Assen.

Korte beschrijving beoogde ontwikkeling

Het plan betreft het verwijderen en aanbrengen van diverse grote elektrische installaties met bijbehorende bebouwing op het bestaande terrein.

Qua functie past de uitbreiding binnen het bestemmingsplan. Maar de uitbreidingsplannen voldoen niet aan de bouwvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Bos en Golf'. De afwijking heeft betrekking op de bouwhoogten, het bebouwd oppervlak voor gebouwen en gedeeltelijke bouw buiten het bouwvlak.

Met de beoogde uitbreiding van het transformatorstation kan het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie en de groeiende vraag naar elektriciteit gefaciliteerd worden.

Ontwerpbesluit

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken hebben vanaf woensdag 2 februari 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. Enkele zienswijzen hebben geleid tot een wijziging van de omgevingsvergunning.

Wijziging aanvraag

In april 2022 is er een wijziging op de aanvraag ingediend. Dit betreft (in tegenstelling tot de oorspronkelijke voorgenomen verplaatsing van de hoogspannings-/middenspannings-traformator T112 van 40 MVA) het vervangen van trafo T112 door een nieuwe, stillere, transformator met een vermogen van 90 MVA. Deze wijziging is nodig omdat Enexis op haar vijf stations in het verzorgingsgebied een tekort aan transportcapaciteit verwacht voor grootzakelijke afnemers van elektriciteit. Deze wijziging van het oorspronkelijke bouwplan is een wijziging van ondergeschikte aard en het is daarom niet nodig om hiervoor een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. De wijziging betreft een wijziging van milieuneutrale aard.

 

Verklaring van geen bedenkingen en coördinatieregeling Wro

Op deze procedure heeft de gemeenteraad van Assen bij besluit van 30 juni 2022 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven en de coördinatieregeling van toepassing verklaard. De coördinatieregeling is van toepassing op de activiteiten bouw, milieu en afwijking regels ruimtelijke ordening. Dit betekent dat er sprake is van één voorbereidingsprocedure en dat de afhandeling van eventueel beroep plaatsvindt bij één instantie, te weten de Raad van State.

Crisis- en herstelwet (Chw)

Op deze omgevingsvergunning is ook de Crisis- en herstelwet van toepassing. Het plan valt onder projecten zoals bedoeld in Bijlage I van de Chw, onder 1.6: “ontwikkeling en verwezenlijking van overige ruimtelijke en infrastructurele projecten ten behoeve van het transport of het leveren van duurzame energie”. Hierdoor is hoofdstuk 1 van de Chw rechtstreeks van toepassing.

Waar kunt u het plan inzien

De omgevingsvergunning inclusief bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 13 juli 2022 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen & Ondernemen in het Stadhuis, Noordersingel 33 te Assen. Deze kunt u tijdens werkdagen inzien.

Het plan met het identificatienummer NL.IMRO.0106.99OMG20201204-VST1 is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening

Tijdens bovengenoemde ter inzage termijn bestaat de mogelijkheid een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, sectie Bestuursrecht, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Deze mogelijkheid staat open voor:

  • 1.

    belanghebbenden. Dat wil zeggen degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, bijvoorbeeld omdat het uw eigendom raakt of omdat er iets verandert in uw omgeving waar u last van heeft;

  • 2.

    niet-belanghebbenden die een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebben ingediend;

  • 3.

    niet-belanghebbenden die verschoonbaar geen of te laat een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van 24 augustus 2022 (daags na afloop van beroepsperiode). Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met het team Bouwen, Wonen & Ondernemen.

 

Naar boven