Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog

gelet op:

– titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

– artikel 35 van de Participatiewet;

 

overwegende dat:

– het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

– het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels rechtmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente Schiermonnikoog.

 

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 gemeente Schiermonnikoog.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen als bedoeld in artikel 32 en 33 van de Participatiewet, met uitzondering van de middelen bedoeld in artikel 31 lid 2 Participatiewet en artikel 33 lid 5 Participatiewet;

 • d.

  peildatum: de eerste dag van de maand waarin de aanvraag om de Eenmalige Energietoeslag 2022 is ingediend;

 • e.

  referteperiode: periode van drie maanden voorafgaand aan de peildatum. Voor huishoudens met een eigen onderneming geldt dat deze hun inkomsten in eerste instantie aannemelijk kunnen maken op basis van de aangifte omzetbelasting van de drie maanden, dan wel het kwartaal, voorafgaand aan de peildatum;

 • f.

  huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 onderdeel a, b, of c van de wet;

 • g.

  bijstandsnorm: de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de Participatiewet.

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De Eenmalige Energietoeslag 2022 van €800,00 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen (< 120% van de voor dat huishouden geldende bijstandsnorm) en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend. Voor een huishouden met een inkomen tussen de 120% en 130% van de voor hen geldende bijstandsnorm wordt op aanvraag een eenmalige energietoeslag van € 400,00 als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  De energietoeslag wordt per woonadres eenmalig toegekend. In het geval van meerdere huishoudens op één adres wordt de energietoeslag toegekend aan de persoon welke op de peildatum de hoofdbewoner is. Bij onduidelijkheid hieromtrent wordt de persoon, welke op de peildatum het energiecontract voor het betreffende woonadres op zijn naam heeft staan, als hoofdbewoner aangemerkt.

 • 3.

  De feitelijke energiekosten zijn voor het recht op of de hoogte van de energietoeslag niet relevant.

 • 4.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 5.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 6.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar, met uitzondering van de jongere zoals bedoeld in artikel 12 van de wet;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   ondernemers met een Bbz-uitkering voor levensonderhoud;

   ontvangen de Eenmalige Energietoeslag 2022 ambtshalve uiterlijk op 1 augustus 2022.

 • 2.

  De ambtshalve toekenning heeft tevens betrekking op huishoudens die algemene bijstand (AIO-aanvulling) ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens welke niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2022 kunnen vanaf 1 juni 2022 een aanvraag indienen.

 • 2.

  De energietoeslag wordt op aanvraag toegekend aan de persoon binnen het huishouden, welke op de peildatum het energiecontract voor het betreffende woonadres op zijn naam heeft staan.

 • 3.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt schriftelijk ingediend, door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier staat vermeld welke bewijsstukken bij de aanvraag overlegd moeten worden.

 • 4.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 november 2022.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6: Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan en vervangen de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 die zijn vastgesteld op 26 april 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2023.

Artikel 7: Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Schiermonnikoog 2022.

 

 

Aldus vastgesteld op 5 juli 2022.

Het college van burgemeester en wethouders

, de secretaris (R. Thedinga)

, de burgemeester (I. van Gent)

Toelichting

 

De beleidsregel Eenmalige Energietoeslag 2022 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

 

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

 

Voor zelfstandig ondernemers die al dan niet een uitkering voor levensonderhoud op grond van het Bbz 2004 ontvangen geldt dat het definitieve (jaar)inkomen pas na afloop van het boekjaar kan worden vastgesteld. Of de ondernemer een inkomen heeft onder de voor de energietoeslag geldende inkomensgrens, kan daarom alleen achteraf worden vastgesteld. Aan de ondernemer met een uitkering levensonderhoud kan de energietoeslag ambtshalve worden toegekend. In dat geval kan het inkomen in eerste instantie aannemelijk worden gemaakt op basis van de aangifte omzetbelasting van de drie maanden, dan wel het kwartaal, voorafgaand aan de peildatum. Na afloop van het boekjaar kan worden getoetst of er daadwerkelijk recht bestond op de eenmalige energietoeslag en kan eventueel ten onrechte toegekende toeslag worden teruggevorderd.

 

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ. Daar kan de gemeente andere groepen aan toe voegen. Dit heeft de gemeente gedaan bij ondernemers met een Bbz-uitkering en mensen met een AIO.

 

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De aanvrager kan later in het jaar (tot 1 december 2022) een nieuwe aanvraag indienen, op het moment dat hij wél aan de voorwaarden voldoet. De zeer dringende reden uit artikel 16 van de Participatiewet voorziet hier niet in.

Naar boven