Subsidieregeling Corona Herstelagenda Cultuur Gemeente Hilversum 2022

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum;

Gelet op: artikel 3, lid 3 van de Algemene Subsidie Verordening 2021 en titel 4.2 en 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Gelet op: raadsbesluit 6 oktober 2021, de Corona Herstelagenda (oktober 2021 – oktober 2022)

Besluit vast te stellen:

 

Subsidieregeling Corona Herstelagenda Cultuur Gemeente Hilversum 2022

 

Hoofdstuk 1: bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Hilversum 2021 (ASV);

b. College: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum;

c. Corona Herstelagenda: Een agenda door de Hilversumse gemeenteraad op 6 oktober vastgesteld voor het sociaaleconomische herstel van Hilversum met een reservering van € 600.000 bestemd voor activiteiten door de culturele sector;

d. Cultuurnetwerk Hilversum: koepelorganisatie waarbij culturele organisaties in Hilversum zich kunnen aansluiten voor afstemming en belangenbehartiging;

e. Koepelplan OPEN035: het plan van Cultuurnetwerk Hilversum om in samenhang activiteiten te organiseren die bijdragen aan de doelstellingen van de Corona Herstelagenda Cultuur. De activiteiten worden uitgevoerd door verschillende partners van Cultuurnetwerk Hilversum die individueel subsidie aanvragen bij de gemeente onder de vlag van het koepelplan OPEN035.

f. De Wet: De Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 

Hoofdstuk 2 subsidiabele activiteiten

Artikel 2. Beleidsdoelstellingen

Met deze subsidieregeling wil Gemeente Hilversum bijdragen aan het herstel van een levendige stad door middel van kunst en cultuur. Deze regeling draagt bij aan vier subdoelen zoals geformuleerd in de Corona Herstelagenda, maatregel F, Levendige stad op orde:

1. Impuls levendige stad gecombineerd met herwinnen van publieksvertrouwen en –bereik;

2. Vergroten van culturele in aanbod in de wijken;

3. Ondersteunen van herstel door stimuleren van transitie middels innovatie;

4. Optimaliseren aansluiten culturele ruimtevraag versus leegstand centrum.

 

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Cultuurnetwerk Hilversum heeft het initiatief genomen om met verschillende culturele organisaties en personen een samenhangend programma samen te stellen waarmee de doelen van de Corona Herstelagenda Cultuur worden bereikt. Dit koepelproject heet OPEN035.

 

Subsidiabele activiteiten zijn activiteiten die genoemd worden in het koepelplan OPEN035 en voldoen aan de doelen zoals genoemd in artikel 2. Voorbeelden betreffen: het organiseren van een cultureel festival, optredens met (kamer)muziek, openlucht cinema, tentoonstelling met beeldende kunst, culturele pop-up stores etc. De subsidieaanvragers zijn partner van Stichting Cultuur Netwerk Hilversum.

 

Hoofdstuk 3: kosten en wijze van verdeling

Artikel 4. Vaststelling subsidieplafond

1. Voor deze regeling is het subsidieplafond € 558.000. Dit bedrag is verdeeld in vier subsidieplafonds voor de vier verschillende doelen, zoals benoemd in deze regeling:

1. € 139.500 is beschikbaar voor doel 1, zoals geformuleerd in artikel 2;

2. € 186.000 is beschikbaar voor doel 2, zoals geformuleerd in artikel 2;

3. € 93.000 is beschikbaar voor doel 3, zoals geformuleerd in artikel 2;

4. € 139.500 is beschikbaar voor doel 4, zoals geformuleerd in artikel 2.

2. Niet benutte middelen van een deelplafond kunnen door middel van een separaat collegebesluit worden toegevoegd aan een ander deelplafond, benoemd in artikel 4 lid 1 van deze regeling.

 

Artikel 5. Wijze van verdeling

1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

3. Indien het college op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

 

Hoofdstuk 4: besluitvorming

Artikel 6. Aanvraag

1. De aanvraag bevat in elk geval de volgende documenten en gegevens:

a. Het ingevulde subsidie aanvraagformulier Corona Herstelagenda Cultuur;

b. Een projectbegroting van de activiteiten die sluitend en volledig is en waar nodig voorzien van een toelichting;

c. Een (projectactiviteiten)plan waarin de te ontplooien activiteiten worden omschreven mede in relatie tot de begroting;

d. Indien de aanvrager voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij het college, bevat de aanvraag tevens:

i. Een kopie van de oprichtingsakte van de rechtspersoon die de aanvraag indient.

ii. Een bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel.

2. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

3. Het college behoudt de mogelijkheid om in aanvulling op voornoemde gevraagde documenten nadere informatie aan te vragen ter beoordeling van de aanvraag.

 

Artikel 7. Aanvraagtermijn

1. Subsidieaanvragen kunnen vanaf het moment van inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, via het digitaal aanvraagformulier op www.hilversum.nl.

2. In afwijking van de ASV kunnen aanvragen tot 4 weken voor aanvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden ingediend.

 

Artikel 8. Beoordelingscriteria en besluitvormingsprocedure

1. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

2. De aanvragen worden door het college beoordeeld op basis van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Hilversum 2021 en deze nadere regel.

3. In afwijking van de ASV worden aanvragen binnen vier weken beoordeeld. Het aanvragen van meer dan €50.000 duurt langer omdat deze een langere procedure moeten doorlopen.

4. In afwijking van de ASV kan het college de in lid 3 genoemde termijn voor ten hoogste 6 weken verdagen.

 

Artikel 9. Weigeringsgronden

In aanvulling op weigeringsgronden genoemd in de AWB en ASV, kan een subsidie ook worden geweigerd als:

1. de aanvraag niet voldoet aan de doelen zoals geformuleerd in artikel 2 van deze regeling.

2. de aanvraag niet past bij de activiteiten zoals genoemd in het koepelplan OPEN035.

 

Artikel 10. Verantwoording

1. De verantwoordingsverplichtingen zoals genoemd in artikel 13 t/m15 van de ASV zijn van kracht voor deze subsidieregeling.

2. In aanvulling op de verantwoordingsverplichtingen zoals genoemd in de ASV, zijn subsidieontvangers verplicht 3 weken na afloop van de activiteiten het verantwoordingsformulier in te dienen, ongeacht de hoogte van de subsidie.

Hoofdstuk 5: slotbepalingen

Artikel 11. Hardheidsclausule

1. Het college kan in bijzondere gevallen besluiten – ten gunste van de aanvrager – af te wijken van de bepalingen van deze regeling, indien toepassing van deze regeling leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

2. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, besluit het college.

 

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking van deze nadere regel op overheid.nl en wordt aangehaald als nadere regeling Corona Herstelagenda Cultuur Gemeente Hilversum 2022. De nadere regel eindigt op 31 december 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2022.

Burgemeesters en wethouders van Hilversum,

 

De gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

 

 

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

 

Naar boven