Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Kerkrade maken bekend dat het volgende besluit is genomen: 

Ontwerp omgevingsvergunning

Voor: het intrekken van voorschriften van een omgevingsvergunning

Locatie: Waterschapsbedrijf Limburg, Voorterstraat 253, 6462 SJ Kerkrade

Datum besluit: 1 juli 2022 Zaaknummer: 2022-030332

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade. De stukken kunnen worden ingezien na het maken van een afspraak via telefoonnummer 14045.

Rechtsbescherming

Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 7 juli 2022 t/m 17 augustus 2022 schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Kerkrade, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade

Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om voor 11 augustus 2022 contact op te nemen met:

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

 

Gepubliceerd in Gemeenteblad, 7 juli 2022

 

Naar boven