VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN (2022)

Kenmerk Z056829/D373917

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022 met kenmerk 373914;

Gehoord het behandeladvies van het forum van 09 juni 2022;

HEEFT BESLOTEN:

 

 • 1.

  De Verordening Maatschappelijke Advies Raad Brummen (2022) vast te stellen.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

- Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning.

- Wsw: Wet sociale werkvoorziening.

- P-wet: de Participatiewet.

- Doelgroep: inwoners van de gemeente Brummen en zij die gebruik maken van voorzieningen geregeld via de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

- Maatschappelijke Advies Raad Brummen: een door het college ingesteld orgaan, dat adviseert over beleidsvorming en de evaluatie van de beleidsplannen Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet.

- Raad: de gemeenteraad van de gemeente Brummen.

- College van B&W: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen.

- Maatschappelijke organisatie: de instelling die zich volgens haar statutaire doelstelling en feitelijke werkzaamheden direct en of indirect richt op behartiging van belangen van de inwoner.

- Participatie: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Brummen haar inwoners, cliënten en maatschappelijke organisaties actief betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid op een zodanige wijze dat zij zich gehoord en vertegenwoordigd voelen en dat draagvlak aanwezig is voor beleidskeuzes.

- Sociaal Domein: het sociaal domein omvat het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet, alsmede het brede terrein van welzijn en gezondheid voor zover de gemeente er met beleid invloed op kan uitoefenen.

 

Artikel 2 Doelstelling en taken van de Maatschappelijke Advies Raad

 • 1.

  De Maatschappelijke Advies Raad (hierna: de MAR) heeft tot doel het sociaal maatschappelijk belang te verwoorden van de doelgroep(en), door gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college van B&W uit te brengen die betrekking hebben op het beleid binnen het sociaal domein.

 • 2.

  Door het instellen van de MAR geeft de gemeente vorm aan de wettelijke plicht om advies te vragen bij het opstellen van beleidsplannen op grond van de onder artikel 1 genoemde wetten en aan artikel 47 van de Participatiewet over cliëntenparticipatie.

 • 3.

  Voor de borging van cliëntenparticipatie conform art. 47 Participatiewet zullen door WerkFit Brummen bijeenkomsten worden georganiseerd. Ook de MAR wordt hiervoor uitgenodigd en kan bespreekpunten aandragen.

 • 4.

  De MAR heeft als taak en verantwoordelijkheid om het inwonersperspectief op te halen in de gemeente Brummen. De MAR stelt een huishoudelijk reglement op waarin onder andere afspraken over de onderlinge communicatie en communicatie met de doelgroepen worden vastgelegd.

 

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De MAR bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 leden.

 • 2.

  De leden zijn inwoners van de gemeente Brummen. De leden beschikken over ervaring met en/of kennis van de verschillende onderdelen van het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) en voelen zich betrokken bij het behartigen van het algemeen belang van cliënten in het sociaal domein. De leden worden op voordracht van de MAR benoemd door het college van B&W.

 • 3.

  De leden, inclusief de voorzitter, van de MAR worden benoemd voor een termijn van vier jaar.

 • 4.

  De leden, inclusief de voorzitter, kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van 4 jaar.

 • 5.

  De MAR stelt een rooster van aftreden vast waarin de continuïteit gewaarborgd is.

 • 6.

  Bij tussentijds aftreden van een lid, voorziet de MAR in de voordracht van een opvolger aan het college van B&W. De opvolger wordt benoemd voor een periode van 4 jaar.

 • 7.

  De rol en taakverdeling van de leden van de MAR, evenals het functioneren van de leden, worden door de MAR vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

   

Artikel 4 Bevoegdheden van de Maatschappelijke Advies Raad

1. Initiatiefrecht

 • 1.

  De MAR stelt in het ambtelijk overleg en in het overleg met de portefeuillehouder zaken aan de orde voor zover deze betrekking heeft op het beleid binnen het sociaal domein van de gemeente Brummen.

 • 2.

  De MAR brengt advies uit over het beleid en de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Brummen voor zover deze betrekking heeft op het sociaal domein.

 

2. Informatierecht

 • 1.

  De MAR wordt geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken en enquêtes die betrekking hebben op het beleid binnen het sociaal domein van de gemeente Brummen.

 • 2.

  De MAR krijgt spontaan en op verzoek, tijdig alle informatie en onderzoeken naar de effecten van het beleid in het sociaal domein die het voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden nodig heeft en omschreven zijn in deze verordening, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. De MAR is bevoegd om zelf informatie in te winnen.

 • 3.

  Om de MAR zo goed mogelijk te informeren over ontwikkelingen in het sociaal domein nemen beleidsmedewerkers minimaal 2 maal per jaar deel aan de werkgroepen Wmo, Jeugd en Participatie van de MAR. Vragen kunnen te allen tijde gesteld worden aan de beleidsmedewerkers van de gemeente Brummen.

 

3. Adviesrecht

 • 1.

  Het college stelt de MAR tijdig in de gelegenheid gevraagd advies uit te brengen over het voor te nemen beleid van de gemeente betreffende de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet, zodat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de besluitvorming.

 • 2.

  De MAR kan ongevraagd advies geven over het brede terrein van welzijn en gezondheid in het sociaal domein.

 • 3.

  Aan de MAR gevraagde adviezen worden binnen 4 weken schriftelijk uitgebracht aan het college. De MAR kan het uitbrengen van een advies eenmaal voor 2 weken verdagen. Van een verdaging wordt schriftelijk en gemotiveerd mededeling gedaan.

 • 4.

  Het college betrekt de gevraagde adviezen van de MAR bij de besluitvorming en indien het college van het advies afwijkt, doet het college dat gemotiveerd.

 • 5.

  Alle adviezen, informatieverzoeken en voorstellen tot verbetering die door de MAR schriftelijk of digitaal zijn verstrekt, worden door het college beoordeeld. Het college zorgt dat de MAR binnen 6 weken een schriftelijke, met redenen omklede reactie ontvangt.

 

Artikel 5 Instrumenten van cliëntenparticipatie

Bij ingrijpende beleidswijzingen op het gebied van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wsw kan de gemeente Brummen het initiatief nemen tot het houden van informatiebijeenkomsten voor cliënten, groepen van cliënten en andere direct of indirect belanghebbenden. De MAR wordt hierover tijdig geïnformeerd en zal, indien zij dit wenst, hierbij actief worden betrokken.

 

Artikel 6 Facilitering

 • 1.

  De gemeente faciliteert de MAR door middel van een jaarlijks subsidiebudget en het beschikbaar stellen van een vergaderruimte binnen de openingstijden van het gemeentehuis.

 • 2.

  Het college wijst een ambtelijke contactpersoon aan als 1e aanspreekpunt voor de MAR.

 • 3.

  Het college wijst één wethouder aan als aanspreekpunt/portefeuillehouder voor het bestuurlijk overleg.

 

Artikel 7 De vergaderingen

 • 1.

  De MAR stelt een vergaderreglement op.

 • 2.

  De vergaderingen van de MAR zijn openbaar met uitzondering van situaties zoals genoemd in artikel 7 lid 3. De stukken voor de vergadering worden minimaal zeven dagen voorafgaand aan de vergadering voor derden beschikbaar gesteld.

 • 3.

  De MAR besluit slechts tot het houden van een besloten vergadering als het de behandeling van privacygevoelige zaken of vertrouwelijke, niet openbare stukken betreft.

 • 4.

  Minimaal twee keer per jaar, of zoveel vaker als nodig wordt geacht vindt overleg plaats tussen de MAR en de aangewezen portefeuillehouder van de gemeente Brummen.

 

Artikel 8 Verslaglegging

De MAR informeert de inwoners jaarlijks over haar werkzaamheden en de geboekte resultaten in het voorgaande jaar in een openbare bijeenkomst en/of door middel van een openbaar verslag. Daarnaast wordt informatie gedeeld door publicaties op de website van de MAR waaronder de agenda en verslagen van de vergaderingen en de aan de gemeente verstrekte adviezen.

 

Artikel 9 Onduidelijkheden in de verordening

 • 1.

  Het college neemt de nodige beslissingen in alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet of onduidelijk is.

 • 2.

  Het college kan bij bijzondere omstandigheden afwijken van de bepalingen in deze verordening.

 

Artikel 10 Intrekking Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen

De Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen (INT14.3403) wordt ingetrokken.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ʺVerordening Maatschappelijke Advies Raad Brummen (2022)ʺ.

 

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 23 juni 2022.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, D.D. Balduk

De voorzitter A.J. van Hedel

Naar boven