Mandaat- en machtigingsbesluit GR IJmond Werkt! gemeente Velsen 2022

Burgemeester en wethouders van Velsen

 

besluiten

 

het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!

 

1. te machtigen tot het uitvoeren van de volgende feitelijke werkzaamheden:

 

Alle uitvoeringstaken gericht op re-integratie van de in artikel 1 onder m van de GR IJmond Werkt!

bedoelde doelgroep naar betaald werk. Hieronder vallen in ieder geval:

 

- het verkrijgen van de benodigde informatie over de deelnemer;

- het inschatten van de afstand tot de arbeidsmarkt, indien IJmond Werkt! de (vervolg)intake

doet;

- het verzorgen van de benodigde administratie en registraties;

- het uitwisselen van de benodigde gegevens met de inkomens- en zorgconsulent;

- het trainen van de gewenste sollicitatie- en arbeidsvaardigheden;

- het stimuleren en faciliteren van werkaanvaarding;

- begeleiding en nazorg op de werkplek;

- het werkdeel aanwenden voor re-integratie.

 

2. te mandateren tot het hanteren van de volgende beslissingsbevoegdheden:

 

- plan van aanpak voortvloeiend uit de Participatiewet opstellen;

- zoekperiode voortvloeiend uit de Participatiewet verlengen;

- re-integratievoorziening vaststellen, aanbieden, wijzigen en handhaven;

- onkostenvergoeding of scholingskosten toekennen;

- arbeidsverplichtingen opleggen, wijzigen en handhaven;

- maatregel vaststellen en opleggen;

- het inkopen van aanvullende re-integratiediensten vanuit het re-integratiebudget indien deze

dienst aantoonbaar nog niet geleverd kan worden door IJmond Werkt! en een noodzakelijk

onderdeel uitmaakt van het traject naar werk met in achtneming van de Europese

aanbestedingsregels;

- inhuur van tijdelijke krachten vanuit het re-integratiebudget indien dit noodzakelijk is voor het

behalen van het gewenste uitstroomresultaat.

 

3. onder de voorwaarde dat dit plaats vindt binnen de volgende juridische kaders:

 

- Participatiewet (PW)

- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

- Algemene wet bestuursrecht (Awb)

- Wet Suwi

- Artikel 160 Gemeentewet

- Vigerend gemeentelijk beleidskader

 

4. en onder de volgende voorwaarden:

 

De gemandateerde is niet bevoegd als het gaat om:

1. Personen die niet genoemd staan in de definitie van re-integratiedoelgroep zoals

genoemd in artikel 1 onder m van de GR IJmond Werkt!;

2. Het vaststellen of intrekken van beleidsregels en verordeningen;

3. Een voorstel aan de gemeenteraad;

4. Een afwijking van het door het college vastgestelde beleid;

5. Een afwijking van de door de raad vastgestelde verordening;

6. Een bezwaar- en of beroepschrift;

7. Het aanbieden of wijzigen van een traject sociale activering of inburgeringtraject;

8. Een afwijking van een wettelijk verplicht ingewonnen advies.

5 . en onder de volgende instructies:

 

1. De gemandateerde stemt voordat gebruik wordt gemaakt van het (onder)mandaat/de (onder)machtiging af met de beleidsadviseur IJmond Werkt! indien:

Het besluit of (rechts) handeling als politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig wordt aangemerkt;

De aangelegenheden tot kritische berichtgeving in de media heeft geleid dan wel in verband met de aard van de aangelegenheid redelijkerwijs moet worden aangenomen dat dit zal gebeuren.

2. De gemandateerde maakt geen gebruik van het (onder)mandaat/de (onder)machtiging als mandaatgever aangeeft zelf te willen beslissen.

3. Door middel van kwartaal rapportages dient te worden aangegeven hoe de in mandaat uitgeoefende bevoegdheden worden uitgevoerd.

 

4. Het algemeen bestuur mag (onderdelen van) de gemandateerde bevoegdheden ondermandateren

aan het dagelijks bestuur, de directeur en de medewerkers van Gr IJmond Werkt!. Ook voor

ondermandaat geldt dat bovengenoemde instructies en voorwaarden gelden. Ondermandaat van

ondermandaat is niet toegestaan. Slechts het Algemeen Bestuur is bevoegd om ondermandaat te

verlenen. Ondermandaatbesluiten moeten op grond van de algemene wet bestuursrecht gepubliceerd

worden. Ditzelfde geldt voor de onder artikel 1 genoemde feitelijke handelingen.

 

 

Burgemeester en wethouders van Velsen

De secretaris, De burgemeester,

K.M. Radstake F.C. Dales

Naar boven