Gemeente Zeewolde, Voorontwerp bestemmingsplan Noorderwold deelgebied 1 en 2 en kennisgeving Notitie reikwijdte en detailniveau MER Noorderwold – Eemvallei Fase 1

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een (nieuw) bestemmingsplan wordt opgesteld voor Noorderwold deelgebied 1 en 2.

Voorontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan bevindt zich in de fase van een voorontwerp waarover inspraak wordt verleend. Het plangebied is circa 155 ha en is begrensd door de gemeentegrens met Almere (A6), de Wulptocht, Noorderwold deelgebied 3, agrarische percelen, de Ibisweg (deels) en natuurgronden. Het plangebied ligt deels binnen Oosterwold.

Het bestemmingsplan ziet op de realisatie van nieuwe natuur en agrarisch medegebruik. Ook is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om via wijziging landschapskavels (wonen en andere ‘rode functies’) mogelijk te maken. Daarnaast wordt een kleine aanpassing van de ontsluiting van een windturbine doorgevoerd.

Het bestemmingsplan heeft een planm.e.r.-plicht vanwege de functiewijziging. Ook is het kaderstellend voor andere vergunningen. Daarom is voor het bestemmingsplan een Milieueffectrapportage (MER) nodig. Dit betekent dat er naast de procedure van het bestemmingsplan ook een MER procedure moet worden doorlopen.

Notitie reikwijdte en detailniveau MER

Voordat het MER wordt opgesteld, is een notitie reikwijdte en detailniveau MER gemaakt. Deze notitie heeft tot doel een ieder te informeren over het voornemen en aan te geven op welke manier alternatieven en milieueffecten in het kader van de MER worden onderzocht. Het geeft inzicht is hoe de effecten worden onderzocht en met welke diepgang dit gebeurt.

Op basis van de notitie reikwijdte en detailniveau MER en daarop ontvangen zienswijzen zal de daadwerkelijke MER worden opgesteld. Het MER wordt uiterlijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en voor advies aan de commissie voor de m.e.r. gestuurd.

Ter inzagelegging stukken

Vanaf woensdag 13 juli 2022 liggen er 2 documenten ter visie:

 

 • 1.

  het voorontwerp bestemmingsplan Noorderwold deelgebied 1 en 2;

 • 2.

  de notitie reikwijdte en detailniveau MER Noorderwold – Eemvallei Fase 1.

De stukken liggen tot en met 23 augustus 2022 (op afspraak) ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis van Zeewolde. U kunt het voorontwerp ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.0050.BPNoorderwold1en2-VO01. Voor het inzien van het plan bij het Publiekscentrum dient u een afspraak met het publiekscentrum te maken. U kunt daarvoor het algemene nummer 036- 5229522 bellen.

Reageren

Tijdens de inzagetermijn tot en met 23 augustus 2022 kan iedereen een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan en/of een zienswijze op de notitie reikwijdte en detailniveau naar voren brengen.

Een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan kan:

 • 1.

  online op www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

 • 2.

  schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

 • 3.

  mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar M.F. Nagelhout, telefoonnummer 036-5229478 of K. Vos 036- 5229547.

In de inspraakreactie moet worden aangegeven op welke onderdelen van het voorontwerp bestemmingsplan de reactie betrekking heeft.

Een zienswijze op de notitie reikwijdte en detailniveau kan:

 • 1.

  online via www.zeewolde.nl/zienswijze. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

 • 2.

  schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

 • 3.

  mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar M.F. Nagelhout, telefoonnummer 036-5229478 of K. Vos 036- 5229547.

In de zienswijze moet worden aangeven op welke onderdelen van de notitie reikwijdte en detailniveau de zienswijze betrekking heeft.

Het college van burgemeester en wethouders,

Zeewolde, 12 juli 2022.

Naar boven