Gemeente Beuningen – omgevingsvergunning buiten behandeling stellen - Jonkerstraat 1 te Weurt.

 

Burgemeester en wethouders van Beuningen maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning buiten behandeling stellen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Voor : vernieuwen van leien zinken goten en loodwerk

Locatie : Jonkerstraat 1 te Weurt

Datum besluit : 4 juli 2022

Datum verzending : 4 juli 2022

Zaaknummer ODRN: W.Z22.103232.01

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders dat het besluit heeft genomen. Het postadres is Postbus 14, 6640 AA te Beuningen.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de onderstaande gegevens:

a. naam en adresgegevens van de indiener;

b. dagtekening;

c. omschrijving van het bestreden besluit;

d. motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

 

Voorlopige voorziening aanvragen

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem.

De aanvraag voorlopige voorziening kan gericht worden aan:

 

Rechtbank Gelderland

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

 

U kunt ook digitaal een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Kijk op de genoemde site voor de geldende voorwaarden.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.

Naar boven