Verleende omgevingsvergunning nieuwbouw schuur en boerderijwinkel Amelte 24

Burgemeester en wethouders van Assen maken bekend dat in afwijking van het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Herziening artikel 30 WRO” een omgevingsvergunning is verleend op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het bouwen van een nieuwe schuur en het realiseren van een boerderijwinkel in een bestaande garage op het perceel van Amelte 24 te Assen.

Korte beschrijving beoogde ontwikkeling

De aanleiding van deze omgevingsvergunning is het plan om een nieuwe schuur te bouwen op de plek van een reeds gesloopte schuur en het starten van een boerderijwinkel in een bestaande garage op het perceel van Amelte 24. De nieuwe schuur zal dezelfde hoogte en oppervlakte krijgen als de oude schuur, en zal net als de oude schuur gebruikt worden als bedrijfsgebouw behorende bij de boerderij op dit perceel. De gevraagde boerderijwinkel is bedoeld als kleinschalige nevenfunctie en dient voor de verkoop van voornamelijk (streek)producten van de eigen boerderij of van omliggende boerderijen. De totale oppervlakte aan bebouwing op dit perceel blijft gelijk aan de bestaande situatie, maar is meer dan het bestemmingsplan toestaat. Daarom is een omgevingsvergunning nodig waarbij afgeweken wordt van de regels van het bestemmingsplan.

Ontwerpbesluit

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken hebben met ingang van 4 mei 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. De omgevingsvergunning wordt daarom ongewijzigd verleend.

Ter inzage

De omgevingsvergunning inclusief bijbehorende stukken liggen vanaf 6 juli 2022 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen & Ondernemen in het Stadhuis, Noordersingel 33 te Assen. Deze kunt u tijdens werkdagen inzien.

Het plan met het identificatienummer NL.IMRO.0106.99OMG20200870-VST1 is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepschrift/verzoek om voorlopige voorziening

Tijdens bovengenoemde ter inzage termijn bestaat de mogelijkheid een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, sectie Bestuursrecht, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Deze mogelijkheid staat open voor:

  • 1.

    belanghebbenden. Dat wil zeggen degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, bijvoorbeeld omdat het uw eigendom raakt of omdat er iets verandert in uw omgeving waar u last van heeft;

  • 2.

    niet-belanghebbenden die een zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning hebben ingediend;

  • 3.

    niet-belanghebbenden die verschoonbaar geen of te laat een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning treedt daags na afloop van beroepsperiode in werking. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met het team Bouwen, Wonen & Ondernemen.

Assen 5 juli 2022

Naar boven