Mandaatbesluit FUMO 2022 gemeente De Fryske Marren

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren,

inhoudende de verlening van mandaat en machtiging aan het dagelijks bestuur van de FUMO.

 

Overwegende:

 • dat de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke en Weststellingwerf, samen met de Provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân deelnemen in de Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing;

 • dat bovengenoemde deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling taken aan de FUMO hebben opgedragen op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en specialistische advisering op gebied van het omgevingsrecht;

 • dat het uit het oogpunt van doelmatig bestuur wenselijk is om met betrekking tot de opgedragen taken, bevoegdheden tot het nemen van besluiten en de ondertekening van stukken te mandateren alsmede machtiging te verlenen voor het verrichten van feitelijke handelingen;

 • de vertegenwoordigers van bovengenoemde deelnemers in het algemeen bestuur van de FUMO gezamenlijk de wens hebben uitgesproken om ter uitvoering van de door hen opgedragen taken aan de FUMO mandaat te verlenen;

 • dat de bovengenoemde deelnemers de FUMO minimaal mandaat wensen te geven voor het basistakenpakket;

 • dat de bovengenoemde deelnemers de FUMO mandaat kunnen geven voor de aanvullende taken en/of BRIKS taken, voor zover dit is overeengekomen in de individuele Dienstverleningsovereenkomst (DVO);

 • dat mandaat van bovengenoemde gemeentelijke deelnemers aan de FUMO bijdraagt aan een eenduidige taakuitvoering.

 

Gelet op:

 • afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • de artikelen 3, 4 en 18 van de Gemeenschappelijke regeling FUMO,

 

Besluit:

 • onderstaande mandaatregeling vast te stellen als volgt:

Mandaatbesluit FUMO 2022 gemeente De Fryske Marren  

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren;

 • b.

  regeling: de Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing;

 • c.

  FUMO: het openbaar lichaam bedoeld in artikel 2 van de regeling;

 • d.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de FUMO;

 • e.

  directeur: de secretaris/directeur van de FUMO;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van het college van de gemeente [naam gemeente] besluiten te nemen;

 • g.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van het college handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 

Artikel 2. Mandaat en machtiging

 • 1.

  Aan het dagelijks bestuur van de FUMO wordt voor zover het bevoegdheden van het college betreft mandaat verleend overeenkomstig het bij dit besluit behorende Mandaatlijst, dat is opgenomen als bijlage II, in combinatie met bijlage I bij dit besluit.

 • 2.

  Aan het dagelijks bestuur wordt machtiging verleend om namens het college alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden bedoeld in lid 1.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid om ondermandaat te verlenen, tenzij dit in de bijlagen expliciet is uitgesloten of beperkt.

 

Artikel 3. Kaders uitoefening bevoegdheden

 • 1.

  Indien het college een voor een besluit relevante beleidsregel heeft vastgesteld, verwijst het dagelijks bestuur ter motivering van een besluit naar die regel.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur past de algemene dan wel specifieke instructies van het college als bedoeld in artikel 10:6 Algemene wet bestuursrecht toe.

 • 3.

  Het college zorgt ervoor dat het dagelijks bestuur over alle benodigde informatie noodzakelijk voor de uitvoering van het in het eerste lid bepaalde kan beschikken. Besluiten genomen in ondermandaat worden niet ondertekend door degene die het besluit heeft voorbereid.

 • 4.

  Indien zich één of meer van de in dit lid omschreven situaties voordoet, wordt het besluit niet in mandaat genomen, maar door het college zelf:

  • het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften, of een advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • het besluit overschrijding van budgetten, kredieten of onvoorziene uitgaven kan inhouden;

  • de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen;

  • afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast en daarbij zienswijzen zijn ingediend.

 

Artikel 4. Uitzonderingen mandaat

 • 1.

  Besluiten op bezwaar en besluiten op administratief beroep als bedoeld in artikel 7:25 van de Awb.

 • 2.

  Besluiten tot invordering van verbeurde dwangsommen alsmede besluiten tot aanmaning en bevel van betaling in het kader van het opleggen van een last onder dwangsom.

 • 3.

  Besluiten tot vaststelling van de hoogte van de verschuldigde kosten in het kader van het toepassen van bestuursdwang.

 

Artikel 5. Informatieplicht

 • 1.

  Het dagelijks bestuur verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van het bij het besluit verleende mandaat en machtiging.

 • 2.

  In voorkomende gevallen informeert het dagelijks bestuur het college tijdig over: het nemen van beslissingen van principieel juridische aard, beleidsmatig principiële aard, of politiek- of bestuurlijk-gevoelige aard en tevens bij het nemen van beslissingen met risico's van financiële aard, zoals een mogelijk kostenverhaal op basis van onrechtmatige daad of anderszins.

 

Artikel 6. Ondermandaat en ondermachtiging

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2 , in ondermandaat en ondermachtiging opdragen aan ondergeschikten, tenzij ondermandaat of ondermachtiging is uitgesloten in de Mandaatlijst.

 • 2.

  De artikelen 2, 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van bevoegdheden in ondermandaat en ondermachtiging.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat de door hem ondergemandateerden dan wel ondergemachtigden tevens kunnen beschikken over de informatie zoals genoemd in artikel 3.

 • 4.

  Een besluit tot verlening van ondermandaat en ondermachtiging wordt bekend gemaakt overeenkomstig de Bekendmakingswet. en treedt in werking overeenkomstig de Bekendmakingswet juncto Awb.

 

Artikel 7. Ondertekening

 • 1.

  Indien een besluit krachtens mandaat en machtiging dan wel ondermandaat en ondermachtiging wordt genomen als bedoeld in artikel 2 respectievelijk artikel 5 luidt de ondertekening:

 • Namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

 • gevolgd door:

 • de handtekening,

 • de naam en

 • de functie van de (onder)gemandateerde/(onder)gemachtigde.

 

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht is bekendgemaakt.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van dit besluit vervallen eerder genomen FUMO mandaatsbesluiten, met dien verstande, dat het rechtsgevolg van de onder die mandaten genomen besluiten onverkort van kracht blijft, tenzij expliciet anders besloten.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit FUMO 2022 gemeente De Fryske Marren.

 

Joure, 25 mei 2022.

 

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

gemeentesecretaris, burgemeester,

Ditta Cazemier Fred Veenstra

Bijlagen

 

Behorend bij Mandaatbesluit FUMO 2022 De Fryske Marren

 

In deze Bijlagen staan de taken waarvoor mandaat is verleend door de colleges van burgemeester en wethouders van de Friese gemeenten aan het dagelijks bestuur van de FUMO.

 

Het mandaat geldt voor alle taken die door het college van burgemeester en wethouders aan de FUMO zijn opgedragen en omschreven in dienstverleningsovereenkomsten dan wel incidentele opdrachten, tenzij het mandaat en/of machtiging nadrukkelijk is uitgesloten.

Het mandaat omvat zowel basistaken, aanvullende taken, collectieve taken en incidentele taken, tenzij mandaat nadrukkelijk is uitgesloten.

Indien sprake is van een meervoudige omgevingsvergunning levert FUMO het milieudeel (in advies) aan bij de betreffende gemeente. De FUMO heeft geen mandaat voor de behandeling van meervoudige aanvragen.

 

Afkortingen

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Bor

Besluit omgevingsrecht

EED

Europese Energie-Efficiency Richtlijn

IPPC

Installatie voor industriële activiteiten als bedoeld in bijlage I van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (PbEU L 334)

FUMO

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

PRTR

Pollutant Release and Transfer Register

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbb

Wet bodembescherming

Wm

Wet milieubeheer

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

 

Bijlage 1 Algemeen

 

Mandaatlijst die betrekking heeft op de taakuitvoering door FUMO

 

BIJLAGE I

Algemeen

Nummer

Verleend mandaat

Beperking ondermandaat

Toelichting

1.1.1

Op grond van artikel 2 van het Mandaatbesluit omvatten de bij of krachtens dit Mandaatbesluit verleende mandaten, volmachten en machtigingen tevens alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden opgenomen in deze Mandaatlijst

 

Indien voor een taak of bevoegdheid mandaat of machtiging is verleend omvat dit - voor zover relevant - onder meer:

 • behandelen van en voeren van correspondentie/ gesprekken van uitvoerende en/of informatieve aard;

 • het vragen van aanvullende gegevens op grond van artikel 4:5 van de Awb;

 • de voorbereiding van besluiten met gebruikmaking van titel 4.1 van de Awb (reguliere procedure) en/of afdeling 3.4 van de Awb (uitgebreide procedure);

 • het opvragen van informatie bij (overheids)instanties in het kader van de voorbereiding van besluitvorming;

 • opschorten beslistermijn op grond van paragraaf 4.1.3.1. van de Awb;

 • het verlengen van de beslistermijnen, 4.14 Awb;

 • bekendmaking en mededeling besluiten conform afdeling 3.6 van de Awb;

 • een aanvraag buiten behandeling laten op grond van artikel 4:5 van de Awb;

 • vereenvoudigde afdoening op grond van artikel 4:6 van de Awb;

 • het horen op grond van de artikelen 4:7 en 4:8 van de Awb en

 • alle overige procedurestappen en -besluiten.

 

Publicatie van stukken wordt door het bevoegd gezag zelf verzorgd.

Dit mandaat geldt niet indien de aanvraag (verplicht) ook betrekking heeft op andere Wabo activiteiten die door de gemeente worden uitgevoerd.

 

1.1.2

Door- of terugzenden van stukken als bedoeld in artikel 2:3 van de Awb.

 

Als een ander bestuursorgaan bevoegd is, worden de stukken doorgezonden of teruggezonden.

1.1.3

Beslissen inzake het geheel of gedeeltelijk (ambtshalve of op verzoek) intrekken, wijzigen of verlengen van de onder deze Mandaatlijst vallende besluiten, toestemmingen, ontheffingen of verklaringen.

 

Omvat het intrekken, wijzigen of verlengen van een besluit, toestemming, ontheffing of verklaring zoals in deze Mandaatlijst is opgenoemd op grond van de geldende regelgeving.

1.1.4

Aanwijzen van toezichthouders in de zin van artikel 5.11 van de Awb en het ondertekenen van de legitimatiebewijzen, voor zover de FUMO belast is met de uitvoering van een wettelijke regeling op grond waarvan toezichthouders kunnen worden aangewezen.

 

Het aanwijzen van toezichthouders betekent dat deze medewerkers gebruik mogen maken van de bevoegdheden voor toezichthouders als bedoeld in titel 5.2 van de Awb Het geldt onder meer voor artikel 5.10, derde lid, van de Wabo.

Aanwijzingsbesluiten die zijn afgegeven voor het van kracht worden van dit mandaatbesluit en -bijlage, blijven onverkort van kracht tenzij expliciet anders wordt besloten. De toezichthouder moet nog steeds ambtenaar zijn volgens de Wabo (art 5.10 Wabo). Dus inhuur etc. dient wel minimaal als onbezoldigd ambtenaar te worden aangewezen.

 

Bijlage II Mandaatlijst die betrekking heeft op de uitvoering van de (basis)taken door FUMO, inclusief besluitvorming

BIJLAGE II

Mandaatlijst die betrekking heeft op de uitvoering van de (basis)taken door FUMO, inclusief besluitvorming

 

Nummer

Verleend mandaat

Beperking ondermandaat

Toelichting

 

 

2.1

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

2.1.1

Beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1 lid 1 onder e, 2.1 lid 1 onder i van de Wabo.

 

Het gaat om een aanvraag omgevingsvergunning voor het aspect milieu en/of OBM . Dit mandaat geldt niet indien (verplicht) meer Wabo activiteiten aangevraagd (dienen te) worden. In dat geval levert de FUMO het milieudeel (in advies) aan bij de betreffende gemeente.

2.1.2

Beslissen op aanvragen om een beschikken met betrekking tot de eerste of tweede fase als bedoeld in artikel 2.5 van de Wabo .

 

Op verzoek van de aanvrager kan een omgevingsvergunning in twee fasen worden verleend. Er wordt dan eerst een beschikking voor de eerste fase en daarna voor de tweede fase verleend. De aanvrager moet wel bij de eerste fase al aangeven waar de tweede fase betrekking op heeft. Indien sprake is van een meervoudige omgevingsvergunning levert FUMO het milieudeel (in advies) aan bij de betreffende gemeente. Het mandaat is verder beperkt tot een activiteit milieu bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e of artikel 2.1 lid 1 onder i van de Wabo.

2.1.3

Wijzigen, ambtshalve of op verzoek, van (de voorschriften van) een eerder verleende omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.31 en 2.31a van de Wabo.

 

Betreft het wijzigen van het onderdeel milieu/OBM van omgevingsvergunningen. Dit kan ook het onderdeel milieu/OBM zijn van een meervoudige vergunning, zolang het enkel de wijziging van het milieu/OBM deel van deze meervoudige vergunning betreft.

 

Het mandaat is verder beperkt tot een activiteit milieu bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e of artikel 2.1 lid 1 onder i van de Wabo.

Dit mandaat geldt niet indien voor meer Wabo activiteiten de vergunning wordt gewijzigd. In dat geval levert de FUMO het milieudeel (in advies) aan bij de betreffende gemeente.

2.1.4

Beslissen op verzoeken om goedkeuring/instemming die benodigd is op grond van een vergunningvoorschrift.

 

In een vergunningvoorschrift kan een bepaald onderzoek, plan, melding of rapportage (energieverbruik, VOS uitstoot, bodemonderzoek, vervoersplan, afvalpreventieplan etc.) zijn voorgeschreven. Vervolgens moet worden beslist of het ingediende stuk aan de gestelde normen in de vergunning voldoet.

 

Het mandaat is verder beperkt tot een activiteit milieu bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e of artikel 2.1 lid 1 onder i van de Wabo.

2.1.5

Beslissen over het melden om de omgevingsvergunning over te dragen als bedoeld in artikel 2.25 derde lid onder b van de Wabo.

 

Het gaat om het overdragen op naam van een omgevingsvergunning van de ene vergunninghouder naar de andere.

Dit mandaat geldt niet indien de vergunning ook betrekking heeft op andere Wabo activiteiten. In dat geval geeft de FUMO advies of de vergunning voor wat betreft het milieudeel overgedragen zou kunnen worden.

Het mandaat is verder beperkt tot een activiteit milieu bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e of artikel 2.1 lid 1 onder i van de Wabo.

2.1.6

Intrekken, ambtshalve of op verzoek, van omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.33 of 2.23 van de Wabo.

 

Het bevoegd gezag is verplicht om de omgevingsvergunning in te trekken in de in artikel 2.33, eerste lid, van de Wabo genoemde gevallen. In de gevallen genoemd in het tweede lid van dat artikel (onder andere: intrekking op verzoek van de vergunninghouder en intrekking indien geen gebruik wordt gemaakt van een omgevingsvergunning) is het een bevoegdheid.

 

Het mandaat is verder beperkt tot een activiteit milieu bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e of artikel 2.1 lid 1 onder i van de Wabo

Dit mandaat geldt niet wanneer de activiteit milieu/OBM is verleend als onderdeel van een omgevingsvergunning waarin ook ander Wabo activiteiten zijn vergund. In dat geval levert de FUMO advies over het intrekken van het milieu/OBM deel.

2.1.7

Achterwege laten, op grond van Wabo artikel 3.10, van het toepassen van Wabo artikel 3.1 of Awb afdeling 3.4 bij de voorbereiding van een beschikking op een aanvraag (van wijziging van de voorschriften van een) omgevingsvergunning.

 

Het mandaat is verder beperkt tot een activiteit milieu bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e of artikel 2.1 lid 1 onder i van de Wabo

Dit mandaat geldt niet indien de aanvraag (verplicht) ook betrekking heeft op andere Wabo activiteiten.

Dit gaat om een spoed aanpassing vergunning die eigenlijk via uitgebreide procedure zou moeten (ivm ongewone omstandigheid.)

2.1.8

Afwijzen, op grond van Awb artikel 4:6, van een aanvraag om (wijziging van de voorschriften van een) omgevingsvergunning.

 

Het mandaat is verder beperkt tot een activiteit milieu bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e of artikel 2.1 lid 1 onder i van de Wabo

Dit mandaat geldt niet indien de aanvraag (verplicht) ook betrekking heeft op andere Wabo activiteiten.

 

 

2.2

Bouwbesluit 2012 (asbestmeldingen)

 

2.2.1

Behandelen van meldingen als bedoeld in artikel 1.26 Bouwbesluit en het opleggen van nadere voorwaarden als bedoeld in artikel 1.29 en 1.30 Bouwbesluit.

 

Toezicht op het bedrijfsmatig verwijderen van asbest bij sloopwerkzaamheden valt onder de basistaak als bedoeld in Bor artikel 7.1 lid 1 aanhef en onder c onder 3°. Indien op grond van het Bouwbesluit een melding is vereist voor het verwijderen van asbest, kan na deze melding nadere voorwaarden opleggen aan het slopen c.q. verwijderen van asbest (art 1.29 en 1.30 Bouwbesluit). De gegevens die met betrekking tot asbest bij de melding worden ingediend worden voor het toezicht (= basistaak) doorgestuurd naar de FUMO. Het opleggen van eventuele nadere voorwaarden met betrekking tot de asbestverwijdering wordt eveneens tot deze basistaak gerekend.

 

Dit mandaat geldt niet als het opleggen van nadere voorwaarden asbestverwijdering samenloopt met het opleggen van andere nadere voorwaarden n.a.v. de sloopmelding. In dat geval is integrale afhandeling nodig en geeft de FUMO advies over het asbestdeel aan bij de betreffende gemeente.

 

2.3

Besluit bodemkwaliteit

 

2.3.1

Behandelen van meldingen als bedoeld in Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

 

In het kader van het Besluit bodemkwaliteit voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie:

 • 1.

  Het beoordelen van meldingen .

 • 2.

  Het reageren op meldingen richting melder

 • 3.

  Het toezicht op meldingen

 • 4.

  Het verzenden van brieven naar aanleiding van toezicht

 • 5.

  Het verzenden van een voorgenomen handhavingsbesluit naar aanleiding van toezicht

.

 

2.4

Mobiele puinbreker

 

 

2.4.1

Kennisgeving mobiele puinbreker

 

Beoordeling en afhandeling kennisgeving mobiel breken

 

2.5

Wet milieubeheer (Wm)

 

2.5.1

Het beoordelen en afhandelen van meldingen als bedoeld in artikel 8.41, eerste lid, van de Wet milieubeheer ten aanzien van activiteiten die zijn aangewezen in categorie 6 van bijlage IV Bor.

 

Betreft meldingen op grond van een "milieu- Amvb" (zoals het Activiteitenbesluit) voor aangewezen activiteiten binnen Activiteitenbesluit type C en type B inrichtingen.

2.5.2

Beschikkingen als bedoeld in artikel 8.40a, eerste lid en 8.42, eerste lid van de Wet milieubeheer ten aanzien van activiteiten die zijn aangewezen in categorie 6 van bijlage IV Bor.

 

Betreft beschikkingen voor maatwerkvoorschriften en gelijkwaardige maatregelen m.b.t. aangewezen activiteiten binnen Activiteitenbesluit type C en type B inrichtingen.

2.5.3

Beslissen op grond van artikel 1.11, lid 4, 5, 6 of 11 Activiteitenbesluit dat een rapport van een akoestisch onderzoek is al dan niet is vereist bij een melding.

 

Bij meldingen Activiteitenbesluit voor aangewezen activiteiten binnen Activiteitenbesluit type B en type C inrichtingen is soms het indienen van een akoestisch onderzoek vereist maar niet noodzakelijk. In andere gevallen is het indienen van een onderzoek niet verplicht maar wel noodzakelijk. In deze gevallen kan een besluit worden genomen dat het indienen van een onderzoek niet/wel is vereist. Dit mandaat (4.2) is bedoeld om mandaat 4.1 (meldingen voor basistaakinrichtingen) effectief uit te kunnen voeren.

2.5.4

Verstrekken van gegevens over externe veiligheid op grond van artikel 12.13 van de Wm ten behoeve van het openbare register als bedoeld in artikel 12.12 van de Wm.

 

Het gaat hierbij om gegevens van inrichtingen zoals aangegeven Registratiebesluit Externe Veiligheid.

2.5.5

Uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren van taken op grond van bij of krachtens hoofdstuk 7 van de Wm gestelde regels, voorzover het betreft mer-beoordelingsbesluiten ten behoeve van vergunningen milieu

 

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning milieu of OBM betrekking heeft op een activiteit waarvoor een milieueffectrapport wordt danwel moet worden gemaakt, gelden met betrekking tot de totstandkoming van dat milieueffectrapport bepalingen, waaronder uitbrengen advies over reikwijdte en detailniveau, kennisgeving etc.

 

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning milieu of OBM betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in kolom 1 al dan niet in combinatie met kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, dan moet eerst worden beslist of ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning al dan niet een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

 

 

2.6

Toezicht en handhaving

 

2.6.1

Het ambtshalve of naar aanleiding van een verzoek uitvoeren van toezicht.

 

Het uitvoeren van toezicht betreft onder meer het uitvoeren van een opleveringscontrole, een controle n.a.v. klachten/ incidenten, reguliere controle en een themacontrole waarbij wordt gecontroleerd op naleving van de geldende (milieu)wet- en regelgeving.

2.6.2

Spoedeisende last onder bestuursdwang en het mondeling geven van een last onder bestuursdwang en het ten uitvoer leggen daarvan indien deze niet (tijdig) wordt uitgevoerd (rauwelijkse bestuursdwang) artikel 5.31 Awb, jo. Artikel 5.32 Awb.

 

Enkel toe te passen in spoedeisende situaties. Vooraf aan de toepassing dient er contact opgenomen te worden met bevoegd gezag. In het geval van een last ex Artikel 5.31 lid 2 Awb bestaat de mogelijkheid tot overleg met bevoegd gezag niet. In deze gevallen wordt bevoegd gezag zo spoedig mogelijk na het toezichtsbezoek telefonisch of per e-mail geïnformeerd.

2.6.3

Doen uitgaan van vooraankondigingen tot handhaving op grond van artikel 125 Gemeentewet jo afdeling 5.3.1 Awb (last onder bestuursdwang) of 5.3.2 (last onder dwangsom) Awb wegens overtreding van de voorschriften en omgevingsvergunningen en de daarin opgenomen voorschriften, alsmede van de verboden, bedoeld in artikel 7.1 lid 1 onderdelen a tot en met c van het Besluit omgevingsrecht.

 

 

 

Mochten er overtredingen geconstateerd worden van “niet-milieuactiviteiten”” op grond van de Wabo, dan overlegt de FUMO met bevoegd gezag. Deze kan besluiten dat er integrale afhandeling nodig is en de FUMO instrueren geen gebruik te maken van het verstrekte mandaat en slechts advies geven over het “milieudeel” van de geconstateerde overtreding.

 

Van de bevoegdheid last onder bestuursdwang of dwangsom wordt geen gebruik gemaakt anders dan na afstemming met het bevoegd gezag.

 

Het opleggen van een vooraankondiging last onder bestuursdwang en dwangsom vanwege niet naleving van onder meer de volgende wetten: het Activiteitenbesluit, Besluit bodemkwaliteit, Wabo (milieu), Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels en de daarop gebaseerde regelgeving voor zover de FUMO belast is met de uitvoering hiervan. Het mandaat omvat daarnaast onder meer waarschuwingsbrieven, brieven waarin wordt bevestigd dat de overtredingen ongedaan zijn gemaakt, concepthandhavingsbesluiten, het horen voorafgaand aan het opleggen van een handhavingsbesluit. en de intrekking van handhavingsbesluiten wanneer de overtredingen zijn beëindigd.

 

2.6.4

Beslissen op grond van artikel 5:31a Awb op verzoeken om handhaving indien en voor zover handhaving wordt verzocht van naleving van de voorschriften en omgevingsvergunningen en de daarin opgenomen voorschriften, alsmede van de verboden, die gelden op grond van de regelgeving en besluiten als bedoeld in artikel 7.1 lid 1 onderdelen a tot en met c van het Besluit omgevingsrecht.

 

Dit mandaat geldt niet indien het verzoek tevens betrekking heeft andere ('niet-milieu') activiteiten van de Wabo. In dat geval is integrale afhandeling nodig en geeft de FUMO advies over het milieudeel aan bij de betreffende gemeente.

2.6.5

Beslissen op een verzoek om al dan niet af te zien van handhavend optreden indien en voor zover sprake is van overtreding van de voorschriften en omgevingsvergunningen en de daarin opgenomen voorschriften, alsmede van de verboden, bedoeld in artikel 7.1 lid 1 onderdelen a tot en met c van het Besluit omgevingsrecht.

 

Het gaat om het beslissen over een gedoogverzoek.

Dit mandaat geldt niet indien het verzoek tevens betrekking heeft andere ('niet-milieu') activiteiten van de Wabo. In dat geval is integrale afhandeling nodig en geeft de FUMO advies over het milieudeel aan bij de betreffende gemeente.

2.6.6

het opleggen van een last onder bestuursdwang op grond van artikel 125 Gemeentewet jo afdeling 5.3.1 van de Awb, of het opleggen van een last onder dwangsom op grond van afdeling 5.3.2 van de Awb, wegens overtreding van een verbod of plicht gesteld bij of krachtens de in de voorgaande van toepassing zijnde hoofdstukken genoemde (onderdelen van) wet- en regelgeving waarvoor bevoegdheden zijn gemandateerd.

 

Dit mandaat geldt niet als er samenloop is met overtredingen op "niet-milieu" activiteiten van de Wabo. In dat geval is integrale afhandeling nodig en geeft de FUMO advies over het milieudeel aan bij de betreffende gemeente.

 

Van de bevoegdheid last onder bestuursdwang wordt geen gebruik gemaakt dan na afstemming en instemming met het bevoegd gezag.

 

Het opleggen van een last onder bestuursdwang en dwangsom vanwege niet naleving van onder meer de volgende wetten: Wabo (milieu), Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels en de daarop gebaseerde regelgeving voor zover de FUMO belast is met de uitvoering hiervan. Het mandaat omvat daarnaast onder meer waarschuwingsbrieven, brieven waarin wordt bevestigd dat de overtredingen ongedaan zijn gemaakt, concepthandhavingsbesluiten, het horen voorafgaand aan het opleggen van een handhavingsbesluit. en de intrekking van handhavingsbesluiten wanneer de overtredingen zijn beëindigd.

Hoogte bedragen moet worden uitgegaan van de bedragen zoals opgenomen in het beleid van het bevoegd gezag.

2.6.7

Intrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 5.19 van de Wabo.

 

Het gaat hier om het intrekken van (een deel van) de omgevingsvergunning als sanctie. Voor hiertoe wordt overgegaan wordt er contact opgenomen met het bevoegd gezag.

2.6.8

Opleggen of wijzigen, op grond van Bouwbesluit artikel 1.29 en 1.30, van nadere voorwaarden met betrekking tot het bedrijfsmatig verwijderen van asbest bij sloopwerkzaamheden.

 

 

2.6.9

Uitoefenen van bevoegdheden op grond van paragraaf 5.4 van de Wabo.

 

Het betreft de specifieke toezichts- en handhavingsbevoegdheden die in de Wabo zijn opgenomen, waaronder: bestuursdwang bij niet meewerken aan toezicht, verruiming reikwijdte bestuursdwang, zakelijke werking sanctiebesluiten en intrekking van een verleende vergunning of ontheffing als sanctie. Voor hiertoe wordt overgegaan wordt er contact opgenomen met het bevoegd gezag.

 

 

 

 

 

Naar boven