Gemeente Baarn intrekken omgevingsvergunning Nieuw Baarnstraat naast nr 93 te Baarn

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing was, in overleg met de vergunninghouder hebben ingetrokken nu de omgevingsvergunning na het verstrijken van geruime tijd (bijna 7 jaar) nog niet is uitgevoerd:

Nieuw Baarnstraat naast nr 93: de op 15 oktober 2015 verleende omgevingsvergunning (Z-HZ_WABO-2015-000350) voor het bouwen van een woning op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Baarn, sectie K nr 1565 (Nieuw Baarnstraat naast 93).

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u in bezwaar gaan. U kunt dit digitaal doen via de website (https://www.baarn.nl) onder Bestuur en organisatie/Bezwaar en beroep. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt ook een brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1003, 3740 BA Baarn. Dit kan tot zes weken plus één dag na de datum van deze brief. In spoedeisende zaken kunnen belanghebbenden, zodra het bezwaarschrift is ingediend, de Voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt uw verzoekschrift indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houdt u er rekening mee dat hieraan kosten verbonden zijn (informatie bij de griffier van de Rechtbank).U kunt uw verzoekschrift ook digitaal bij genoemde rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Baarn, 30 juni 2022

Naar boven