Besluitenlijst college 21 juni 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 21 juni 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Subsidieaanvraag stichting BOOM

Het college heeft besloten om een subsidie te verlenen aan Stichting B.O.O.M. conform de Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk.

Principemedewerking Pannenschuurlaan 211 te Oisterwijk

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de herbestemming van de agrarische bestemming ter plaatse van de planlocatie aan de Pannenschuurlaan 211 te Oisterwijk tot woonbestemming met aanhorigheden en de realisatie van twee ruimte-voor-ruimtekavels. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Principemedewerking Huisvesting arbeidsmigranten TOBROCO-Giant

Het college heeft besloten om, onder voorwaarden, principemedewerking te verlenen aan het opstellen van een bestemmingsplan voor de realisatie van 2 appartementengebouwen en gedeeltelijke verbouwing van het huidige hotel de Leijhof ten behoeve van huisvesting arbeidsmigranten voor Tobroco-Giant aan de Beneluxstraat te Oisterwijk. De gemeenteraad zal hierover worden geïnformeerd via bijgaande raadsinformatiebrief.

Plaatsing noodlokaal op AZC

Het college heeft besloten over te gaan tot plaatsing van een noodlokaal op het Asielzoekerscentrum t.b.v. asielzoekerskinderen die voortgezet onderwijs volgen. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Principemedewerking herbestemming Vinkenberg 21 te Moergestel

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de herbestemming van de bedrijfsbestemming ter plaatse van het perceel aan de Vinkenberg 21 te Moergestel tot woonbestemming met nevenfuncties en aanhorigheden. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Principemedewerking herontwikkeling Holstraat 2 te Haaren

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de herontwikkeling en herbestemming van de (intensieve) veehouderij aan de Holstraat 2 te Haaren tot grondgebonden teeltbedrijf en de uitbreiding van het bouwvlak tot een omvang van ten hoogste 2,19 hectare ten behoeve van de realisatie van een teeltondersteunende kas met een omvang van ten hoogste 1,5 hectare. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Kerkhovensestraat 14 Oisterwijk

Het college heeft besloten om de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning met bedrijfsgebouw op het perceel Kerkhovensestraat 14 in Oisterwijk ter inzage te leggen voor zienswijzen en heeft hierover een raadsinformatiebrief vastgesteld.

Jaarverantwoording kinderopvang 2021

Het college heeft de jaarverantwoording kinderopvang 2021 vastgesteld. De jaarverantwoording wordt, samen met een raadsinformatiebrief, ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

Instemmen stukken ALV VBG 2022

Het college heeft besloten in te stemmen met de stukken van de algemene ledenvergadering 2022 van de Vereniging Brabantse Gemeenten.

Beantwoording artikel-42 vragen fractie CDA voortgang plan van aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Het college heeft de vragen van de fractie CDA betreffende de voortgang van het plan van aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed met bijgaande brief beantwoord.

Onafhankelijk onderzoek Fire-Up International B.V nav de brand 13 juni 2022

Op 13 juni jl. woedde een grote brand uit bij Fire-Up International B.V te Oisterwijk. Naar aanleiding van deze brand heeft het college besloten Kappetijn Safety Specialists opdracht te geven voor een onafhankelijk. De onderzoeksopdracht luidt als volgt:

Beschrijf de actuele vergunningensituatie, de naleving van de voorschriften, de bevindingen bij controles en de feitelijke invulling voorafgaand aan en ten tijde van de brand. Maak een analyse van de oorzaak van de brand en van het verloop van de incidentenbestrijding. Geef een oordeel over de houdbaarheid van de vergunning op de huidige locatie. Stel een korte en bondige rapportage op, geschikt voor overleg en besluitvorming binnen het college.Er is behoefte aan een onafhankelijk oordeel naar de veiligheidsrisico’s en hoe het maatschappelijk draagvlak daar eventueel een relevante factor in kan zijn. Doel van het onafhankelijk onderzoek is om zo goed mogelijk integraal en objectief in beeld te brengen of de vergunning op de huidige locatie houdbaar is, of onder welke voorwaarden dit moet gebeuren. Het onafhankelijk onderzoek dient uiterlijk 1 september 2022 opgeleverd te worden.

 

Naar boven