Nota Integraal Beleid Sociaal Domein

De raad van de gemeente Ridderkerk;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 2 februari 2021;

 

gelet op

 

Jeugdwet

 

Participatiewet

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  De nota Integraal Beleid Sociaal Domein met bijbehorende bijlagen vast te stellen.

 • 2.

  Kennis te nemen van de inspraakreacties op de conceptnota Integraal Beleid Sociaal Domein en de reactienota, die naar aanleiding van deze reacties is opgesteld.

 • 3.

  Kennis te nemen van de antwoordbrief op het gevraagde advies van het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk.

 • 4.

  De nu geldende beleidsnota’s, “Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp (2015-2018)”, “Integraal Jeugdkader 2016-2020 Gewoon opgroeien”, “Beleidsplan Wmo Ridderkerk (2015-2018)”, “Welzijnskader Gewoon Meedoen (2016-2020)”en “Beleidskader Participatiewet Ridderkerk Samenwerken aan werk”, in te trekken.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Ridderkerk van 18 maart 2021.

Naar boven