Besluit tot wijziging van Verzameluitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 gemeente Utrecht

Het afdelingshoofd Inzamelen, Markten en Havens, hiertoe gemandateerd door het college van burge- meester en wethouders;

 

Besluit het Verzameluitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 als volgt te wijzigen:

 

 

 

Artikel 1  

Na artikel IX wordt in ingevoegd: Artikel X van het Uitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 en komt als volgt te luiden:

 

X. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 13 van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010, waarin categorieën bedrijfsafvalstoffen die door de inzameldienst worden ingezameld, kunnen worden aangewezen:

 

 • Als categorieën/bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen worden aangewezen bedrijfsafvalstoffen die vrijkomen in het bedrijfsproces van de kantoor-, winkel-, en dienstensector (KWD) die qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.

 

Artikel 2

Artikel X van het Uitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 komt te vervallen en wordt vervangen door:

 

XI. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 14, derde lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010, waarin vastgesteld wordt op welke dagen, wijzen en plaatsen afvalstoffen die op grond van artikel 13 zijn aangewezen (bedrijfsafval) kunnen worden overgedragen, aangeboden of achtergelaten:

 

 • Het inzamelmiddel voor bedrijfsafval mag enkel ter inzameling worden aangeboden aan de inzameldienst op of aan de openbare weg vanaf 00.00 uur op de overeengekomen inzameldag;

 • Het gebruikte inzamelmiddel voor het aanbieden van bedrijfsafval, met uitzondering van het gebied binnen de Singels in de binnenstad, dient zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk vóór 20.00 uur op de dag van inzameling van de weg te zijn verwijderd. Voor het gebied binnen de Singels in de binnenstad geldt zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk vóór 17.00 uur;

 • Indien het gebruikte inzamelmiddel wordt aangeboden, maar niet is geledigd door de inzameldienst, dient deze uiterlijk vóór 20.00 uur (buiten de Singels) op de dag van inzameling van de weg verwijderd te worden. Voor het gebied binnen de Singels in de binnenstad geldt uiterlijk vóór 17.00 uur;

 • Het bedrijfsafval wordt aangeboden in gesloten inzamelmiddelen of gesloten zakken, op een plek aan de openbare weg binnen de breedte van de gevel van het eigen bedrijf, die goed toegankelijk is voor personeel en materieel van de inzameldienst. De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen op een zodanige wijze aan te bieden dat voetgangers en het overige verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd;

  • De vrije doorgang voor nood- en hulpdiensten en voertuigen met een publiekrechtelijke taakstelling bedraagt minimaal 4,00 meter;

  • De vrije doorgang op het voor voetgangers bestemde gedeelte van de openbare weg bedraagt minimaal 1,50 meter;

  • De minimale afstand van een inzamelmiddel tot de rand van een geleidestrook is 0,60 meter;

  • Een inzamelmiddel mag niet worden geplaatst voor een in- of (nood)uitgang van een gebouw of terrein;

  • Een inzamelmiddel mag niet worden geplaatst voor of op een op/afrit van een stoep;

  • Indien de inrichting van de aanbieder van het bedrijfsafval niet door de inzameldienst bereikt kan worden, en/of niet aan de hierboven vermelde overige voorwaarden kan worden voldaan, biedt de aanbieder het inzamelmiddel bij voorkeur zo dicht mogelijk bij zijn eigen bedrijf aan, op een plek die wel door de inzameldienst bereikt kan worden en aan de hierboven vermelde overige voorwaarden voldoet.

 • Binnen de Singels in de binnenstad dient de gebruiker van het inzamelmiddel het inzamelmiddel te voorzien van een label met leesbaar adres. Indien dit label niet aanwezig is, kan het inzamelmiddel verwijderd worden door de gemeente. Inzamelzakken zijn hiervan uitgezonderd;

 • Binnen de Singels in de binnenstad dient oud papier en karton gebundeld, in dozen of in een gesloten inzamelmiddel aangeboden te worden op de dag van inzameling tussen 08.00 en 09.30 uur. De bundels en/of dozen dienen makkelijk hanteerbaar te zijn;

 • Het oud papier en karton dat binnen de Singels in de binnenstad wordt aangeboden, maar niet wordt meegenomen door de inzameldienst, dient uiterlijk vóór 13.00 uur op de dag van inzameling van de weg verwijderd te worden;

 • Buiten de Singels is het niet toegestaan om oud papier en karton zonder inzamelmiddel aan te bieden. Het dient in een gesloten inzamelmiddel, op de dag van inzameling vanaf 00.00 uur te worden aangeboden;

 • Indien als gevolg van het aanbieden van het bedrijfsafval vervuiling ontstaat, ruimt de aanbieder van de bedrijfsafvalstoffen de vervuiling onmiddellijk op;

 • De aanbieder van de afvalstoffen dient op de vestiging waar het afval wordt aangeboden in staat te zijn een bewijs te tonen van een overeenkomst tot het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen. Het bewijs wordt op eerste verzoek ter inzage aangeboden aan (opsporings)ambtenaren van de gemeente. Het bewijs bevat ten minste de volgende informatie:

  • De bedrijfsafvalstoffen waarvoor een overeenkomst voor inzameling is afgesloten;

  • Frequentie van inzameling;

  • Aantal inzamelmiddelen en volume;

  • Dag(en) van inzameling.

 

Artikel 3.

Onder artikel XI wordt toegevoegd artikel XII en komt te luiden:

XII. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 15, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010, waarin regels vastgesteld worden voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst;

 • Het inzamelmiddel voor bedrijfsafval mag enkel ter inzameling worden aangeboden aan de inzamelaar op of aan de openbare weg vanaf 00.00 uur op de overeengekomen inzameldag;

 • Het gebruikte inzamelmiddel voor het aanbieden van bedrijfsafval, met uitzondering van het gebied binnen de Singels in de binnenstad, dient zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk vóór 20.00 uur op de dag van inzameling van de weg te zijn verwijderd. Voor het gebied binnen de Singels in de binnenstad geldt zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk vóór 17.00 uur;

 • Indien het gebruikte inzamelmiddel wordt aangeboden, maar niet is geledigd door de inzamelaar, dient deze uiterlijk vóór 20.00 uur (buiten de Singels) op de dag van inzameling van de weg verwijderd te worden. Voor het gebied binnen de Singels in de binnenstad geldt uiterlijk vóór 17.00 uur;

 • Het bedrijfsafval wordt aangeboden in gesloten inzamelmiddelen of gesloten zakken, op een plek aan de openbare weg binnen de breedte van de gevel van het eigen bedrijf, die goed toegankelijk is voor personeel en materieel van de inzameldienst. De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen op een zodanige wijze aan te bieden dat voetgangers en het overige verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd;

  • De vrije doorgang voor nood- en hulpdiensten en voertuigen met een publiekrechtelijke taakstelling bedraagt minimaal 4,00 meter;

  • De vrije doorgang op het voor voetgangers bestemde gedeelte van de openbare weg bedraagt minimaal 1,50 meter;

  • De minimale afstand van een inzamelmiddel tot de rand van een geleidestrook is 0,60 meter;

  • Een inzamelmiddel mag niet worden geplaatst voor een in- of (nood)uitgang van een gebouw of terrein;

  • Een inzamelmiddel mag niet worden geplaatst voor of op een op/afrit van een stoep;

  • Indien de inrichting van de aanbieder van het bedrijfsafval niet door de inzameldienst bereikt kan worden, en/of niet aan de hierboven vermelde overige voorwaarden kan worden voldaan, biedt de aanbieder het inzamelmiddel bij voorkeur zo dicht mogelijk bij zijn eigen bedrijf aan, op een plek die wel door de inzameldienst bereikt kan worden en aan de hierboven vermelde overige voorwaarden voldoet.

 • Binnen de Singels in de binnenstad dient de gebruiker van het inzamelmiddel het inzamelmiddel te voorzien van een label met leesbaar adres. Indien dit label niet aanwezig is, kan het inzamelmiddel verwijderd worden door de gemeente. Inzamelzakken zijn hiervan uitgezonderd

 • Binnen de Singels in de binnenstad dient oud papier en karton gebundeld, in dozen of in een gesloten inzamelmiddel aangeboden te worden op de dag van inzameling tussen 08.00 en 09.30 uur. De bundels en/of dozen dienen makkelijk hanteerbaar te zijn;

 • Het oud papier en karton dat binnen de Singels in de binnenstad wordt aangeboden, maar niet wordt meegenomen door de inzameldienst, dient uiterlijk vóór 13.00 uur op de dag van inzameling van de weg verwijderd te worden;

 • Buiten de Singels is het niet toegestaan om oud papier en karton zonder inzamelmiddel aan te bieden. Het dient in een gesloten inzamelmiddel, op de dag van inzameling vanaf 00.00 uur te worden aangeboden;

 • Indien als gevolg van het aanbieden of inzamelen van de bedrijfsafvalstoffen vervuiling ontstaat, ruimt de aanbieder van de bedrijfsafvalstoffen de vervuiling onmiddellijk op;

 • De aanbieder van de inzamelmiddelen draagt ervoor zorg dat de inzamelmiddelen in een zodanige staat verkeren dat deze ontoegankelijk zijn voor plaagdieren

 • De aanbieder van de afvalstoffen dient op de vestiging waar het afval wordt aangeboden in staat zijn een bewijs te tonen van een overeenkomst tot het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen. Het bewijs wordt op eerste verzoek ter inzage aangeboden aan (opsporings)ambtenaren van de gemeente. Het bewijs bevat ten minste de volgende informatie:

  • De bedrijfsafvalstoffen waarvoor een overeenkomst voor inzameling is afgesloten;

  • Frequentie van inzameling;

  • Aantal inzamelmiddelen en volume;

  • Dag(en) van inzameling.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 juli 2022.

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

Namens dezen,

Stadsbedrijven, Afdelingshoofd Inzamelen, Havens en Markten

Naar boven