1e Wijziging van de Beleidsregels evenementen 2021 in verband met toevoeging locatie Pijnendijk in Moergestel

Het college heeft de Beleidsregels evenementen 2021, 1e wijziging vastgesteld. Het beleid is, ten opzichte van het ontwerp, ongewijzigd vastgesteld.

De wijziging houdt enerzijds verband met de wijziging van de Drank- en Horecawet in de alcoholwet en anderzijds met het toevoegen van de locatie Pijnendijk in Moergestel aan dit beleid.

 

 

 

Wijzigingen

In heel het stuk is Drank- en Horecawet vervangen door Alcoholwet.

Overige wijzigingen:

Inhoudsopgave:

Onder 7 is de tekst ‘7.8 Locatie Pijnendijk in Moergestel’ toegevoegd

 

Hoofdstuk 5

Onder 5.5 is de tekst ‘8. Locatie Pijnendijk in Moergestel’ toegevoegd.

 

Hoofdstuk 7

In de inleiding is de tekst ‘8. Locatie Pijnendijk in Moergestel’ toegevoegd

 

Onderdeel 7.8 toegevoegd:

7.8 Locatie Pijnendijk In Moergestel

 

Sinds een aantal jaren wordt in Moergestel tijdens carnaval een dance-event georganiseerd. Dit is een goed georganiseerd evenement dat een prima aanvulling vormt op het evenementenaanbod in Oisterwijk en voor al ook een prima aanvulling voor jongeren tijdens de carnavalsdagen. Het is een evenement wat vooral bij jongeren in trek is. Wij vinden het belangrijk dat dit evenement behouden blijft.

 

Het is de wens dit evenement vanaf 2022 te organiseren op de locatie Pijnendijk in Moergestel.

Het evenement vindt plaats op agrarische gronden in het buitengebied. De locatie die voorheen een aantal jaren bij de organisatie in gebruik was, was relatief dicht bij de woonkern van Moergestel gelegen, waar de woningconcentratie relatief hoog is. De nieuwe locatie is verder verwijderd van de woonkern van Moergestel. Op de nieuwe locatie in het Buitengebied is het aantal woningen dat hinder kan ondervinden van het evenement verder beperkt.

Op onderstaand kaartje is weergegeven wat in het kader van deze regeling wordt verstaande onder de locatie Pijnendijk.

 

Door het aantal toegestane (geluidbelastende) evenementen op deze locatie te beperken, en door eisen te stellen aan de maximale duur van een evenement, en door geluidsnormen vast te leggen in dit locatieprofiel, wordt voorkomen dat de door omwonenden ondervonden hinder (door het hele jaar heen) ontoelaatbaar wordt.

Voor omgeving Pijnendijk geldt de volgende regeling:

Er mag per jaar maximaal 1 dance-evenement gehouden worden onder de volgende voorwaarden:

a. Het evenement (exclusief op- en afbouwwerkzaamheden) duurt niet langer dan drie dagen;

b. De maximale gevelbelasting op de dichtstbijzijnde gevel van een woning of ander geluidgevoelig object mag niet hoger zijn dan in tabel 1 van onderdeel 5.10 is vastgelegd.

c. Naast de in tabel 1 van onderdeel 5.10 genoemde dB(A) norm wordt, rekening houdend met wat in paragraaf 5.10 onder aandachtspunten voor dance evenementen is weergegeven, ook een dB(C) norm in de vergunning vastgelegd. De dB(C) norm is in de regel 25 dB hoger dan de dB(A) norm

 

 

Aandachtspunt:

De genoemde normering betreft, voor zover het evenement al niet eerder is toegestaan (bestaande rechten), maximale normen. Bij een vergunningplichtig evenement dient afgewogen te worden of deze maximale norm noodzakelijk is.

 

Niet-meten-verklaring

Voor dit evenement wordt al een aantal jaren gewerkt met zogenaamde niet-meten-verklaringen. Wij accepteren deze niet-meten-verklaring voor deze locatie voor enkele woningen in de nabijheid van het gehele evenemententerrein. Door deze niet-meten-verklaringen worden enkele woningen iets zwaarder belast, waarmee bijvoorbeeld een hele woonkern, met vele honderden woningen een significant lagere gevelbelasting krijgt.

 

Naar boven