Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Woonzorgvoorziening Meidoornlaan” gemeente Brummen

 

 • Donderdag 23 juni 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeente Brummen het bestemmingsplan “Woonzorgvoorziening Meidoornlaan“ met kenmerk NL.IMRO.0213.BPBRKOM100019-va01 gewijzigd vastgesteld. Op grond van dit bestemmingsplan heeft het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning met kenmerk 2021-0849 kunnen verlenen.

 •  

 • Bestemmingsplan

 • Het bestemmingsplan ziet toe op het mogelijk maken van een woonzorgvoorziening op de locatie Meidoornlaan 18a en 18b te Brummen.

 •  

 • Gewijzigde vaststelling

 • Veel leden in artikel 6 ʻAlgemene afwijkingsregelsʼ van de regels zijn geschrapt ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

 •  

 • Omgevingsvergunning

 • De omgevingsvergunning voorziet in de uiteindelijke realisatie van nieuwbouw ten behoeve van een woonzorgvoorziening op de locatie Meidoornlaan 18a en 18b in Brummen. Het gaat daarbij om de volgende activiteiten:

 • Bouwen van bouwwerken (artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo)

 • Houtopstand te vellen of te doen vellen (art. 2.2 lid 1 sub g Wabo)

 

 • I nzage termijn

 • Analoog

 • Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, liggen vanaf woensdag 06 juli 2022 tot en met 16 augustus 2022, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

 •  

 • Digitaal

Het bestemmingsplan en de stukken behorende bij de omgevingsvergunning zijn tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure). Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBRKOM100019-va01

 

 • Beroep vastgesteld bestemmings plan

 • Van woensdag 06 juli 2022 tot en met dinsdag 16 augustus 2022 kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning door belanghebbenden beroep worden ingesteld.

 •  

 • Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. De omgevingsvergunning wordt na het verstrijken van de beroepstermijn onherroepelijk.

Naar boven