Gemeente Baarn - omgevingsvergunning verleend Laanstraat 70A 3743BH Baarn

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:

Laanstraat 70A 3743BH Baarn, Gemeente Baarn, sectie L, nummer 1200, het splitsen van een woning in vier zelfstandige appartementen (29-06-2022)

 

Bezwaarclausule

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. U kunt digitaal bezwaar maken via de website (https://www.baarn.nl) onder Bestuur en organisatie/Bezwaar en beroep. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt ook een brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1003, 3740 BA Baarn. In spoedeisende zaken kunt u, zodra het bezwaarschrift is ingediend, de Voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt uw verzoekschrift voor de voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houdt u er rekening mee dat hieraan kosten verbonden zijn (informatie bij de griffier van de Rechtbank). U kunt dit verzoekschrift ook digitaal bij genoemde rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Naar boven