Gemeente Schagen- Verkeersbesluit reserveren parkeerplaats Mobipunt, Plantoen, Schagen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen heeft de bevoegdheid om op grond van artikel 18, eerste lid, sub D, van de wegenverkeerswet 1994 verkeersbesluiten te nemen;

Krachtens de “Mandaatregeling gemeente Schagen”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2021.

Motivering

Uit het oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan is het gewenst om op het Plantsoen ter hoogte van nummer 1, één parkeerplaats te reserveren voor een deelauto van Mobipunten B.V, door het plaatsen van bord E8r met op het onderbord “Mobipunt + logo van deze partij”.

Inwoners en bezoekers van de Kop van Noord-Holland hebben met de Mobipunten toegang tot verschillende vormen van mobiliteit. De tweede of derde auto kan mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen, waardoor ruimte op straat ontstaat voor inwoners en andere voorzieningen. Het vervoer wordt duurzamer, de afhankelijkheid van het sober wordende OV wordt minder en mobiliteit wordt goedkoper voor huishoudens.

De locatie bij Station Schagen is gekozen omdat het voertuig dicht bij de OV fietsen staat en dicht bij de ingang van het station. Hierdoor ontstaat een voor de reiziger goed zichtbaar deelmobiliteitcluster met de OV fiets, de taxiplek en deelauto. Ook is deze locatie goed zichtbaar wanneer men het Station Schagen verlaat.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Overeenkomstig artikel 21 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Overwegende dat het verkeersbesluit wordt genomen vanuit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Dit besluit heeft tot doel het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

Dit besluit heeft tot doel het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

Dit verkeersbesluit heeft betrekking op deelauto’s met een vaste standplaats;

Autodelen kan leiden tot een vermindering van het autobezit en een verlaging van de parkeerdruk;

Het stimuleren van deelmobiliteit kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid en een reductie van de CO2 uitstoot van het verkeer.

Overwegende dat het voorgestelde gebied binnen de bebouwde kom van de gemeente Schagen is gelegen en daarom ook bij de gemeente Schagen in beheer is.

Overleg politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is, namens de korpschef van de politie-eenheid Noord-Holland, overleg gepleegd met de Verkeersadviseur van genoemde Eenheid. Deze heeft zich d.d. 29 juni 2022 tijdens een verkeersoverleg vanuit verkeersoptiek akkoord verklaard met de maatregel;

Besluit

 • 1.

  Eén parkeerplaats te reserveren voor één deelauto van Mobipunten B.V. ter hoogte van het Plantsoen 1, op de meest noordelijke parkeervak van de parkeergelegenheid die gelegen aan de westzijde van station Schagen, door het plaatsen van een bord E8r met daarop de tekst “autodelen” en een onderbord met de tekst “Mobipunt + logo van deze partij”.

 • 2.

  De locatie van de te reserveren parkeerplaats met bijbehorende bebording wordt op de bij dit besluit behorende tekening aangegeven.

Situatie

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij ons college.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.

• Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening;

• een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

• de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, Postbus 8, 1740 AA, Schagen.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien "onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist". Het vragen van een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk indien ook een bezwaarschrift wordt ingediend.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet gericht worden aan:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

De heer F.J.J. Watertor

Beleidsmedewerker Verkeer, Vervoer en Wegen

afdeling Openbare Ruimte Beleid en Beheer

Datum 29 juni 2022

Naar boven