Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan Stichting Veilig Thuis ten behoeve van de uitvoering van de Jeugdwet en Verordening jeugdhulp Edam-Volendam 2022 (Mandaatbesluit Veilig Thuis Edam-Volendam 2022)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1. vierde lid van de Jeugdwet, de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht, de Verordening jeugdhulp Edam-Volendam 2022 en de Nadere regels jeugdhulp Edam-Volendam 2022;

 

overwegende dat het wenselijk is om de uitvoering van de taken uit de Jeugdwet en de daarop gebaseerde lokale regelgeving te beleggen bij zowel de interne organisatie als externe partijen waarmee de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met Veilig Thuis heeft afgesloten;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit Veilig Thuis Edam-Volendam 2022.

 

Artikel 1 Mandaatverlening

 • 1.

  Aan de directeur van de Veilig-Thuisorganisatie in de regio Zaanstreek-Waterland wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten zoals bedoeld in artikel 4.6, derde lid, onder i, artikel 4.7, vierde lid en artikel 6.7 van de Verordening jeugdhulp Edam-Volendam 2022.

 • 2.

  De directeur is bevoegd ondermandaat te verlenen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Alle eerder aan de directeur van Veilig-Thuisorganisatie in de regio Zaanstreek-Waterland verleende mandaten worden ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Veilig Thuis Edam-Volendam 2022.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 27 juni 2022,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,

H. van der Woude.

de burgemeester,

L.J. Sievers.

Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken. U kunt alleen bezwaar maken als het besluit tegen uw belangen ingaat.

Hoe maakt u bezwaar?

Stuur binnen zes weken na de datum van deze publicatie een bezwaarschrift met daarin uw motivatie en uw handtekening naar: Gemeente Edam-Volendam, Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 180, 1130 AD VOLENDAM. U kunt uw bezwaar ook via onze website indienen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Kijk op edam-volendam.nl en zoek op ‘bezwaar maken’. Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.

Naar boven