Subsidieregeling Begeleiding in de Wijk Hilversum 2023

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Hilversum,

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het verbeteren van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners in hun dagelijkse leven door laagdrempelige hulp en ondersteuning (dichtbij) in wijken en buurten aan te bieden en zo nodig daar specialistische hulp bij te halen.

 

Deze hulp en ondersteuning voor verbeterde zelf- en samenredzaamheid wil het college bereiken door de inzet van een samenwerkingsverband, dat een vrij toegankelijke laagdrempelige algemene voorziening realiseert, die past bij de vragen en behoeften van de inwoners van Hilversum. Het samenwerkingsverband stimuleert, creëert en onderhoudt een effectieve samenwerking tussen professionals van zorg- en welzijnsaanbieders, de consulenten van het Sociaal Plein, de vrijwilligers en actieve inwoners in de wijk. Het samenwerkingsverband zet de betrokken professionals en hun verschillende specifieke expertises doelmatig in op de vragen en behoeften van inwoners.

Het geheel van de activiteiten dat het samenwerkingsverband uitvoert, genaamd: “Begeleiding in de

Wijk” wordt gezien als een algemene voorziening die voorliggend is op een maatwerkvoorziening, zoals individuele begeleiding regulier. Met deze voorziening werken we aan:

• dat inwoners in hun directe woonomgeving snel laagdrempelige ondersteuning in het kader van de Wmo kunnen inroepen en ontvangen, waardoor opeenstapeling en escalatie van problematiek kan worden voorkomen;

• dat de inzet van professionals in samenwerking met de vrijwilligers gericht is op het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners;

• een alternatief te bieden voor maatwerkvoorzieningen.

gelet op: artikel 3, lid 3 van de Algemene Subsidie Verordening Hilversum 2021 en titel 4.2 en 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

besluit vast te stellen de:

 

Subsidieregeling Begeleiding in de wijk 2023

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening Hilversum 2021 (ASV 2021);

b. Algemene voorzieningen: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning;

c. Ambulante ondersteuning Wmo: ondersteuning bij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, zijnde het bevorderen, stabiliseren of begeleiden van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie en het voorkomen van (verdere) opeenstapeling en escalatie van problematiek, in het kader van de Wmo;

d. Begeleiding in de Wijk: geheel van activiteiten uitgevoerd door een samenwerkingsverband, zoals uitgelegd in de inleiding, dat in een wijk van Hilversum advies, informatie en ondersteuning biedt aan volwassenen;

e. College: college van burgermeester en wethouders van de gemeente Hilversum;

f. Governance: de wijze waarop binnen een samenwerkingsverband de bevoegdheden, rollen en verantwoordelijkheden omtrent bestuur en toezicht daarbinnen zijn georganiseerd;

g. Individuele begeleiding regulier: een maatwerkvoorziening voor begeleiding die zich vooral richt op ondersteuning bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen. Het gaat hierbij om het ondersteunen en niet om het overnemen van deze algemeen dagelijkse verrichtingen;

h. Maatwerkvoorzieningen: Een voorziening die de gemeente toekent aan een inwoner middels een indicatie;

i. Maatschappelijke Dienstverlening: Een maatschappelijke onderneming voor semi-publieke organisaties met een maatschappelijke doelstelling die op bedrijfsmatige wijze diensten aanbieden. Deze diensten bestaan uit het geheel van activiteiten, die in meer of mindere mate georganiseerd en al dan niet beroepsmatig verricht, tot doel hebben het sociaal functioneren van personen of groepen te herstellen of te bevorderen;

j. Maatschappelijke participatie: actief meedoen in de samenleving;

k. Onafhankelijke clientondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen;

l. Penvoerder: een welzijnsaanbieder of-indien de partijen van het samenwerkingsverband daartoe gezamenlijk besluiten-een aangewezen andere deelnemer van het samenwerkingsverband, die verantwoordelijk is voor alle noodzakelijke documentatie en informatie voor de aanvraag voor de subsidie en de subsidievaststelling en waarbij aan de penvoerder betaalde voorschotten en subsidiebetalingen, gelden als betalingen aan de van het samenwerkingsverband deel uitmakende subsidieontvangers, zijnde de deelnemers;

m. Professional: een betaalde kracht in dienst van een deelnemer van het samenwerkingsverband;

n. Samenwerkingsverband: een penvoerder, bestaande uit een welzijnsaanbieder, die op het moment van de subsidieaanvraag gesubsidieerd wordt voor maatschappelijke dienstverlening in Hilversum, en minstens twee zorgaanbieders ambulante ondersteuning. Met als doel om binnen Hilversum Begeleiding in de Wijk op te zetten dan wel in te richten en in stand te houden, alsmede de samenwerking met de medewerkers van de Sociale Basis te organiseren en zo een sluitend aanbod van ondersteuning en wijkactiviteiten in de wijken van Hilversum aan te bieden. De activiteiten van het samenwerkingsverband zijn van toepassing op het beleidsterrein van de Wmo 2015. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijkheid voor de naleving van de eisen van de ASV 2021 en de eisen in deze subsidieregeling alsmede voor de uitvoering van de in de beschikking aangeduide subsidiabele activiteiten en de daaraan verbonden verplichtingen;

o. Sociale Basis: breed en laagdrempelig aanbod van activiteiten en ondersteuning overwegend in de eigen buurt om zelfredzaam te zijn, talenten te ontwikkelen en mee te doen in de stad;

p. Subsidieontvanger(s): de deelnemers van het samenwerkingsverband;

q. Welzijnsaanbieder: een rechtspersoon op het gebied van maatschappelijke dienstverlening die of algemeen maatschappelijk werk of onafhankelijke clientondersteuning aanbiedt in Hilversum;

r. Wijk: een wijk in Hilversum: Oost, Noordoost, Zuidoost, Zuid, Centrum. Zuidwest, Noordwest en de Hilversumse Meent;

s. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

t. Wmo begeleiding: activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven;

u. Zorgaanbieder ambulante ondersteuning: een zorgaanbieder die aantoonbare ervaring heeft met het aanbieden van ambulante ondersteuning en regionaal gecontracteerd is bij de regio Gooi en Vechtstreek.

 

Artikel 2 Wettelijke grondslagen

1. De Algemene Subsidieverordening Hilversum 2021 is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

2. De Algemene Wet Bestuursrecht is van toepassing.

3. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is van toepassing.

 

Artikel 3 Doel subsidieregeling

1. Deze subsidieregeling heeft als doel:

a. dat inwoners in hun directe woonomgeving snel laagdrempelige ondersteuning in het kader van de Wmo kunnen inroepen en ontvangen, waardoor opeenstapeling en escalatie van problematiek kan worden voorkomen;

b. dat de inzet van professionals in samenwerking met vrijwilligers gericht is op het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid en participatie van inwoners;

c. een alternatief te bieden voor maatwerkvoorzieningen.

 

Artikel 4 Doelgroep

1. Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden, zoals uitgelegd in artikel 1n. voor uitvoering van activiteiten genoemd in deze regeling.

a. De doelgroep van het samenwerkingsverband bestaat uit inwoners van Hilversum in de leeftijd van 18 jaar en ouder.

b. De meldingen van de doelgroep kenmerken zich door meerdere problemen op ten minste drie leefgebieden tegelijk.

 

 

 

Artikel 5 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 aan een samenwerkingsverband een subsidie verlenen voor:

1. het op wijkniveau aanbieden van informatie en advies aan inwoners en externe partijen via inloopspreekuren over dienstverlening, over activiteiten in de wijk en over andere beschikbare voorzieningen in het sociale en medische domein;

2. het afnemen van een intake door een professional, al dan niet op doorverwijzing vanuit het Sociaal Plein. Tijdens de intake bepaalt de professional in samenspraak met de betrokken inwoner in hoeverre de algemene voorziening 'Begeleiding in de Wijk' een toereikende vorm van ondersteuning biedt aan de betrokken inwoner. Deze ondersteuning kan plaatsvinden op de verschillende (sociale) leefgebieden;

i. de professionals werken daarbij in teamverband en zoeken proactief het overleg met elkaar. Ze betrekken de professionals met de juiste specifieke kennis en expertise en bepalen samen welke vorm van (groeps-) begeleiding binnen algemene voorziening het meest aansluitend en passend is bij de ondersteuningsvraag van de betrokken inwoner. Waar nodig overleggen ze hierover met de betrokken consulenten van het Sociaal Plein;

3. het toeleiden naar activiteiten en mogelijkheden in de Sociale Basis;

4. het voeren van overleg met de betrokken Wmo-consulent van het Sociaal Plein indien de betrokken professionals in teamverband vaststellen of indien anderszins komt vast te staan dat via de algemene voorziening onvoldoende toereikende ondersteuning kan worden geboden aan de betrokken inwoner. In dit overleg wordt bezien welke ondersteuningsmogelijkheden er verder nog zijn en wordt bezien of het indiceren van een aanvullende maatwerkvoorziening alsnog is aangewezen;

5. het leveren van een aantoonbare actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van de Hilversumse Sociale Basis en de rol van Begeleiding in de Wijk daarbinnen;

 

Hoofdstuk 2 Subsidieplafond

 

Artikel 6 Subsidieplafond

1. Het college stelt voor de uitvoering van de activiteiten als bedoeld in artikel 5 van deze subsidieregeling uiterlijk voor 1 oktober een subsidieplafond vast.

2. Het subsidieplafond wordt vooruitlopend op de begroting van 2023 vastgesteld. Het subsidieplafond wordt bekend gemaakt onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

3. Het college bepaalt het voor het daarop volgende jaar geldende subsidieplafond voor de activiteiten bedoeld in artikel 5, op basis van:

a) gegevens over historisch zorggebruik van Begeleiding in de Wijk van voorgaande jaren;

b) objectieve maatstaven, waaronder het aantal inwoners, de demografische kenmerken en ontwikkelingen in een wijk.

4. Het subsidieplafond kan door middel van een separaat collegebesluit worden opgehoogd, mits er meer middelen beschikbaar komen.

 

Artikel 7 Verdeelregels

1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

3. Indien het college op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

 

Hoofdstuk 3 Subsidieaanvraag

 

Artikel 8 De aanvraag

1. Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een samenwerkingsverband zoals genoemd in artikel 1.

2. Subsidie moet worden aangevraagd voor 1 oktober van het voorgaande jaar waarin activiteiten worden uitgevoerd.

3. De aanvraag kan uitsluitend worden gedaan door de (aangewezen) penvoerder.

 

Artikel 9 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

1. Voor een subsidieaanvraag moeten gegevens en stukken worden overlegd zoals in artikel 5 van de ASV 2021 wordt vermeld.

2. In aanvulling op artikel 5 van de ASV 2021 worden bij de subsidieaanvraag de volgende gegevens en stukken overgelegd:

a. een verklaring van alle deelnemers van het samenwerkingsverband waaruit blijkt dat alle deelnemers instemmen met de penvoering, de inhoudelijke en financiële verantwoording door de penvoerder en waarin de penvoerder wordt gemachtigd om namens de deelnemers betalingen in ontvangst te nemen en eventuele (terug)betalingen te verrichten in het kader van eventuele terugvordering van subsidie(voorschotten);

b. een beschrijving van de governance van het samenwerkingsverband.

 

 

Artikel 10 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 8 van de ASV 2021 weigert het college de subsidie als:

a. niet is voldaan aan één of meer eisen, verplichtingen en voorwaarden van deze regeling;

b. als de partijen waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet als samenwerkingsverband staan ingeschreven.

 

Hoofdstuk 4 Voorwaarden voor verlening

 

Artikel 11 Verlening onder ontbindende voorwaarden

Het college verleent de subsidie voor activiteiten binnen Begeleiding in de Wijk aan een samenwerkingsverband onder de ontbindende voorwaarden dat:

i. de partijen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag bekrachtigen die de penvoerder namens de deelnemers aan het samenwerkingsverband heeft ingediend;

ii. de partijen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband de standpunten erkennen, die de penvoerder jegens de subsidieverstrekker heeft ingenomen als standpunten van de deelnemers aan het samenwerkingsverband en verklaart deze voor haar rekening te nemen;

iii. het college instemt met de voorgestelde governance van het samenwerkingsverband;

 

 

Artikel 12 Begrotingsvoorbehoud

De subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat er voldoende middelen voor Begeleiding in de Wijk op de door de gemeenteraad vast te stellen gemeentebegroting worden opgenomen.

 

Hoofdstuk 5 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 

Artikel 13 Aanvullende verplichtingen

1. Naast de verplichtingen op grond van artikel 10, 11 en 12 van de ASV 2021, zijn aan de subsidieverlening de volgende verplichtingen verbonden:

a. de subsidieontvanger draagt zorg voor de instandhouding van een zodanig samenwerkingsverband dat de omvang, kwaliteit en continuïteit van de activiteiten ten alle tijden is geborgd;

b. de subsidieontvanger vraagt op voorhand schriftelijke instemming van het college voor het wijzigen van (de governance van) het samenwerkingsverband;

c. de subsidieontvanger voert de activiteiten voor Begeleiding in de Wijk uit binnen het gemeentelijk beleid voor de Wmo en binnen de van toepassing zijnde landelijke regelgeving;

d. de subsidieontvanger draagt zorg voor de nadere uitwerking en implementatie van voorschriften en richtlijnen over de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten plaatsvindt;

e. de subsidieontvanger levert uiterlijk een maand na afloop van ieder kwartaal schriftelijk een kwartaalrapportage aan met de volgende indicatoren per client:

• Anonieme cliëntnummer

• Bestede tijd in een traject

• Startdatum

• Einddatum

• Postcode zonder de letters

• Verwezen door (van wie is de melding afkomstig)

• Verwezen naar (naar wie is de melding vanuit de wijk vervolgens verwezen)

• Type leefgebieden (minimaal drie leefgebieden voor Begeleiding in de Wijk)

• Soort inzet: individueel, collectief/vrijwilliger of beide?

• Type collectiviteit of type vrijwilligers-(organisatie)

Deze gegevens worden gebruikt om de effectiviteit van de te subsidiëren activiteit te monitoren en te evalueren.

f. de subsidieontvanger draagt zorg voor passende huisvesting voor de teams per wijk;

g. de subsidieontvanger voert de activiteiten uit met inachtneming van en respect voor verschillen bij de inwoners van Hilversum in geloof, etnische afkomst, sociaaleconomische afkomst en seksuele oriëntatie.

h. de subsidieontvanger voert de afspraken op basis van de kwartaalrapportages met de subsidieverstrekker over monitoring, evaluatie en bijsturing uit. De subsidie wordt jaarlijks mede vastgesteld op basis van de uitkomsten van de resultaten van de monitoring en evaluaties en kan tussentijds door de subsidieverstrekker worden beëindigd als de beoogde resultaten niet worden behaald. Hierover worden samenwerkingsafspraken gemaakt in de beschikking;

i. de subsidieontvanger levert in samenwerking met de gemeente en andere samenwerkingsverbanden vanuit eigen expertise en capaciteit een evenredige bijdrage aan stedelijke en landelijke projecten op het gebied van bijvoorbeeld kennisdeling, kwaliteitsontwikkeling, verbetertrajecten, onderzoek, communicatie, klanttevredenheid, digitale dienstverlening en dienstverlening aan specifieke groepen. Hierover worden samenwerkingsafspraken gemaakt in de beschikking;

j. de subsidieontvanger is beschikbaar voor het bijdragen of deelnemen aan projecten binnen het Hilversumse sociale stelsel;

k. de subsidieontvanger neemt tijdens de transitie- en transformatieperiode van Begeleiding in de Wijk actief deel aan de maandelijkse stuurgroep, waarin de transitie en transformatie worden vormgegeven en gemonitord.

 

Hoofdstuk 6 Verantwoording en vaststelling van de subsidie

 

Artikel 14 Verantwoording

1. Voor 1 mei volgend op het jaar waarin de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd, dient de penvoerder een aanvraag om subsidievaststelling in conform de bepalingen zoals opgenomen in artikel 13,14, en 15 van de ASV 2021;

2. In aanvulling op artikel 13, 14 en 15 van de ASV 2021 geldt de verplichting dat bij de aanvraag om vaststelling na afloop van het gesubsidieerde tijdvak een financiële verantwoording wordt overgelegd met een gelijke indeling als de bij de aanvraag om een subsidieverlening ingediende begroting;

3. In aanvulling op de artikel 13, 14 en 15 van de ASV 2021 geldt de verplichting dat een eindrapportage wordt ingeleverd met de resultaten uit artikel 12.e.

 

Hoofstuk 7 slotbepalingen

 

Artikel 15. Hardheidsclausule

1. Het college kan in bijzondere gevallen besluiten – ten gunste van de aanvrager – af te wijken van de bepalingen van deze subsidieregeling, indien toepassing van deze subsidieregeling leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

2. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorzien besluit het college.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2023.

 

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Begeleiding in de Wijk Hilversum 2023.

 

 

 

Aldus vastgesteld 27 juni 2022.

 

 

Naar boven