Anterieure exploitatie-overeenkomst Horsterweg 160-162 te Ermelo

Burgemeester en wethouders van gemeente Ermelo maken ingevolge artikel 6.24, lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 6.2, lid 12 Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 19 oktober 2021 een overeenkomst “Anterieure exploitatie-overeenkomst inzake woningbouwontwikkeling op locatie Horsterweg 160-162 te Ermelo” zijnde een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in de Wro, zijn aangegaan met exploitant.

De overeenkomst betreft een ontwikkeling waarbij een herziening van het vigerende bestemmingsplan benodigd is.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst is digitaal in te zien op officielebekendmakingen.nl.

Naar boven