Wijzigingsverordening Verordening op de heffing en invordering van leges Druten 2022

Het college van de gemeente Druten;

 

gelet op artikel 10 sub a. van de Verordening op de heffing en invordering van leges Druten 2022;

 

gelet op artikel 147 en 149 Gemeentewet (verordening);

 

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges Druten 2022

Artikel I Wijziging verordening

De Tarieventabel, behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van leges Druten 2022 wordt gewijzigd als volgt:

 

(In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet. In de ‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens vet gedrukt.)

 

  • A.

    Hoofdstuk 2 onder 1.2.4 wordt gewijzigd als volgt:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

12,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

57,34

 

  • B.

    Hoofdstuk 2 onder 1.2.5 wordt gewijzigd als volgt

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

12,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld door het college in de vergadering van 18 januari 2022.

de secretaris,

B.P.P. Janssen

de burgemeester,

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

Naar boven