Aanwijzingsbesluit voerverbod gemeente Assen

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen

Overwegende dat:

  • Op 16 december 2021 het voerverbod voor dieren op grond van artikel 2:52a van de APV van kracht wordt;

  • Winkeliers en bewoners al meerdere jaren overlast ervaren door stadsduiven, waarbij de overlast door duiven bestaat uit: vervuiling door uitwerpselen of nestelende duiven van ramen, balkons, muren, goten en buitenmeubilair, het verlies van representativiteit door de vervuiling en onhygiënische omstandigheden op locaties in de openbare ruimte waar voedsel genuttigd wordt;

  • Het toezicht op het nestelen en het beheer van de reproductie (het aantal eieren) van de stadsduiven op een diervriendelijke manier mogelijk is door de stadsduiven met voer direct naast of in een duiventil met aantrekkelijke nesthokken blijvend naar zo’n duiventil te lokken;

  • De uitwerpselen van de nestelende of rustende duiven zich naar verwachting in de duiventil of op een rustplaats nabij zullen concentreren;

  • Een duiventil en rustfaciliteit voor dit doel op (datum) zijn gerealiseerd;

  • De willekeurige verspreiding van voedsel in het centrum van de stad het beheer van de stadsduiven met een duiventil bemoeilijkt;

besluit tot het vaststellen van de navolgende Aanwijzingsbesluit voerverbod gemeente Assen:

 

1. Het college wijst op grond van artikel 2:52 a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen de volgende gebieden (of gebied) aan waar het verboden is dieren te voeren:

  • Het centrum, volgens de kaart in bijlage 1, gedefinieerd als het gebied omsloten door het Kanaal oostwaarts vanaf de Weiersstraatkruising, dan vanaf de kruising met de Industrieweg zuidwaarts: Industrieweg, Overcingellaan, dan naar westelijk: Stationsstraat, Oostersingel, Zuidersingel, dan zuidwestwaarts de Doctor Nassaulaan tot aan de kruising met de Gymnasiumstraat en naar noordelijk de Gymnasiumstraat, dan westwaarts langs de Vaart Z.Z., ter hoogte van huisnummer 31 noordwaarts dan aan de Vaart N.Z. westwaarts tot huisnummer 48, tussen huisnummer 46 en 48 noordwaarts tot aan de Alteveerstraat tussen nummer 41 en 39 door, dan oostwaarts naar de Weiersstraat, en dan noordwaarts naar het Kanaal, met uitzondering van het dak van het stadhuis waar de duiventil geplaatst wordt.

2. Dit voerverbod treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en geldt voor onbepaalde tijd.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Assen,

M.L.J. Out, voorzitter

T. Dijkstra, secretaris

Bijlage 1 Kaart

Naar boven