Kennisgeving evenementenvergunning

 

Op 27 juni 2022 is een evenementenvergunning verleend aan Organisatiecomité Kika Zomerfeest Bleskensgraaf voor het organiseren van het Kika Zomerfeest Bleskensgraaf op zaterdag 9 juli 2022 vanaf 17:00 uur tot uiterlijk 01:30 uur (Artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening en Evenementenbeleid Molenlanden 2021).

Locatie: op een weiland gelegen tussen de percelen Melkweg 11 en 21 te Bleskensgraaf.

 

Ook is een ontheffing verleend van:

het verbod om op zondag voor 13:00 uur openbare vermakelijkheden te houden. Deze ontheffing is verleend voor zondag 10 juli 2022 van 00:00 uur tot uiterlijk 01:30 uur (Artikel 4, sub 3 Zondagswet);

het verbod ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens bovengenoemd evenement. Deze ontheffing is verleend aan mevrouw H. van Wijk-Leeuwis (Artikel 35 Alcoholwet).

 

Bezwaarschriftclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, bij voorkeur, via www.molenlanden.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

Uw naam en adres;

De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt;

Een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt;

Het zaaknummer van het besluit;

De gronden waarop uw bezwaar berust.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kunt u eventueel om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Naar boven