Besluit experiment horeca-evenementenkraskaart 2022

De burgemeester van de gemeente Rotterdam,

 

gelet op de artikelen 1:10 van de APV Rotterdam 2012 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

 • -

  vanwege de bestrijding van het virus COVID-19 horeca-inrichtingen enkele maanden gesloten waren. Dit heeft impact gehad op de Rotterdamse horeca. Een vitale horecasector hoort bij een aantrekkelijke stad en het college wil de horecabranche ondersteunen;

 • -

  de horecanota Rotterdam 2017-2021 experimenteren aanmoedigt zodat Rotterdam als horecastad in zijn geheel vernieuwend is en blijft;

 • -

  het college op 23 maart 2021 het Ondersteuningsplan Rotterdamse horeca heeft vastgesteld;

 • -

  de horecanota 2017-2021 ook als doel heeft om de regeldruk van ondernemers te verminderen zodat meer levendigheid mogelijk is;

 • -

  op basis van de huidige regelgeving horecaondernemers per evenement een vergunning moeten aanvragen en hiertoe een vergunningstraject van minimaal vier weken moeten doorlopen;

 • -

  het wenselijk is om in algemene zin met het oog op de nieuwe horecanota maar ook mede in het kader van het herstelplan voor de horeca een experiment te starten met een horeca-evenementenkraskaart waardoor horecaondernemers de mogelijkheid hebben om snel en flexibel kleinschalige evenementen op het terras van hun horeca-inrichtingen te kunnen organiseren;

 • -

  artikel 1:10 van de APV Rotterdam 2012 de mogelijkheid biedt tot het houden van experimenten en daarbij in positieve zin van de bepalingen uit deze verordening mag worden afgeweken;

 • -

  dit de mogelijkheid biedt een experiment te houden waarbij in afwijking van artikel 2:25 van de APV Rotterdam 2012 aan horecaondernemers die in het bezit zijn van een exploitatievergunning de gelegenheid wordt geboden om met één A-evenementenvergunning maximaal vijf kleinschalige evenementen te organiseren;

 • -

  bij een positieve evaluatie de resultaten kunnen worden betrokken bij de opstelling van de nieuwe horecanota, de evenementenvergunningennota en de daarbij behorende wijziging van de APV Rotterdam 2012.

besluit:

Artikel 1. Doel van het experiment

Doel van dit experiment is, in het kader van herstel van de horeca en voor de opstelling van nieuw horecabeleid, horecaondernemers die in het bezit zijn van een exploitatievergunning de mogelijkheid te bieden om met één evenementenvergunning snel en flexibel vijf kleinschalige evenementen te organiseren op het vergunde terras.

Artikel 2. Voorwaarden evenementenvergunning

 • 1.

  De burgemeester kan aan een exploitant van een horeca-inrichting een evenementenvergunning verlenen, waarmee die exploitant ten hoogste vijf kleinschalige A-evenementen kan organiseren gedurende de looptijd van het experiment.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een evenementenvergunning als bedoeld in het eerste lid, wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aanvrager is de exploitant van de horeca-inrichting waar de evenementen plaatsvinden;

  • b.

   de aanvrager is in het bezit van een exploitatievergunning voor de horeca-inrichting waar de evenementen plaatsvinden.

Artikel 3. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ten minste vier weken voorafgaand aan het eerste evenement ingediend.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 4. Vereisten evenementen

 • 1.

  Voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, komen evenementen in aanmerking die voldoen aan de volgende eisen:

  • a.

   de evenementen vinden plaats in de open lucht;

  • b.

   de evenementen vinden maandag tot en met zaterdag plaats tussen 09.00 uur en 23.00 uur of op een zondag tussen 13.00 uur en 23.00 uur;

  • c.

   de evenementen trekken niet meer dan 500 bezoekers per evenement aan;

  • d.

   de evenementen vinden plaats op het terras, zoals vastgesteld in de exploitatievergunning;

  • e.

   er worden geen objecten groter dan 25 m2 geplaatst op het evenemententerrein;

  • f.

   het geluidsniveau veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid bedraagt in het midden van het publieksvlak op:

   • vrijdag en zaterdag ten hoogste 90 dB(A) en 100 dB(C); en

   • zondag tot en met donderdag ten hoogste 85 dB(A) en 95 dB(C);

  • g.

   de evenementen vergen geen extra politiecapaciteit;

  • h.

   de evenementen zijn op de dag waarop deze plaatsvinden toegestaan op grond van hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19;

  • i.

   de evenementen voldoen in de periode waarin de aanvrager gebruik wil maken van de evenementenvergunning aan de voorwaarden voor evenementen die zijn gesteld op grond van hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19;

  • j.

   alle vijf de evenementen zijn gelijk in opzet en programma.

 • 2.

  Voor evenementen die plaatsvinden in Hoek van Holland Strand geldt dat in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, evenementen niet meer bezoekers trekken dan maximaal toegestaan binnen de reguliere horecaexploitatie, beschreven in de gebruiksvergunning van de brandweer en dat in afwijking van het eerste lid, onderdeel f, het geluidsniveau veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid in het midden van het publieksvlak ten hoogste 95 dB(A) en 105 dB(C) bedraagt.

Artikel 5. Kennisgeving

 • 1.

  De exploitant doet ten minste vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement, bedoeld in artikel 2, eerste lid, een kennisgeving aan de burgemeester van de datum en het tijdstip waarop het evenement plaatsvindt.

 • 2.

  De kennisgeving vindt plaats volgens de procedure die op het daartoe door de burgemeester vastgestelde formulier (experiment horeca evenementenkraskaart 2022) is voorgeschreven.

 • 3.

  Het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is niet mogelijk als er op dezelfde dag, of binnen een periode van vijf dagen voorafgaand aan of volgend op dit evenement in een straal van 100 meter van de locatie een ander evenement met muziek plaatsvindt. Dit geldt niet voor evenementen die plaatsvinden in Hoek van Holland Strand.

 • 4.

  Het houden van een evenement als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is in Hoek van Holland Strand niet mogelijk als in dit gebied op dezelfde datum een B- of C-evenement plaatsvindt.

 • 5.

  In het gebied Hoek van Holland Strand vinden per week ten hoogste acht evenementen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, plaats met een maximum van twee per dag op maandag tot en met donderdag.Van vrijdag tot en met zondag vinden ten hoogste vier evenementen per dag plaats.

 • 6.

  De exploitant ontvangt een ontvangstbevestiging van de kennisgeving. Toestemming voor het evenement is verleend indien na ontvangst van het kennisgevingsformulier door de burgemeester voor aanvang van het evenement geen tegenbericht is verzonden.

Artikel 6. Intrekken vergunning

 • 1.

  De evenementenvergunning, bedoeld in artikel 2, kan worden ingetrokken bij schending van de voorwaarden en eisen bedoeld in dit besluit en in de vergunning.

 • 2.

  De bevoegdheden bedoeld in de artikelen 1:6, 1:8, 2:25 en 2:26 van de APV Rotterdam 2012 zijn onverkort van toepassing.

Artikel 7. Toepassingsbereik en looptijd experiment

 • 1.

  Het experiment geldt voor heel Rotterdam en loopt tot en met 31 december 2022.

 • 2.

  De burgemeester kan het experiment beëindigen of tussentijds de voorwaarden en eisen aanpassen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2022.

Artikel 9. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit experiment horeca-evenementenkraskaart 2022.

Aldus vastgesteld op 17 januari 2022.

De Burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad 2022, nummer 1, is uitgegeven op 18 januari 2022 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

 

Naar boven