Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten controles coronatoegangsbewijs bij poppodia en grote nachtclubs in Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

gelet op artikel 160, eerste lid Gemeentewet en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013; gezien, de Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022;

 

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten controles coronatoegangsbewijs bij poppodia en grote nachtclubs in Amsterdam

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteit: in tijd afgebakende openstelling van een poppodium of nachtclub voor het ten gehore brengen van muziek en het bieden van dansgelegenheid;

 • b.

  ASA 2013: Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013;

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders van Amsterdam;

 • d.

  CTB: Coronatoegangsbewijs;

 • e.

  CTB-controle: op grond van Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplichte controle op het CTB;

 • f.

  nachtclub: een locatie met publieke binnenruimte die hoofdzakelijk in gebruik of bestemd is voor het bieden van dansgelegenheid;

 • g.

  placeren: toewijzen van een (zit)plaats;

 • h.

  poppodium: een locatie met publieke binnenruimte waar (pop)muziekoptredens plaatsvinden en normaliter het publiek niet wordt geplaceerd;

 • i.

  Rijk: een of meerdere Rijksministerie(s) en/of Rijksfondsen;

 • j.

  subsidietijdvak: periode waarin de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013

De Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013 is van toepassing, tenzij daarvan in deze regeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel regeling

Het doel van deze regeling is om een tegemoetkoming te verstrekken in de kosten die poppodia en nachtclubs met een capaciteit van tenminste 500 personen hebben moeten maken voor controle op coronatoegangsbewijzen, waartoe zij tot en met 22 maart 2022 op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht waren.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het college kan aan een aanvrager als bedoeld in artikel 6 een eenmalige subsidie verstrekken als tegemoetkoming in de extra kosten die hij heeft gemaakt in verband met de verplichte CTB-controle voor activiteiten in de periode van 1 januari 2022 tot en met 22 maart 2022;

 • 2.

  De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   Loonkosten voor extra personeel dat nodig was om de CTB-controle te doen of in goede banen te leiden (inclusief daarover verschuldigd vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten);

  • b.

   In geval van externe inhuur van extra personeel; de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • c.

   Extra kosten voor materiaal dat nodig was om de CTB-controle te doen (bijvoorbeeld scanners, polsbandjes);

  • d.

   Eventuele extra bijkomende kosten zoals dranghekken voor crowd control bij CTB-controle;

 • 3.

  Uitsluitend dat deel van de kosten als bedoeld in het tweede lid, waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 geen recht bestaat op aftrek van omzetbelasting, komt voor subsidie in aanmerking.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor deze subsidieregeling geldt een subsidieplafond van € 500.000;

 • 2.

  Indien het subsidieplafond als bedoeld in het eerste lid ontoereikend is om alle aanvragen die voor een subsidie in aanmerking komen te honoreren, worden alle te verstrekken subsidies verlaagd met een gelijk percentage totdat het plafond toereikend is.

Artikel 6 De aanvrager

Een subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijke persoon met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel dan wel door een rechtspersoon, die een poppodium of nachtclub in Amsterdam exploiteert of exploiteerde met een capaciteit van tenminste 500 personen.

Artikel 7 Bij de aanvraag in te dienen gegevens

 • 1.

  In aanvulling op artikel 5, tweede lid, van de ASA 2013 worden bij de aanvraag de volgende gegevens en stukken overgelegd:

  • a.

   Een overzicht van de uitgevoerde CTB-plichtige activiteiten in de periode van 1 januari 2022 tot en met 22 maart 2022, met vermelding van datum, naam en het aantal bezoekers per activiteit;

  • b.

   Een overzicht van de voor de CTB-controle gemaakte kosten, zoals vermeld in artikel 4 tweede lid;

 • 2.

  Een aanvrager die nog niet eerder subsidie heeft ontvangen van de gemeente Amsterdam overlegt tevens een kopie bankafschrift of officieel briefpapier waarop het bankrekeningnummer (IBAN) van de aanvrager staat vermeld;

 • 3.

  In afwijking van artikel 5, tweede lid, van de ASA 2013 hoeft de aanvrager geen begroting en jaarrekening in te dienen;

 • 4.

  Het college kan als onderdeel van de beoordelingsprocedure nadere informatie opvragen die noodzakelijk is voor het beoordelen van de aanvraag.

Artikel 8 Aanvraagtermijn eenmalige subsidie

In afwijking van artikel 6 van de ASA 2013 wordt een aanvraag voor deze subsidie vóór 14 augustus 2022 ingediend bij het college.

Artikel 9 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9, tweede lid, van de ASA 2013 kan het college geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen als:

 • 1.

  Niet aannemelijk is dat de kosten reëel zijn in verhouding tot de uitgevoerde CTB-plichtige activiteiten, de betreffende locatie en het aantal bezoekers;

 • 2.

  het kosten betreft waarvoor reeds een andere financiële bijdrage is verstrekt door het Rijk of de gemeente Amsterdam in het kader van de coronamaatregelen.

Artikel 10 Directe vaststelling en steekproefsgewijze controle

De subsidie wordt direct vastgesteld, waardoor geen verantwoording achteraf plaatsvindt. Dit laat onverlet dat het college achteraf steekproefsgewijs een financiële of inhoudelijke controle kan uitvoeren.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming kosten controles coronatoegangsbewijs bij poppodia en grote nachtclubs in Amsterdam.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 juni 2022.

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

TOELICHTING  

 

Inleiding

Het kabinet heeft besloten een specifieke uitkering te verstrekken aan gemeenten, in verband met de ondersteuning van de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs (CTB). Voor 2022 is de Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 door de minister van Justitie en Veiligheid op 26 januari 2022 vastgesteld. Deze regeling ziet op de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 (de verplichting tot CTB-controle verviel echter na 22 maart 2022).

De inzet van deze Rijksgelden gebeurt in Amsterdam op basis van concrete voorstellen, zoals de controles bij zwembaden en sporthallen (via Sport & Bos) en de inzet van extra toezichthouders en handhavers van de gemeente. Mede op verzoek van de Vereniging Nederlandse Poppodia en – Festivals en Koninklijke Horeca Nederland regio Amsterdam heeft het college besloten voor een specifieke groep bedrijven (poppodia en grote nachtclubs) een subsidieregeling te maken ter ondersteuning van de kosten die zij hebben moeten maken voor de tijdelijke controles op het CTB. Het college spitst de regeling daarmee – ook in het belang van de uitvoerbaarheid - toe op een beperkte groep bedrijven die vanaf het begin van de coronacrisis tot aan de laatste verplichte toegangscontrole (22 maart 2022) getroffen is door de coronamaatregelen. Het gaat om locaties waar dansgelegenheid wordt geboden, muziek ten gehore wordt gebracht en het publiek normaliter niet wordt geplaceerd.

Onder de definitie van poppodium kunnen ook locaties zoals Ziggo Dome en AFAS live vallen, die ook tot en met 22 maart 2022 CTB-controles moesten organiseren. Niet beoogd zijn concertzalen voor klassieke muziek, waar al het publiek wordt geplaceerd en dus minder lang CTB-controles nodig waren. De concertzalen voor klassieke muziek konden overigens eerder (in 2021) de kosten voor CTB-controle wel meenemen in de aanvraag van noodsteun voor culturele instellingen.

 

Toelichting per artikel

 

Artikel 1 Definities

Sub a: ‘in tijd afgebakend’ is gebruikt omdat het gaat om activiteiten die bijvoorbeeld een dagdeel, avond of nacht omspannen (een feest, clubavond, popconcert etc).

 

Artikel 3 Doel regeling

Poppodia en nachtclubs zijn vanaf het eerste moment van de coronacrisis tot aan het allerlaatste moment hard getroffen door de coronamaatregelen, doordat ongeveer de gehele coronaperiode (ook tijdens versoepelingen) geen dansgelegenheid mocht worden geboden. De locaties met meer dan 500 bezoekers waarbij niet alle personen werden geplaceerd, moesten bovendien tot en met 22 maart 2022 CTB-controle organiseren. Omdat bij poppodia en clubs grote groepen tegelijk naar binnen kwamen in verband met de start van de programmering, was de CTB-check uitdagender dan bij bijvoorbeeld een museum of restaurant, waar geen grote groepen op een zeker moment binnen willen zijn. Bij poppodia en clubs moest de instroom in korte tijd gebeuren. Bovendien is er altijd meer commotie in grotere groepen, zeker als ze in een rij buiten staan. Dit betekende dat er extra mensen nodig waren om de CTB-controle in goede banen te leiden. Ook waren er kosten voor extra scanners, communicatie, aanpassing in de inrichting, enz.

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

De aanvraag ziet ingevolge de Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 op de kosten die zijn gemaakt in verband met de verplichte CTB-controle voor activiteiten in de periode van 1 januari 2022 tot en met 22 maart 2022.

Kosten die op grond van deze regeling niet in aanmerking komen voor subsidie zijn:

 • a.

  Kosten voor activiteiten waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze geen bijdrage hebben geleverd aan de CTB-controle;

 • b.

  Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of andere financiële bijdrage is verstrekt door het Rijk;

 • c.

  Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is gebaseerd op de eenmalige specifieke uitkering die door het college van B&W is aangevraagd bij de minister van Justitie en Veiligheid op grond van de Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022. De aanvraag van het college is gebaseerd op een inschatting van de gemaakte kosten die is ontvangen van de Vereniging Nederlandse Poppodia en – Festivals, Koninklijke Horeca Nederland regio Amsterdam en MOJO.

 

Artikel 6 Aanvrager

De aanvrager is de exploitant van een poppodium of nachtclub met een capaciteit van tenminste 500 personen. Het gaat in principe om bedrijven die (als zij meer dan 500 personen ongeplaceerd toelieten) in de periode van 4 maart 2022 tot en met 22 maart 2022 nog steeds verplicht waren het CTB te controleren (in die periode gold het 1G beleid).

Als er sprake is van verschillende vestigingen, dan dient er per locatie een aanvraag te worden ingediend.

 

Artikel 7 In te dienen gegevens

Artikel 5 van de ASA bepaalt welke stukken bij een aanvraag moeten worden ingediend. De kopie bankafschrift of officieel briefpapier (lid 2) zijn nodig om de aanvrager op te kunnen nemen in het crediteuren systeem van de Gemeente Amsterdam. Het opvragen van nadere informatie (lid 4) kan ook steekproefsgewijs gebeuren ter controle van de bij de aanvraag vermelde gegevens.

 

Artikel 8 Aanvraagtermijn

Er is een relatief korte aanvraagtermijn aangehouden om zo snel mogelijk uitvoering te kunnen geven aan deze regeling. Voor de beslistermijn wordt de standaard 8 weken uit artikel 8 lid 2 van de ASA aangehouden, omdat op voorhand moeilijk is in te schatten hoe ingewikkeld de beoordeling zal zijn, alhoewel alles in het werk gesteld zal worden om de beslissing op (veel) kortere termijn te nemen.

 

Artikel 9 Weigeringsgronden

Deze weigeringsgronden vormen een aanvulling op de weigeringsgronden in artikel 9 van de ASA.

In hoeverre de kosten reëel zijn (lid 1) wordt onder andere beoordeeld aan de hand van een vergelijking met de overige (vergelijkbare) aanvragen en de op grond van artikel 7 lid 4 nader aangeleverde informatie.

 

Artikel 10 Directe vaststelling en steekproefsgewijze controle

Omdat de subsidiabele activiteiten reeds hebben plaatsgevonden wordt de subsidie direct vastgesteld en hoeft er geen verantwoording over de subsidie te worden afgelegd.

Wel kan, indien daar aanleiding toe is en steekproefsgewijs, later nog een controle plaatsvinden. Het college kan op grond van artikel 4:49 Algemene wet bestuursrecht (binnen 5 jaar) de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen:

 • -

  op grond van feiten of omstandigheden waarvan het bij de subsidievaststelling redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager dan overeenkomstig de subsidieverlening zou zijn vastgesteld;

 • -

  indien de subsidievaststelling onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.

Naar boven