Beleidsregels Subsidieverlening Cultuur

 

Nummer 21216862

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pekela

 

Gelet op de artikelen 1:3, vierde lid, 3:42, titel 4.3 en titel 4.4. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Gelet op de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Pekela 2012

 

Besluit vast te stellen de:

 

 

Beleidsregels Subsidies Cultuur 2012

 

 

luidende als volgt:

 

 

Artikel 1. Bevoegdheid college

 

Het college besluit met in achtneming van de Algemene subsidieverordening 2012 en deze beleidsregel over het verstrekken van eenmalige en jaarlijkse subsidies op het gebied van kunst en cultuur.

 

Artikel 2. Doelstelling

 

Subsidies kust en cultuur hebben tot doel het stimuleren van de culturele en kunstzinnige ontwikkeling van de inwoners van Pekela.

 

Artikel 3. Aanvrager

 

1. De aanvrager is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon.

2. De aanvrager of diens lokale afdeling is gevestigd in de gemeente Pekela of heeft een werkgebied waar de gemeente onderdeel van uitmaakt.

3. De aanvrager kan een particulier zijn of een vertegenwoordiger vanuit bewonersparticipatie, indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit ten behoeve van een buurt of wijk in de gemeente Pekela.

 

Artikel 4. Toetsingscriteria

 

1. Aanvragen worden getoetst aan hand van de volgende kwalitatieve criteria:

a. de mate waarin de activiteit iets toevoegt aan het cultuuraanbod van de gemeente Pekela.

b. de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de culturele en kunstzinnige ontwikkeling van de inwoners van de gemeente Pekela

c. bij eenmalige activiteiten worden de publieksparticipatie, de artistieke kwaliteit en de diversiteit van het aanbod meegewogen.

 

2. De mate waarin de aanvraag voldoet aan één of meerdere van de criteria in lid Lid 1, bepaalt de waardering. Bij gelijke waardering bepaalt het tijdstip van ontvangst van de volledig subsidieaanvraag de volgorde van prioritering.

 

 

Artikel 5. Subsidiabele kosten

 

1. Voor eenmalige subsidies zoals bedoeld in artikel 1 lid a van de ASV zijn de kosten van de jaarlijkse begroting van de rechtspersoon subsidiabel, voor zover de begrotingsposten verband houden met de uitvoering van de betreffende kunst of cultuur activiteiten.

2. Voor jaarlijkse subsidies zoals bedoeld in artikel 1 lid d van de ASV zijn de kosten van de projectbegroting subsidiabel, voor zover de begrotingsposten verband houden met de uitvoering van de betreffende kunst of cultuur activiteiten.

 

Artikel 6 Subsidiebedrag

 

Het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van de waardering op basis van de criteria van artikel 4 en de hoogte van de subsidiabele kosten zoals genoemd in artikel 5. Dit met inachtneming van het algemeen geldende gelijkheidsbeginsel.

 

Artikel 7. Hardheidsclausule

 

1. Het college kan in bijzondere gevallen – ten gunste van de aanvrager - besluiten af te wijken van de bepalingen van deze beleidsregels, indien toepassing van deze beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

2. In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding

 

Deze beleidsregels treden – na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking op

1 januari 2012

 

Artikel 9. Citeertitel

 

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als de “Beleidsregels subsidies cultuur Pekela 2012”.

 

Doel:

Het stellen van regels voor het verstrekken van subsidies aan culturele activiteiten, die bijdragen aan het verbeteren van kunst, cultuur in de gemeente Pekela.

 

Wettelijke grondslagen: Artikelen 1:3, vierde lid, 3:42, titel 4.3 en titel 4.4.

van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Algemene Subsidieverordening gemeente Pekela

 

Datum en nummer ingetrokken collegebesluit: N.v.t.

 

Datum en nummer nieuw vastgesteld collegebesluit: 16 oktober 2012

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2012.

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester

en wethouders van de gemeente Pekela d.d. 16 oktober 2012.

 

De burgemeester

 

M. Schollema

 

 

 

 

De secretaris

 

J. van der Woude

 

Bijlage

 

 

Toelichting activiteit artikel 4

Het kan gaan om concreet aan te duiden activiteiten, zoals het organiseren van een evenement, het in stand houden van een bibliotheek of een museum.

Het kan ook gaan om activiteiten die op zichzelf niet zo goed concreet te omschrijven zijn maar wel aan te duiden zijn in termen van de beleidsdoelen, of waarvan de gemeente het aan de creativiteit van de subsidieaanvrager wil overlaten hoe hij dat doel wil bereiken. Voorbeeld van mogelijke formulering: Activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van het vrijwillig kader van de vereniging …………; activiteiten die bijdragen aan de participatie van ouderen/jongeren/etc. …….

 

 

Naar boven