Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning wet milieubeheer op locatie Tiggeltsestraat 26 in Rijsbergen

Burgemeester en wethouders zijn van plan om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen voor:

Adres:

Tiggeltsestraat 26 te Rijsbergen, Maatschap Vermeeren.

Omschrijving project:

Omgevingsvergunning, fase 1, aspect milieu, voor uitbreiden in dieaantallen en realiseren emissie-arm systeem voor melkrundveehouderij (zaaknr. OMWB 2021-031542, zaaknr. Gemeente Zundert Z21-003302).

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn gedurende 6 weken, vanaf donderdag 30 juni tot en met 10 augustus 2022 in te zien via de gemeente Zundert.

Zienswijzen

Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000 AB, Tilburg (onder vermelding van omwb zaaknr. 2021-031542). Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk via: info@omwb.nl.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Naar boven