Subsidieregeling Transformatiefonds Cultuur en Erfgoed Berkelland 2022

Burgemeester en Wethouders van Berkelland;

 

overwegende dat:

 • Het gewenst is dat de vitaliteit en toekomstbestendigheid van cultuur- en erfgoedorganisaties en -verenigingen in Berkelland wordt gestimuleerd;

 • Het tevens gewenst is dat deze cultuur- en erfgoedorganisaties en -verenigingen activiteiten kunnen blijven uitvoeren die bijdragen aan een vitale Berkellandse samenleving en de fysieke en/of mentale gezondheid van haar inwoners;

 • Er een fonds word gecreëerd die ondersteuning biedt voor de transformatie en innovatie van cultuur- en erfgoedorganisaties en -verenigingen;

 • De gemeenteraad hiervoor een bedrag ter beschikking stelt

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2018;

 

besluiten

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling Transformatiefonds Cultuur en Erfgoed Berkelland 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Cultuur

In dit verband: ambacht, muziek, kunst, religie en wetenschap (zoals literatuur, architectuur), gewoonten en gebruiken in een gebied, vrijetijdsbesteding en voedselvoorziening.

Erfgoed

Alle zaken (materieel en immaterieel) die men van de voorouders erft en belangrijk vindt, die mensen waarderen, zich mee identificeren en willen bewaren voor toekomstige generaties.

Cultuur- en erfgoed-

organisatie of

-vereniging:

een vereniging, stichting, club of organisatie in de gemeente Berkelland gevestigd met leden of vrijwilligers die activiteiten ontplooien, evenementen organiseren, educatie verzorgen en/of projecten uitvoeren op het gebied van kunst, cultuur, muziek en erfgoed. In de eerste plaats bedoelen we met cultuuractiviteiten; die als hobby (of beroep) worden uitgeoefend.

Toekomstbestendig:

Als organisatie of vereniging nu en in de toekomst in staat zijn op ontwikkelingen in de omgeving in te spelen en organisatorisch en financieel gezond te zijn en te blijven. Dit bereikt men door ondernemend te zijn op basis van een langetermijnvisie. Door vraag- en buurtgericht te denken, blijvend de behoeften na te gaan, proberen verbindingen te leggen met andere domeinen, naar buiten gericht is en letterlijk open te staan voor álle inwoners.

Ontwikkelplan: 

een concreet plan waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de ontwikkeling richting (een) toekomstbestendige(re) organisatie(s) of vereniging(en) wordt gerealiseerd en dat dient als onderbouwing voor de subsidieaanvraag

College:

college van Burgemeester en Wethouders van Berkelland

Cultuur- en/of erfgoed-

locatie:

een accommodatie, (monumentaal) gebouw, gebied of terrein dat gebruikt wordt (of kan worden) voor activiteiten op het gebied van cultuur, erfgoed, kunst en muziek.

Mentale gezondheid:

de gezondheid van je geest bepaalt of je ‘lekker in je hoofd zit’, waardoor je beter functioneert, positiever in het leven staat, minder stress hebt en problemen beter de baas bent.

Cultuur- en erfgoed-

coach

de combinatiefunctie/-functionaris die lokale partijen inspireert, bij elkaar brengt, doorverwijst, adviseert of ondersteunt in hun opgaven en uitdagingen rondom activiteiten en die de schakel is tussen gemeente en organisaties.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan eenmalig worden gegeven voor activiteiten die zich richten op:

 • a.

  die zich richten op de ontwikkeling van één of meer cultuur- en erfgoedorganisaties en -verenigingen om deze naar toekomstbestendigheid te brengen OF;

 • b.

  die zich richten op de ontwikkeling van één of meer cultuur- en erfgoedlocaties om deze duurzaam in stand te kunnen houden EN;

 • c.

  die een nadrukkelijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en vitaliteit van de Berkellandse samenleving en aan de fysieke en/of mentale gezondheid en ontwikkeling van haar inwoners.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt alleen verstrekt aan cultuur- en erfgoedorganisaties of -verenigingen die:

 • a.

  statutair gevestigd zijn in de gemeente Berkelland en daar (grotendeels) actief zijn;

 • b.

  daadwerkelijk bestaande activiteiten organiseren en/of aan inwoners aanbieden op het gebied van cultuur, erfgoed, muziek en/of kunst;

 • c.

  minimaal 2 (boek)jaren bestaan en minimaal 20 leden, vrijwilligers en/of medewerkers groot zijn.

 • d.

  belangen behartigen van overige cultuur- en erfgoedaanbieders en -makers, zoals monumenteigenaren, collectiebeheerders, kunstenaars, muzikanten, artiesten, ter nadere beoordeling door het college.

Artikel 4 Procedurebepalingen

 • 1.

  De aanvraag wordt digitaal ingediend en omvat in afwijking van artikel 7 lid 2, 3 en 4 van de Algemene subsidieverordening Berkelland 2018 de volgende gegevens:

  • a.

   naam, contactadres, e-mail adres, telefoonnummer en handtekening(en) van de (mede)aanvrager(s);

  • b.

   een beschrijving van de inhoud, uitvoering en tijdsplanning van het ontwikkelplan;

  • c.

   een onderbouwing van het maatschappelijk draagvlak en meerwaarde van het ontwikkelplan;

  • d.

   een kostenraming en een dekkingsplan;

  • e.

   een overzicht van eventuele andere aangevraagde of verkregen subsidie;

  • f.

   de jaarrekening en balans van de (mede)aanvrager(s) van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag en/of andere stukken die inzicht geven in de vermogenspositie.

  • g.

   een beschrijving van de toekomstbestendigheid van het ontwikkelplan, zoals de exploitatie, beheer en onderhoud, reservering en afschrijving en een taakverdeling wie dit op zich neemt;

  • h.

   de wijze waarop het ontwikkelplan wordt geëvalueerd en gemonitord.

 • 2.

  Het college neemt op grond van artikel 10 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2018 uiterlijk binnen 8 weken na indiening van de volledige subsidieaanvraag een besluit.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken voor een ontwikkelplan dat een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de vitaliteit en toekomstbestendigheid van

  • a.

   één of meerdere organisatie(s) en/of vereniging(en);

  • b.

   de primaire activiteiten waarvoor de organisatie(s) en/of vereniging(en) is/zijn opgericht;

  • c.

   een of meerdere (op inhoud verbonden) cultuur- en/of erfgoedlocatie(s).

 • 2.

  Het ontwikkelplan:

  • a.

   is onderdeel van een enkele aanvraag van één organisatie of vereniging, maar er kan ook sprake zijn van samenwerking tussen minimaal 3 soortgelijke organisaties en/of verenigingen uit de gemeente en/of met één of meerdere organisaties uit een ander domein.

  • b.

   laat zien op welke wijze het bijdraagt aan de verbetering van de (mentale) gezondheid van inwoners van Berkelland en de toekomstbestendigheid van de activiteiten en/of de organisatie(s);

  • c.

   is qua omvang en inhoud naar oordeel van het college in alle redelijkheid passend bij het gevraagde bedrag

 • 3.

  De volgende activiteiten in het ontwikkelplan zijn subsidiabel:

  • a.

   inzet van een (externe) professional voor onderzoek, procesbegeleiding (planontwikkeling) of uitvoerende beheerstaken;

  • b.

   (Door)ontwikkeling van (nieuw) aanbod;

  • c.

   aanpassingen aan de locatie(s) of accommodatie(s) die de multifunctionaliteit en/of duurzaamheid vergroten;

  • d.

   culturele, cultuurhistorische, sociaal-maatschappelijke evenementen/activiteiten/projecten mits er daadwerkelijk sprake is van vernieuwing/innovatie;

  • e.

   inzet van vrijwilligersuren a € 25 per uur tot een maximum van 25% van het totaal aangevraagde bedrag.

 • 4.

  Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het plan sluit aan bij gemeentelijke kaders en wensen.

  • b.

   Het ontwikkelplan moet door de aanvragende vereniging(en), eventueel met behulp van professionele externe inzet, zelf worden uitgevoerd;

  • c.

   Alleen aantoonbaar gemaakte kosten worden vergoed.

  • d.

   Er is geen sprake van investeringen die tot ongedekte meerjarige onderhoudslasten voor de gemeente leiden.

  • e.

   Een adviesgesprek met de cultuur- en erfgoedcoach wordt geadviseerd en is voor aanvragen op grond van artikel 6, lid 2 of 3 verplicht.

Artikel 6 Berekenen van de subsidie

 • 1.

  De subsidie voor een ontwikkelplan van één cultuur- of erfgoedorganisatie of -vereniging bedraagt maximaal € 5.000;

 • 2.

  De subsidie voor een ontwikkelplan van minimaal drie cultuur- en/of erfgoedorganisaties en/of verenigingen bedraagt maximaal € 25.000

 • 3.

  De subsidie voor een ontwikkelplan van een of meer cultuur- en/of erfgoedlocatie(s) bedraagt maximaal € 25.000;

 • 4.

  Het stapelen of koppelen van subsidiebedragen zoals genoemd in lid 1 t/m 3 is niet toegestaan.

 • 5.

  Op de subsidie voor aanvragen als bedoeld in lid 1 wordt tegelijkertijd met het besluit een voorschot van 100% uitgekeerd;

 • 6.

  In afwijking van artikel 10, lid 5 van de ASV Berkelland 2018, wordt op de subsidie voor aanvragen als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel tegelijkertijd met het besluit een voorschot van 80% uitgekeerd.

Artikel 7 Verdeling van het subsidiebudget

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tot het door de raad beschikbaar gestelde subsidiebudget (plafond) is bereikt.

 • 2.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieaanvrager(s)

 • 1.

  De initiatiefnemer zorgt ervoor dat de subsidie wordt besteed aan de uitvoering van ontwikkelplan en administreert de uitgaven zorgvuldig.

 • 2.

  Voor aanvragen geldt dat, in afwijking van artikel 16 van de Algemene subsidieverordening Berkeland 2018, uiterlijk binnen 8 weken na datum van afronding van het plan een financiële- en inhoudelijke verantwoording aangeleverd moet worden. Deze datum wordt bepaald op basis van de vooraf ingediende planning.

  • a.

   De financiële verantwoording bestaat ten minste uit een overzicht van betalingen en ontvangsten.

  • b.

   De inhoudelijke verantwoording moet bestaan uit een tekstuele toelichting, vergezeld van foto’s, mediaberichten of andere publiciteit.

 • 3.

  Als naar het oordeel van het college niet kan worden voldaan aan de verplichtingen zoals genoemd in lid 1 en 2 kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd, dan wel niet worden uitgekeerd.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Subsidie kan worden geweigerd als het ontwikkelplan niet voldoet aan artikel 5 lid 2 en artikel 8 van deze regeling, het initiatief niet voldoet aan de doelstelling van deze regeling of als er een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

 • a.

  het ontwikkelplan niet haalbaar of uitvoerbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning;

 • b.

  de aanvragende organisatie(s) of vereniging(en) doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontwikkelen die in strijd zijn met de wet;

 • c.

  met het ontwikkelplan een commercieel doel wordt nagestreefd;

 • d.

  voor het ontwikkelplan al eerder een gemeentelijke subsidie is toegekend;

 • e.

  de aanvrager recentelijk (in de afgelopen 3 jaar) voor vergelijkbare activiteiten al subsidie heeft ontvangen;

 • f.

  het initiatief niet past binnen bestaand gemeentelijk beleid;

 • g.

  als niet voldoende beroep wordt gedaan op voorliggende voorzieningen zoals lokale-, regionale- en landelijke fondsen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt een dag na bekendmaking in werking, werkt terug tot 1 januari 2022 en wordt ingetrokken per 31 december 2024.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Transformatiefonds Cultuur en Erfgoed Berkelland 2022.

Borculo, 7 juni 2022

De secretaris,

M.N. Broers

de burgemeester

drs. J.H.A. van Oostrum

Naar boven