Bekendmaking verkoop perceel grond aan en nabij de Staringlaan 14 te Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen:

  • -

    een perceel onbebouwde grond aan de Staringlaan 14, 2741 GC, Waddinxveen en kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie B, nummer 5832 (ged) (of zoals dit later vernummerd is) ongeveer 1.015m² groot.

Het genoemde perceel ziet u op de tekening die bij deze bekendmaking hoort.

Uitleg over de verkoop

Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde koper de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde verkoop. Uitgangspunten voor de verkoop zijn de door de gemeente vastgestelde verkoopprijs, leveringsdatum en de op 25 januari 2022 door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige visie. De beoogde koper houdt zich aan de genoemde uitgangspunten en wordt nu door de gemeente gezien als enige serieuze kandidaat voor de verkoop.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt, dan dient u dit binnen 20 dagen en dus op zijn laatst vóór 26 juli 2022 (met redenen) kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen kenbaar te maken aan de gemeente dan wel door een kortgedingprocedure te starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den-Haag. Uw reden en een afschrift van de dagvaarding kunt u per e-mail sturen naar t.hannessen@waddinxveen.nl.

Vervaltermijn

Als u niet op tijd kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren, in ieder geval zijn uw rechten daarop uitgewerkt. De hiervoor genoemde termijn is een vervaltermijn.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met de heer Hannessen, e-mailadres: t.hannessen@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop perceel nabij Staringlaan 14”.

Naar boven