Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Bladel 2022-2025’

De raad van de gemeente Bladel;

 

gelezen het voorstel R21.129 van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2021;

 

gelet op artikel 2.1.2 van de Wmo 2015;

 

overwegende dat dat gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) de verplichting hebben om een beleidskader te maken voor maatschappelijke ondersteuning;

 

dat het vorige Beleidskader (Beleidskader maatschappelijke ondersteuning 2016-2020) tot het jaar 2020 liep en daarna met één jaar verlengd werd;

 

besluit:

 

Het ‘Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Bladel 2022-2025’ vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 16 december 2021.

 

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Naar boven