Verkeersbesluit: Aanwijzen parkeerplaatsen Markt van Matena – Papendrecht voor opladen elektrische voertuigen

 

Datum 28 juni 2022

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht;

• op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen;

• gelet op Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1, van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de teamleider van het team Beheer Openbare Ruimte bij collegebesluit van 14 december 2021 (‘Algemeen Mandaatbesluit‘);

• op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

Overwegende,

1. dat in het ‘Regionaal programma Luchtkwaliteit 2006-2015’ het stimuleren van alternatieve brandstoffen als één van de maatregelen wordt genoemd om de luchtkwaliteit structureel te verbeteren;

2. dat elektrische voertuigen geen of nauwelijks fijn stof en CO2 uitstoten;

3. dat het gebruik van elektrische voertuigen aansluit bij de maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren;

4. dat het voor het gebruik van elektrische voertuigen noodzakelijk is dat zij tijdig opgeladen worden;

5. dat voor het opladen van een elektrisch voertuig gebruik wordt gemaakt van een oplaadpaal;

6. dat de oplaadpalen in de buurt van een parkeerplaats wordt geplaatst;

7. dat het opladen van elektrische voertuigen enige tijd in beslag neemt;

8. dat een accu van een elektrisch voertuig ongeveer de eerste 70% relatief snel oplaadt en dat de resterende 30% langer duurt;

9. dat het volledig opladen ongeveer acht uur duurt bij een langzaam oplaadpunt;

10. dat de gemeente Papendrecht elektrisch vervoer wil stimuleren door, binnen vastgestelde beleidsregels, medewerking te verlenen aan gekwalificeerde marktpartijen voor het plaatsen van oplaadpalen in de openbare ruimte;

11. dat PARKnCHARGE een van de gekwalificeerde marktpartijen is en in die hoedanigheid voor één locatie een aanvraag heeft ingediend voor een oplaadpaal met dubbele aansluiting;

12. dat het noodzakelijk is om parkeerplaatsen naast de oplaadpalen te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

13. dat de gereserveerde parkeerplaatsen bij de oplaadpalen door een ieder gebruikt mag worden om een elektrisch voertuig op te laden en het dus geen gereserveerde parkeerplaats voor een specifiek persoon betreft;

14. dat het parkeren van niet-elektrische voertuigen en elektrische voertuigen die niet opladen bij de oplaadpalen moet worden vermeden;

15. dat het op grond van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 gewenst is om ten behoeve van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik maatregelen te treffen;

16. dat betreffende weggedeelten gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Papendrecht en bij deze gemeente in beheer zijn;

17. dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

Besluiten:

1. Vier parkeerplaatsen op de Markt van Matena ter hoogte van de huidige laadpalen, aan te wijzen als parkeerplaatsen voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen.

2. Twee van deze parkeerplaatsen direct in te richten als parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen door plaatsing van bord E4 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 incl. onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’.

3. De andere twee parkeerplaatsen op een later moment, bij voldoende concrete behoefte, in te richten als parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen door plaatsing van bord E4 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 incl. onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’.

 

Papendrecht, 28 juni 2022

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

namens dezen,

Teamleider Beheer Openbare Ruimte

 

L. Eylen

 

Bezwaarclausule Gemeente Papendrecht

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Neem dan contact op met de medewerker verkeer, telefoonnummer 14 078. Hij of zij neemt het besluit met u door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen.

Waar stuurt u het bezwaarschrift naar toe?

1) Per post: U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

2) Of dien uw bezwaar digitaal in via het formulier op de website van de gemeente (DIGID\

Binnen welke termijn stuurt u het bezwaarschrift?

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift te laat binnen is en niet behandeld kan worden. Dat betekent dat uw bezwaarschrift uiterlijk op 9 augustus 2022 bij de balie van het gemeente huis afgegeven moet zijn (vergeet niet een bewijs van ontvangst te vragen) of dat u het bezwaarschrift uiterlijk op 9 augustus 2022 in een PostNL-brievenbus moet hebben gepost.

Wat neemt u in ieder geval op in het bezwaarschrift?

- uw naam, adres en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent en uw e-mailadres;

- de datum van uw bezwaarschrift;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur voor een snellere afhandeling een kopie, scan of foto daarvan mee;

- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is;

- vermeld bovenaan de brief 'bezwaarschrift'.

Kunt u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet afwachten vanwege een spoedeisend belang?

Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Het besluit geldt namelijk ook tijdens de bezwaarschriftenprocedure. Aan het verzoek zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Voorlopig-voorziening.aspx.

Ook kunt u het verzoekschrift digitaal indienen met DIGID bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Naar boven