Mededeling voornemen tot verkoop gemeentegrond

De gemeente is voornemens om een koopovereenkomst aan te gaan met mevrouw S. Terol voor de verkoop van een perceel grond gelegen nabij Mient 55 te Vijfhuizen, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie B nummer 4758 (gedeeltelijk). Mevrouw S. Terol is huisarts en houdt thans praktijk aan de Kromme Spieringweg 533 in Vijfhuizen. Zij moet deze locatie verlaten. Zij zal het betreffende perceel grond aanwenden voor de realisatie van een pand voor haar praktijk. Er is geen aanleiding om mededingingsruimte te bieden omdat vaststaat dat mevrouw S. Terol de enige serieuze kandidaat is voor de verwerving van het door de gemeente te vervreemden perceel grond, dat gunstig gelegen is ten opzichte van de huidige praktijklocatie c.q. het verzorgingsgebied van haar praktijk. Alleen door een vervreemding van het perceel grond aan mevrouw S. Terol kan de continuïteit van haar praktijk en daarmee van de eerstelijnszorg in Vijfhuizen worden gewaarborgd. De gemeente is gelet hierop van mening dat mevrouw S. Terol de enige geschikte en serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de koop van het perceel grond.

 

De gemeente zal na een wachttijd van twintig kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met N. Hamdach, via najet.hamdach@haarlemmermeer.nl.

 

Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

 

Naar boven