Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeente binnen gebiedsontwikkeling Vredenburghzone

Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen maakt op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat het bij besluit van 21 juni 2022 op grond van artikel 6 Wvg gronden voorlopig heeft aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het betreft de percelen in het projectgebied Vredenburghzone, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie E nummers 1742, 1906, 1604, 768, 575, sectie C nummers 6030, 6028, 2000, 5560, 5557 en 5558.

Deze gronden maken onderdeel uit van het projectgebied Vredenburhzone. Aan deze gronden wordt een, nader uit te werken, niet-agrarische bestemming toegedacht, namelijk natuur/recreatie.

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in het gemeenteblad en vervalt van rechtswege na drie maanden (21 september 2022) ofzoveel eerder als een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing ingevolge artikel 3, 4 of 5 Wvg in werking treedt.

Ter inzage

Het collegebesluit ligt tezamen met bijbehorende bijlagen, bevattende het kadastrale overzicht en een lijst met daarop de aangewezen percelen en perceelsgedeelten, de grootte, de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, met ingang van 23 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Waddinxveen.

Gevolgen

Het besluit van burgemeester en wethouders heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht van artikel 10 Wvg van toepassing is. Dit houdt in dat de eigenaren van en de eventuele beperkt gerechtigden tot de aangewezen gronden, wanneer zij hun (recht op het) eigendom willen overdragen, dit eerst aan de gemeente Waddinxveen te koop moeten aanbieden. Het voorkeursrecht heeft dus pas gevolgen als de rechthebbenden op het perceel tot verkoop willen overgaan. Met het vestigen van Wvg wil de gemeente een regierol vergroot de gemeente haar regie op de toekomstig beoogde ontwikkeling binnen het projectgebied Vredenburghzone en wordt eventuele speculatie voorkomen. De eigenaren en beperkt gerechtigden ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Zienswijzen

De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voorkeursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg te nemen. De gemeenteraad is voornemens om dit besluit te nemen in de raadsvergadering van 6 juli 2022.

Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling, hun zienswijzen naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Waddinxveen:

Postbus 400

2740 AK Waddinxveen

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tot en met 5 juli contact opnemen met Ramon van Belzen (Coördinator Grondbedrijf), bereikbaar via telefoonnummer 140182.

Bezwaar, beroep, voorlopige voorziening

Naast de mogelijkheid om tegen het voorgenomen besluit van de gemeenteraad zienswijzen naar voren te brengen, staat er tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders bezwaar en beroep open. Gedurende een termijn van zes weken, vanaf 23 juni 2022 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. In het ondertekende bezwaarschrift moet worden opgenomen: de naam en het adres van de belanghebbende, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaarschrift (de motivering). Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen College van burgemeester en wethouders:

Postbus 400

2740 AK Waddinxveen

Als de gemeenteraad een definitief besluit inzake het voorkeursrecht neemt, kunnen belanghebbenden eveneens bezwaar maken tegen dat raadsbesluit. Indien belanghebbenden ervoor kiezen om nu reeds bezwaar te maken tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot voorlopige aanwijzing, dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, op grond van artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als te zijn gericht tegen het besluit van de raad tot (definitieve) aanwijzing. Met deze regeling wordt voorkomen dat een belanghebbende twee maal bezwaar dient te maken. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

De voorzieningenrechter zal de verzoeker alleen ontvankelijk verklaren, indien daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Waddinxveen, 23 juni 2022

Onderwerp

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeente binnen gebiedsontwikkeling Vredenburghzone

Besluit

 • 1.

  Er wordt op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) een voorlopige aanwijzing voorkeursrecht gevestigd op de percelen in de Vredenburghzone, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie E nummers 1742, 1906, 1604, 768, 575, sectie C nummers 6030, 6028, 2000, 5560, 5557 en 5558. Overeenkomstig zijn de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 Wvg van toepassing op de aangewezen percelen. De (voorlopig) aangewezen percelen, de grootte alsmede de namen van de eigenaren en eventuele rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten zijn aangegeven op het bij het besluit behorende tekening en percelenlijst (bijlage 1 en 2).

 • 2.

  Er wordt aan de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie E nummers 1742, 1906, 1604, 768, 575, sectie C nummers 6030, 6028, 2000, 5560, 5557 en 5558 een niet-agrarische bestemming toegedacht. Er wordt ingevolge artikel 4:11 onder a en c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geen toepassing gegeven aan artikel 4:8 Awb.

 • 3.

  Er wordt op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 4 van de Wet open overheid (Woo) geheimhouding opgelegd op dit voorstel, inclusief bijlagen, totdat het besluit tot het voorlopig aanwijzen van de percelen (beslispunt 1) inwerking is getreden.

Kadastrale- en persoonsgegevens Wvg Vredenburghzone

Lijst van op grond van artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten (voorlopig) aangewezen percelen gelegen binnen het projectgebied Vredenburghzone in de kadastrale Gemeente Waddinxveen waarop de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Deze lijst behoort bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, d.d. 21 juni 2022, ingevolge artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) tot voorlopige aanwijzing van de hierna vermelde percelen gelegen binnen het projectgebied Vredenburghzone als gronden waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

De aangewezen percelen zijn eveneens aangegeven op de bij het collegebesluit behorende tekening/kaart. De gegevens zoals die in de lijst zijn opgenomen zijn ontleend aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers d.d. 14 juni 2022.

Perceelnummer

Grootte

(vierkante meters)

Grootte van het ingevolge de Wvg aangewezen gedeelte

Eigenaren

Zakelijke rechthebbende

Huidige bestemming

volgens bestemmingsplan

E 1742

6.935 m2

Geheel

Ontwikkelingsmaatschappij Distripark A12 Bv

Geen

Agrarisch

C 6030

21.065m2

Geheel

Dhr. Cornelis Molenaar

Gemeente Waddinxveen (opstalrecht nuts)

Agrarisch

E 1906

50.808m2

Geheel

Dhr. Cornelis Molenaar

Agrarisch

C 6028

10.020m2

Geheel

 • Dhr. Willem Jan Robert Assink

 • Mw. Cornelia Catharina Bakker

Gemeente Waddinxveen (opstalrecht nuts)

Agrarisch

E 1604

475m2

Geheel

 • Dhr. Willem Jan Robert Assink

 • Mw. Cornelia Catharina Bakker

Geen

Agrarisch

E 768

11.095m2

Geheel

 • Dhr. Willem Bernhard Broer

 • Mw. Corinne Evelyne Jeanne Stein

Geen

Agrarisch

E 575

65m2

Geheel

Dhr. Willem Bernhard Broer

Geen

Agrarisch

C 2000

28.230m2

Geheel

Dhr. Johannes Gijsbertus van Asch

OASEN N.V.

(opstalrecht nuts)

Agrarisch

C 5560

47.935m2

Geheel

Mw. Trijntje Cornelia de Vos

Geen

Agrarisch

C 5557

26.855m2

Geheel

Hoogendoorn Beheer B.V.

Geen

Agrarisch

C 5558

2.215m2

Geheel

Mw. Trijntje Cornelia de Vos

Geen

Agrarisch

Naar boven