Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Het college heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvragers verzonden:

 • 1.

  Het plaatsen van een overkapping aan de zijkant van de woning op de locatie Ericastraat 26, 6466 BC (d.d. 17.06.2022)

 • 2.

  Het vergroten van de keuken en het realiseren van een extra slaapkamer op de locatie Kloosterbosstraat 42, 6463 ES (d.d. 20.06.2022)

 • 3.

  Het plaatsen van een horeca unit op het parkeerterrein ter vervanging van de inpandige horeca op de locatie Roda J.C. Ring 4, 6466 NH (d.d. 20.06.2022)

 • 4.

  Het plaatsen van een dakkapel op de locatie Abtenlaan 21, 6461 JG (d.d. 21.06.2022)

 • 5.

  Het verwijderen van het schuine pannendak van de zolder en het realiseren van een plat dak op de locatie Slakstraat 37, 6462 CT (d.d. 21.06.2022)

 • 6.

  Het vervangen van het dak op de locatie Op de Knip 56, 6467 GS (d.d. 21.06.2022)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van verzending van de vergunning aan aanvrager een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college te worden ingediend (adres: Postbus 600 te 6460 AP Kerkrade).

Een bezwaar schorst echter niet de werking van de vergunning.

U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector Bestuursrecht, gevestigd Willem II Singel 67 te 6041HR Roermond (correspondentieadres: Postbus 950, 6040 AZ Roermond), verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kerkrade, 29 juni 2022

Naar boven