Wijzigingsplan Hofgeesterweg 26 Velserbroek

 

Aankondiging

Burgemeester en wethouders van gemeente Velsen zijn voornemens een wijzigingsplan vast te stellen voor de locatie Hofgeesterweg naast nr 24 in Velserbroek. Dit wijzigingsplan maakt de bouw van twee woningen mogelijk. Het is een onderdeel van de woningbouwontwikkelingen genaamd ‘Hofgeest – Buiten’. Hiermee werken we aan de doelstelling om de woningbouwopgave voor onze gemeente tot uitvoering te brengen. Gemeente Velsen wil immers bestaande en nieuwe inwoners een goede start en mogelijkheden van een wooncarrière bieden.

 

Ligging plangebied

Het plangebied betreft de zuidwestelijke hoek van het bestemmingsplan Hofgeest.. De begrenzing van het plangebied is gelijk aan de begrenzing van de gebiedsaanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied', zoals dat is opgenomen in het bestemmingsplan Hofgeest (zie www.ruimtelijkeplannen.nl). Het gaat om twee kavels die momenteel in gebruik zijn als grasland.

 

Plan inzien

Het wijzigingsplan Hofgeesterweg 26 (idn: NL.IMRO.0453.WP1313HOFGEESTERW1-O001) ligt met ingang van 1 juli 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het wijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage. Het plan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op bovenstaande plannaam of -nummer). De stukken zijn tevens in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien moet u een afspraak maken via 0255 567200, of kijk op www.velsen.nl/contact.

 

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het wijzigingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan: College van burgemeester en wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmui­den. Of per e-mail via ro@velsen.nl. Onder vermelding van ‘zienswijze wijzigingsplan Hofgeesterweg 26’. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0255-567200 of ro@velsen.nl.

 

Naar boven