Ontwerpwijzigingsplan Streek 30 – Sintjohannesga

Met ingang van 24 juni 2022 ligt gedurende 6 weken het ontwerpwijzigingsplan Streek 30 Sintjohannesga met de bijbehorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente de Fryske Marren, aan de noordzijde van Sintjohannesga. Het perceel staat kadastraal bekend als gemeente Sintjohannesga, sectie E, nummers 3686 en 3689.

 

Doel

Het wijzigingsplan beoogt een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen-Voormalige boerderij’.

Waar ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij

 

 • 1.

  de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

 • 2.

  het servicepunt in Balk (Dubbelstraat 1)

 • 3.

  het servicepunt in Lemmer (Vissersburen 88)

 

Het ontwerpwijzigingsplan met de bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Verder is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BWSJO22STREEK30-ON01.

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

 

Schriftelijk:

Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 • 1.

  ontwerpwijzigingsplan Streek 30 Sintjohannesga

 • 2.

  waarom u een zienswijze indient

 • 3.

  de datum

 • 4.

  uw naam en adres

 • 5.

  uw handtekening

 

Mondeling:

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 22 juni 2022

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Naar boven