Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer

Reguliere voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Kerkrade maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Ambtshalve stellen van maatwerkvoorschriften

Voor: SoyBeanCompany B.V.

Locatie: Tunnelweg 107, 6468EJ Kerkrade

Datum besluit: 21 juni 2022

Zaaknummer: 2022-012710

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Kerkrade tijdens de gebruikelijke tijden.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan het bedrijf daartegen een bezwaarschrift indienen. Op de betreffende procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de redenen van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade

Postbus 600

6460 AP KERKRADE

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Belanghebbenden, die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden gedaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet wel worden beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Op genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van verzending aan de aanvrager. Indien de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de werking van het besluit geschorst.

Informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon (043) 389 78 12

Publicatie in: Gemeenteblad, 24 juni 2022

Naar boven