Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen houdende regels omtrent gevonden en verloren voorwerpen

Wetstechnische informatie

Organisatie: Assen

Organisatietype: Gemeente

Officiële naam regeling: Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen houdende regels omtrent gevonden en verloren voorwerpen.

Citeertitel: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Assen 2020

Vastgesteld door: College van burgemeester en wethouders

Onderwerp: Bestuur en recht

 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

- Artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

- Artikel 160, eerste lid, sub e, van de Gemeentewet;

- Artikel 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;

- Besluit gevonden voorwerpen.

 

Intitulé

Beleidsregel verloren en gevonden voorwerpen gemeente Assen 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Assen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, artikel 160, eerste lid, sub e, van de Gemeentewet, de artikelen 5 tot en met 12 van Boek 5 Burgerlijk Wetboek en het Besluit gevonden voorwerpen;

Overwegende dat het wenselijk is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot aan de gemeente toekomende verantwoordelijkheid voor de registratie, opslag en afgifte van gevonden en verloren voorwerpen en met betrekking tot de aan de burgemeester toekomende bevoegdheid tot verkoop, overdracht en vernietiging van een aan de gemeente in bewaring gegeven zaak;

 

Besluiten:

Vast te stellen de Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Assen 2020.

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  De (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker die met deze taak belast is;

 • b.

  Eiser: degene die stelt rechthebbende te zijn van een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

 • d.

  Gemeente: de gemeente Assen;

 • e.

  Gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  Vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en meeneemt;

 • g.

  Verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • h.

  Rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • i.

  Opkoper: een derde waaraan zaken verkocht kunnen worden;

 • j.

  Niet-kostbaar voorwerp: voorwerp met een waarde tot € 450,00;

 • k.

  Kostbaar voorwerp: voorwerp met een waarde van € 450,00 of meer;

 • l.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • 1.

  Alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard.

 • 2.

  Alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

 

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1.

  Van een gevonden voorwerp kan als volgt aangifte worden gedaan:

  • a.

   Via de website https://www.verlorenofgevonden.nl;

  • b.

   Telefonisch via het nummer 14 0592 tijdens openingstijden;

  • c.

   Bij de receptie in het stadhuis van Assen tijdens openingstijden.

 • 2.

  Aangifte geschiedt door middel van het invullen van een (digitaal) formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven.

 • 3.

  De vinder ontvangt op verzoek een bewijs van aangifte van het voorwerp.

 • 4.

  De aangewezen ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte in het systeem PerfectView en controleert of het voorwerp op https://www.stopheling.nl geregistreerd staat.

 • 5.

  Gevonden voorwerpen worden voor zover mogelijk met een foto geregistreerd.

 • 6.

  Is een voorwerp niet als gevonden geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als verloren geregistreerd.

 • 7.

  In PerfectView vindt geen registratie plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   Reisdocumenten, legitimatiebewijzen;

  • b.

   Bankpassen;

  • c.

   (Anonieme) OV-Chipkaarten of andere anonieme (klanten)kaarten;

  • d.

   Bederfelijke waar;

  • e.

   Fiets- of autowrakken;

  • f.

   Medicijnen;

  • g.

   Dieren;

  • h.

   Gevaarlijke stoffen;

  • i.

   Gemeentelijke afvalcontainers;

  • j.

   Kleine voorwerpen die geen waarde vertegenwoordigen;

  • k.

   Vieze of kapotte gebruiksvoorwerpen;

  • l.

   Voorwerpen die in het buitenland zijn verloren;

  • m.

   Kleding, uitrusting en wapening van militairen van de krijgsmacht;

  • n.

   Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren voorwerpen, die zich naar hun aard hiervoor niet lenen of waarop andere regelgeving van toepassing is.

 • 8.

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp, dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 9.

  De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring dient te worden gegeven. De vinder krijgt in dat geval een bewijs van afgifte.

 • 10.

  Registratie van een verloren goed geeft geen recht op vindersloon.

 

Artikel 4 In bewaring geven; bewaartermijn

 • 1.

  Het gevonden voorwerp blijft bij de vinder in bewaring, tenzij:

  • a.

   De vinder hier bezwaar tegen heeft;

  • b.

   De ambtenaar vordert dat een gevonden voorwerp bij de gemeente in bewaring wordt gegeven. Dit betreft in ieder geval gevonden reisdocumenten, rijbewijzen en de kleding, uitrusting en wapening van militairen van de krijgsmacht.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp met een dagwaarde tot € 450,00 wordt drie maanden bewaard.

 • 3.

  Een gevonden voorwerp met een dagwaarde van € 450,00 of meer wordt één jaar bewaard.

 • 4.

  De in het tweede en derde lid bedoelde bewaartermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

 • 5.

  Indien vinder eigenaar wil worden is de bewaartermijn één jaar.

 • 6.

  Geeft vinder een niet-kostbaar voorwerp in bewaring bij de gemeente, dan doet de vinder afstand van zijn rechten.

 

Artikel 5 Waardebepaling

 • 1.

  De ambtenaar bepaalt de waarde van het gevonden voorwerp.

 • 2.

  Indien de ambtenaar de waarde van het gevonden voorwerp niet kan bepalen, wordt het voorwerp als kostbaar voorwerp beschouwd.

 • 3.

  Indien nodig bepaalt in het geval van een sieraad een juwelier de waarde.

 

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1.

  De publicatie van gevonden en verloren voorwerpen vindt plaats op https://www.verlorenofgevonden.nl.

 • 2.

  Indien nodig worden bij de publicatie niet alle kenmerken van het voorwerp vermeld, zodat de ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de eiser rechthebbende van het voorwerp is.

 • 3.

  Op de website van de gemeente wordt verwezen naar https://www.verlorenofgevonden.nl.

 

Artikel 7 Teruggave

 • 1.

  Een gevonden voorwerp wordt teruggegeven, als:

  • a.

   De ambtenaar objectief kan vaststellen dat de eiser de rechthebbende van het voorwerp is, en;

  • b.

   Het voorwerp na registratie ervan niet door de politie is gevorderd in verband met een vermoedelijk misdrijf, en;

  • c.

   De eiser of de rechthebbende zich kan legitimeren.

 

 • 2.

  Als de eiser in een andere gemeente woont en de ambtenaar kan vaststellen dat de eiser de rechthebbende is, dan kan de gemeente het gevonden voorwerp opsturen. De verzendkosten kunnen op eiser worden verhaald.

 • 3.

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven voorwerp waarvan de bewaartermijn is verstreken wordt niet aan de eiser c.q. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente. Tenzij de gemeente na de bewaartermijn redelijkerwijs in staat is de zaak ter beschikking te stellen.

 • 4.

  Indien een voorwerp wordt opgeëist dan dient eiser of rechthebbende de kosten van bewaring te voldoen aan de gemeente. De gemeente verstrekt een middels lid 5 vastgesteld overzicht van de genoemde kosten en stelt eiser daarbij in de gelegenheid de kosten binnen een maand te voldoen. Zolang de kosten van bewaring niet zijn voldaan wordt afgifte van de zaak opgeschort. Indien deze kosten niet binnen een maand na het verzenden van de factuur zijn voldaan, vervalt de zaak aan de gemeente.

 • 5.

  Bij het bepalen van de hoogte van de kosten van bewaring hanteert het college als richtlijn:

  • a.

   Dat voor zaken die minder dan 1 m3 in beslag nemen geen kosten in rekening worden gebracht;

  • b.

   Dat voor zaken die meer dan 1 m3 in beslag nemen € 2,00 per dag bewaringskosten in rekening worden gebracht;

  • c.

   Dat voor zaken die meer dan 5 m3 in beslag nemen de daadwerkelijke kostprijs van bewaring en/of transport in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8 Verstrijken bewaartermijn

 • 1.

  De vinder van een gevonden kostbaar voorwerp wordt rechthebbende van het voorwerp als het voorwerp niet binnen de bewaartermijn is opgeëist en de vinder zich binnen één maand na het verstrijken van de bewaartermijn bij de gemeente meldt. Indien de vinder zich niet tijdig meldt, wordt de gemeente van rechtswege eigenaar van het voorwerp. De burgemeester is dan bevoegd over het voorwerp te beschikken.

 • 2.

  Gevonden niet-kostbare voorwerpen die aan de gemeente in bewaring zijn gegeven en die niet binnen de bewaartermijn worden opgeëist, worden van rechtswege eigendom van de gemeente. De burgemeester is dan bevoegd over deze voorwerpen te beschikken.

 • 3.

  Gevonden voorwerpen, tenzij uitgezonderd in lid 4, met een waarde tot € 50,00 waarover de burgemeester kan beschikken worden door de aangewezen ambtenaar weggegeven aan een goed doel of kringloopwinkel, of ze worden vernietigd.

 • 4.

  Eenmaal per kalenderjaar worden de gevonden voorwerpen waarover de gemeente kan beschikken verkocht aan een opkoper:

 • a.

  Gevonden sieraden, ongeacht de waarde;

 • b.

  Gevonden voorwerpen met een waarde van € 50,00 of meer.

 • 5.

  De opbrengst van de verkochte voorwerpen dient ter dekking van de kosten die de gemeente maakt voor registratie en bewaring van de gevonden voorwerpen.

 • 6.

  Goederen worden niet gedoneerd of verkocht aan medewerkers van de gemeente Assen, noch aan hun gezinsleden.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de datum van de bekendmaking.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Assen 2020.

 

Assen, 8 mei 2020

Burgemeester en wethouders,

 

 

Burgemeester,

M.L.J. Out

 

Gemeentesecretaris,

T. Dijkstra

Naar boven