Verordening Duurzaamheidssubsidie Twenterand 2021 - 2025

De raad van de gemeente Twenterand;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeesters en wethouders van …. inzake …

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

BESLUIT:

Vast te stellen de Verordening Duurzaamheidssubsidie Twenterand 2021 - 2025

 

Verordening Duurzaamheidssubsidie Twenterand 2021 - 2025

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening, wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: Woningeigenaar

 • b.

  Bestaande woning: een voor bewoning bestemd gebouw dat ook bewoond wordt. De woning beschikt over een eigen; toegang, keuken, douche en wc. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Twenterand en opgeleverd zijn voor de publicatiedatum van deze verordening.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand.

 • d.

  Dakconstructie: samenstelling van balken (hout of staal), regels en bebording die sterk genoeg zijn om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-/ regen-/ en sneeuwbelasting op te vangen.

 • e.

  Duurzaamheidsmaatregel of maatregel: energiebesparende, duurzaam energieopwekkende of klimaatbestendige maatregel of voorziening zoals opgenomen in de bijgevoegde tabellen.

 • f.

  Gereedmelding: een verzoek van aanvrager tot het definitief vaststellen van het subsidiebedrag door middel van een digitaal formulier gereedmelding met bijbehorende bewijsstukken (betalingsbewijs en factuur).

 • g.

  Gescheiden rioolstelsel: het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater.

 • h.

  Geveltuin: strook tuin met verticaal groeiende planten tegen de buitenmuur van een bestaande woning of verharde erfafscheiding, op of langs de contour van de kadastrale grens;

 • i.

  Groen dak: dak, met een vegetatiepakket, dat is opgebouwd uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraat laag en een vegetatielaag met droogte-resistente soorten. Het dak mag geen gebruiksfunctie hebben, welke de werking van het groene dak belemmerd.

 • j.

  Klimaatbestendige maatregel: maatregel die verband houdt met een vertraagde afvoer en met het vasthouden van regenwater, zoals opgenomen in de bijgevoegde tabel 4.

 • k.

  Onderhoud: herstel of vervanging van delen van de woning waarbij het wooncomfort gelijk blijft.

 • l.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Twenterand|.

 • m.

  Regenwaterriool: gemeentelijk rioolstelsel dat alleen bedoeld is voor de afvoer van regenwater en onderdeel is van gescheiden rioolstelsel.

 • n.

  Subsidieplafond: het bedrag dat door de gemeenteraad ten hoogste beschikbaar is gesteld voor het verlenen van subsidies op grond van deze verordening.

 • o.

  Subsidievaststelling: het besluit van het college waarbij de hoogte van de verleende subsidie wordt vastgesteld.

 • p.

  Subsidieverlening: het besluit van het college dat een aanspraak op een subsidie verschaft.

 • q.

  Werkelijke kosten: het totaal aan kosten voor de aanvrager voor het (laten) uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregel of voorziening waarvoor subsidie is aangevraagd.

 • r.

  Woningverbetering: de aangebrachte maatregelen of voorzieningen leiden tot meer woongenot van de woning.

 • s.

  Wooneenheid: Een deel van een tot woning bestemd gebouw dat vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden en dat voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen.

Artikel 2 Looptijd en doelstelling verordening

 • 1.

  Deze verordening loopt tot 1 januari 2025.

 • 2.

  In 2030 moet de jaarlijkse CO2-uitstoot in de regio met 55% zijn verminderd ten opzichte van 1990. Om dit doel te bereiken, zetten gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners in op energiebesparing en duurzame energieproductie.

  Met deze verordening wil de gemeente Twenterand haar inwoners stimuleren maatregelen te nemen op het gebied van het beperken van energie- en materiaalgebruik met als doel:

  • a)

   een verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot;

  • b)

   het verhogen van het aandeel duurzame energie in de energievoorziening van de gebouwde omgeving;

  • c)

   het klimaatbestendiger maken van de gebouwde omgeving.

 • De ambitie op lange termijn is, omschreven in het energieakkoord en de agenda duurzaamheid van de gemeente Twenterand.

Artikel 3 Uitsluitingen

Deze verordening is niet van toepassing op:

 • 1.

  verzorgingshuizen als bedoeld in de Overgangswet Verzorgingshuizen;

 • 2.

  zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeginstellingen etc.);

 • 3.

  recreatiewoningen die als zodanig geregistreerd staan;

 • 4.

  woningcorporatie volgens artikel 19 van de woningwet;

 • 5.

  eigenaren van meer dan één woning.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  De raad heeft voor het jaar 2021 een bedrag van € 200.000,- vastgesteld, tot welk bedrag subsidies kunnen worden verleend.

 • 2.

  Met ingang van het jaar 2022 wordt het subsidieplafond jaarlijks via de gemeentebegroting voor het betreffende kalenderjaar vastgesteld.

 • 3.

  Het subsidieplafond wordt als volgt verdeeld:

  • a)

   subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;

  • b)

   wanneer de aanvrager vanwege ontbrekende informatie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college geeft uitvoering aan deze verordening en is bevoegd om:

 • 1.

  de percentages en maximale bedragen in de bijgevoegde tabellen aan te passen;

 • 2.

  de in bijlagen vermelde lijst van maatregelen uit te breiden en/of in te korten;

 • 3.

  aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;

 • 4.

  aan een toekenningsbesluit nadere voorwaarden en verplichtingen te verbinden.

Artikel 6 Subsidietoekenning en toepassingsbereik

 • 1.

  Het college kan voor het treffen van specifieke duurzaamheidsmaatregelen aan een bestaande woning een subsidie verlenen. Deze duurzaamheidsmaatregelen zijn limitatief opgenomen in de bijgevoegde tabellen.

 • 2.

  Per woning kan maximaal twee keer subsidie worden aangevraagd gedurende de looptijd van deze verordening.

 • 3.

  Het minimale subsidiebedrag bedraagt € 1.400.

 • 3.

  Het subsidiebedrag per woning bedraagt maximaal € 3.000,- .

 • 4.

  Het subsidiebedrag per woning bedraagt maximaal €5.000,- indien sprake is van een woning gebouwd voor 1970 en/of sprake is van een woning met een WOZ-waarde van maximaal €200.000,-.

 • 5.

  Alle combinaties van maatregelen zoals opgenomen in bijgevoegde tabellen zijn mogelijk.

 • 6.

  Voor een subsidie komt in aanmerking: een eigenaar van een woning in Twenterand; optioneel gemachtigd door een VvE.

Artikel 7 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf/aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren van maatregelen)

De in de bijgevoegde tabellen 1, 2, 3 en 4, genoemde maatregelen mogen door aanvrager zelf worden uitgevoerd. In dat geval wordt alleen over de materiaalkosten subsidie verstrekt.

Hoofdstuk 2 Procedure van aanvragen, verlenen en vaststellen van de Subsidie

Artikel 8 Aanvraag subsidie

 • 1.

  De aanvrager vraagt, voordat de voorziening of maatregel wordt geplaatst c.q. uitgevoerd, subsidie aan bij het college op een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier, beschikbaar gesteld door het college.

 • 2.

  De aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • b.

   adres van de woning, als deze afwijkt van bovenstaande;

  • c.

   het emailadres van de aanvrager;

  • d.

   het bouwjaar van de woning;

  • e.

   het energielabel van de woning;

  • f.

   de datum van de subsidieaanvraag;

  • g.

   de beschrijving van de maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • h.

   een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde duurzaamheidsmaatregel of voorziening;

  • i.

   het rekeningnummer van aanvrager;

  • j.

   een verklaring dat, indien voor een maatregel een vergunningsplicht is, hieraan voldaan is;

  • k.

   een ondertekening van de aanvrager;

  bij een eigenaar welke nog niet woont op het adres waar de subsidie voor wordt

  aangevraagd:

  • l.

   koopovereenkomst van de woning;

  • m.

   intentieverklaring dat de aanvrager de intentie heeft in de woning te gaan wonen;

  bij een VvE:

  • n.

   ondertekening van de ondertekeningsbevoegde van de VvE.

Artikel 9 Afhandeling ontvangst

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag voor een subsidie binnen 5 werkdagen;

 • 2.

  Een onvolledig ingediende aanvraag wordt beschouwd als niet ingediend en hiervan wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gesteld;

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken volledig te maken. De datum van volledig zijn van de aanvraag wordt als de datum van binnenkomst beschouwd;

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af met toepassing van artikel 4, derde lid.

 • 5.

  Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing;

 • 6.

  Het college kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet;

 • 7.

  Uit overschrijding van de in lid 5 bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 10 Verlenen subsidie

Het college verleent subsidie door een beschikking af te geven onder de verplichting dat de maatregelen niet al zijn uitgevoerd voorafgaand aan de verlening van de subsidie.

Artikel 11 Afwijzen subsidie aanvraag en intrekken subsidietoekenning

Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college de subsidieaanvraag af indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag te honoreren, doordat het in artikel 4 van deze verordening opgenomen subsidieplafond bereikt is;

  Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht zal het college de subsidieaanvraag afwijzen of de subsidietoekenning alsnog intrekken, indien:

 • 2.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening inclusief bijlage wordt of zal worden voldaan;

 • 3.

  een eventuele benodigde (omgevings-)vergunning niet verleend is;

 • 4.

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zouden hebben of heeft geleid;

 • 5.

  aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daarvoor is neergelegd bij de rechtbank;

 • 6.

  niet aan alle voorwaarden voor de verstrekking van de subsidie wordt voldaan;

 • 7.

  is begonnen met het werk, voordat de aanvraag compleet is ingediend.

Artikel 12 Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt in ieder geval de hoogte van de subsidie;

 • 2.

  De beschikking tot subsidieverlening vermeldt aan welke voorwaarden en verplichtingen moet worden voldaan en de termijn van 6 maanden waarbinnen de maatregelen of voorzieningen moeten zijn uitgevoerd of geplaatst en de gereedmelding digitaal moet zijn ingediend.

 • 3.

  Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 13 Verzoek om vaststelling en afhandeling subsidie

 • 1.

  De aanvrager meldt aan het college dat de werkzaamheden of activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, zijn voltooid. Dit gebeurt via een volledig ingevuld, een door het college beschikbaar gesteld digitaal formulier.

 • 2.

  De melding als bedoeld in het eerste lid is tevens de aanvraag om definitieve vaststelling en uitbetaling van de subsidie.

 • 3.

  Voor bestaande woningen geldt dat de aanvrager de gereedmelding direct na afloop van de werkzaamheden doch uiterlijk binnen 6 maanden na het ontvangen van de beschikking tot subsidieverlening moet indienen.

 • 4.

  Het college bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de gereedmelding.

 • 5.

  Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de gereedmelding een besluit op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

 • 6.

  Het college kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verlengen met 4 weken.

 • 7.

  Bij de melding moet minimaal, naast een volledig ingevuld formulier gereedmelding, de volgende documenten worden aangeleverd, voordat het college tot uitbetaling van de subsidie kan overgaan; een factuur met specificatie en een kopie van een betaalbewijs waaruit blijkt dat de maatregel of activiteit is uitgevoerd en eventueel overige gevraagde bewijsstukken.

 • 8.

  Het vastgestelde subsidiebedrag wordt binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het formulier gereedmelding of de aanvraag én als is voldaan aan de voorschriften zoals beschreven in de artikelen 8 en 13.

 • 9.

  Het college kan afwijken van de in artikel 13, derde lid genoemde termijn als de aanvrager hiervoor een gemotiveerd verzoek indient.

 • 10.

  Op de toegekende subsidie wordt geen voorschot verleend.

Hoofdstuk 3 Wettelijke bepalingen

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Toezicht

 • 1.

  Ten behoeve van de uitvoering van deze regeling kunnen toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van de in of krachtens de Algemene wet bestuursrecht en in of krachtens de Algemene subsidieverordening Twenterand 2017 en deze verordening gegeven voorschriften.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 11 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 14 december 2021.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

“Verordening Duurzaamheidssubsidie Twenterand 2021 - 2025”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Twenterand gehouden op 14 december 2021 te Twenterand,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage: Overzicht van duurzaamheidsmaatregelen

Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden of

inkorten.

 

Tabel 1 Energiebesparende maatregelen

 

Isolatiemaatregel

Gesubsidieerd percentage voor de isolerende materialen inclusief direct gerelateerde arbeid

Bodem- isolatie

35%

Gevel- isolatie

35%

Vloerisolatie

(eventueel met bodemfolie)

35%

Spouwmuur- isolatie

35%

Dakisolatie

35%

Raamisolatie;

HR++-glas

35%

Raamisolatie;

triple glas

35%

 

Tabel 2 Installatietechnische/ Duurzaam energieopwekkende maatregelen

 

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Gesubsidieerd percentage

Zonnepanelen (eigen dak)

Bestemd voor de rechtstreekse energievoorziening van de eigen woning. De zonnepanelen worden geplaatst binnen de kadastrale contouren van de woning of Vereniging van Eigenaren.

35%

Zonneboiler

35%

Lucht/water

Warmtepomp

≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen

35%

Water/water Warmtepomp

≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen

35%

Grond(water)

Warmtepomp

≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen

35%

Hybride

Warmtepomp

≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen

35%

Warmtepompboiler

35%

 

Tabel 3 Maatregelen rondom het afgiftesysteem

 

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Gesubsidieerd percentage

Infraroodverwarming

Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel.

De infrarood- verwarming wordt als bijverwarming geplaatst.

35%

Zeer lage temperatuurverwarming;

Vloer, plafond en wand

Maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius

Inclusief leidingwerk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel.

35%

Zeer lage temperatuurverwarming; radiatoren/convectoren

Maximale aanvoertemperatuur van 40 graden celsius

Inclusief leidingwerk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel

35%

 

Algemene toelichting

 

Opbouw van de subsidie

 

 • 1.

  Het minimale subsidiebedrag is in verband met de uitvoeringskosten vastgesteld op € 1.400. Dat betekent dat het investeringsbedrag in de duurzaamheidsmaatregelen minimaal € 4.000 dient te bedragen.

 • 2.

  Het subsidiebedrag per woning bedraagt maximaal €3.000,-. Wanneer de woning gebouwd is voor 1970 en/of indien sprake is van een woning met een maximale WOZ waarde van € 200.000 is dit subsidiebedrag maximaal € 5.000,-. Alle combinaties van maatregelen zijn mogelijk.

 

 

Naar boven