Gewijzigde Uitvoeringsbesluit 2022 Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent onder meer de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019;

 

B E S L U I T :

 

 • I.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit 2022 Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019.

 • II.

  Vast te stellen het Gewijzigde Uitvoeringsbesluit 2022 Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit Uitvoeringsbesluit 2020 van de Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019 wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, duo- of minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden, een duocontainer is een minicontainer met daarin een tussenschot aangebracht waardoor tenminste 2 afvalstromen gescheiden aangeboden kunnen worden

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer boven- of ondergronds ten behoeve van meerdere percelen, onder- of bovengrondse wijkverzamelcontainer, een zogenaamde draadkar voor textiel bij scholen of verenigingen of een brengdepot (milieustraat), ten behoeve van meerdere huishoudens

 • d.

  Cocon: metalen of betonnen behuizing ten behoeve van een verzamelcontainer (inzamelvoorziening) ten behoeve van de afvalinzameling van meerdere percelen die voorzien kan zijn van een toegangsregistratiesysteem waarmee een beperkte groep toegang heeft tot de verzamelcontainer.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de afdeling Brabants Afval Team (BAT) van de gemeente Tilburg.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen: de volgende bedrijven/organisaties voor de inzameling van de genoemde huishoudelijke afvalstoffen die voldoen aan de hiervoor vastgestelde beleidsregels.

  • a.

   Huishoudelijk klein chemisch afval (KCA):

   • detaillisten die daarvoor een geschikte inzamelvoorziening getroffen hebben voor batterijen en/of verfresten;

   • Apotheken die KCA-afval afkomstig uit particuliere huishoudens (medicijnen, injectie-naalden etc.) inzamelen in een geschikte inzamelvoorziening.

  • b.

   Grof huishoudelijk afval:

   • Stichting La Poubelle Tilburg voor het inzamelen van kringloopgoederen op de locatie Havendijk 20 te Tilburg en het inzamelen van kringloopgoederen op de milieustraat.

   • De Vincentiusvereniging Tilburg (Vincentshop) voor het inzamelen van kringloopgoederen vanuit hun kringloopactiviteiten binnen gemeente Tilburg.

   • De overige Tilburgse kringloopbedrijven voor het inzamelen van kringloopgoederen bij hun kringloopactiviteiten die plaatsvinden binnen de gemeente Tilburg.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

 • 1.

  De volgende omschrijvingen van bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening vastgesteld:

  • a.

   restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na afzonderlijke inzameling van de bestanddelen van huishoudelijk afval genoemd in artikel 3 van de verordening

  • b.

   groente-, fruit- en tuinafval (GFT): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, Dat zijn bijvoorbeeld schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen, resten van gekookt eten, vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes), pinda- en notendoppen, eierschalen, plantaardige olie, gestold vet, onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren

  • c.

   glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen al dan niet met deksel, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, kunststofflessen en kurken

  • d.

   oudpapier en karton: huishoudelijk oudpapier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier

  • e.

   plastic (kunststof) verpakkingen: verpakkingen van plastic (kunststof) zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen, met uitzondering van composietverpakkingen (zakken voor chips, pinda’s en snacks), vacuümzakken voor koffie en soortgelijke, vervuilde patatbakjes (in verband met voedselresten en hygiëne), lege make-upartikelen en piepschuimverpakkingen

  • f.

   textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen

  • g.

   elektrisch afval afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), groot en klein, zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (waaronder koelkasten, wasmachines, magnetrons, stofzuigers, broodroosters, computers etc.)

  • h.

   huishoudelijk klein chemisch afval (KCA): huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van I&M

  • i.

   asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt

  • j.

   hout (A/B hout): zowel schoon als beschilderd hout

  • k.

   verduurzaamd hout (C-hout): hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout

  • l.

   grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etc., met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen

  • m.

   tapijt: vloerbedekking van textiel, vrij van rubber of bitumen

  • n.

   metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro niet zijnde metalen verpakkingen, zie onder w

  • o.

   banden: schone banden van motoren en personenauto’s, zonder velgen

  • p.

   kadavers van kleine huisdieren: dode dieren die niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie en afkomstig zijn van particulieren of worden aangeboden door reinigingsdiensten die deze kadavers opruimen vanaf de openbare weg

  • q.

   grof huisvuil: (herbruikbare) huisraad, meubelen, kringloopgoederen, huishoudelijk apparaten en vloerbedekking/tapijt; dit grof huisvuil wordt tegen betaling opgehaald, zie verder onder artikel 7, lid 3 onder s en t

  • r.

   piepschuim, tempex (EPS) polystyreen (verpakkings)materiaal

  • s.

   frituurvet of bakolie; gebruikt frituurvet of bakolie dat afgekoeld in de originele verpakking wordt aangeboden

  • t.

   drankenkartons: pakken van karton en kunststof of aluminium folie waar vla, yoghurt, melk, soep, appelsap of andere dranken in hebben gezeten. Hierbij horen ook de kleine pakjes voor dranken

  • u.

   matrassen; alleen droog aanbieden

  • v.

   hard plastic : harde plastic en kunststoffen voorwerpen niet zijnde verpakkingen zoals bedoeld onder e.(plastic verpakkingen)

  • w.

   metalen verpakkingen: verpakkingen van ferro en non ferreo materiaal zoals bijvoorbeeld drankblikjes, blikken voor soep, worstjes e.d.

  • x.

   luiermateriaal: incontinentieluiers, onderliggers, wegwerpluiers (‘disposable’ luiers), billendoekjes

  • y.

   grof huishoudelijk restafval: huishoudelijke afvalstoffen die te groot en/of te zwaar zijn om in het inzamelmiddel te worden aangeboden

  • z.

   verbouwingsrestafval: ongescheiden bouw- en sloopafval

   • aa.

    puin: zuiver puin, grind en steenachtig materiaal

   • bb.

    dakleer en bitumeus afval

   • cc.

    gips: gipsplaten en blokken

   • dd.

    grond: zijnde niet verontreinigde grond

   • ee.

    PVC: PVC-lamellen, PVC schrootjes, PVC-buizen, PVC electrabuizen, PVC dakgoten, PVC-golfplaten e.d. (geen PVC-vloeren).

 • 2.

  De categorieën huishoudelijk afvalstoffen genoemd onder lid 1 onder e, t en w mogen gezamelijk aangeboden worden aan de inzameldienst; dit betreft: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van het daarvoor aangewezen inzamelmiddel of inzamelvoorziening, zie artikel 4.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens in de laagbouw de duocontainer met een gedeelte voor restafval en voor GFT; voor restafval van huishoudens welke wonen in een hoogbouw of meergezinswoningen en niet beschikken over een door de gemeente beschikbaar gesteld inzamelmiddel zoals de duocontainer: de dichtstbijzijnde gelegen boven- of ondergrondse verzamelcontainer voor restafval (inzamelvoorziening voor een groep percelen). De ondergrondse container is alleen te openen met de aan bewoners verstrekte toegangspas. Restafval dient in de duocontainer ingeworpen te worden in het gedeelte zoals aangegeven op de deksel van deze duocontainer, dat wil zeggen in het linkergedeelte met grijze kleur, gezien vanuit de openingszijde deksel (dus niet de scharnierzijde bij de handvat)

 • b.

  voor GFT-afval van huishoudens in de laagbouw, de duocontainer met gedeelte voor GFT en voor restafval; GFT-afval dient in de duocontainer gedeponeerd te worden in het gedeelte zoals aangegeven op de deksel van deze duocontainer, dat wil zeggen in het rechtergedeelte met groene kleur, gezien vanuit de openingszijde deksel (dus niet de scharnierzijde bij de handvat). GFT-afval mag in biologisch afbreekbare zakken voorzien van het logo "composteerbaar" worden aangeboden welke in het GFT-gedeelte van de duocontainer gedeponeerd mogen worden.

 • c.

  voor GFT-afval van huishoudens die een woning bewonen die onderdeel is van een hoogbouw- of appartementencomplex of een meergezinswoning: een verzamelcontainer voor GFT die binnen het gebouw geplaatst is in een afvalcontainer-opslagruimte danwel buiten in een cocon of in een afvalcontainer- opslagruimte geplaatst is. De cocon is allen te openen met de aan bewoners verstrekte toegangspas.

 • d.

  voor tuinafval in de laagbouw een speciale (extra) minicontainer voor tuinafval ( geen GF-afval) in het kader van maatwerk voor huishoudens die aangegeven hebben extra capaciteit nodig te hebben in verband met de hoeveelheid tuinafval afkomstig van dat perceel

 • e.

  voor glas een boven- of ondergrondse verzamelcontainer = inzamelvoorziening op wijkniveau

 • f.

  voor oudpapier en karton van huishoudens in de laagbouw een duocontainer met een gedeelte voor papier en voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen, Drankenkartons (PMD)- of voor huishoudens welke wonen in zogenaamde hoogbouw of andere meergezinswoningen en niet beschikken over een door de gemeente beschikbaar gestelde duocontainer, de dichtstbijzijnde gelegen boven- of ondergrondse verzamelcontainer voor papier en karton (inzamelvoorziening voor een groep percelen) de ondergrondse container is alleen te openen met de aan bewoners verstrekte toegangspas ; papier en karton dient in de duocontainer gedeponeerd te worden in het gedeelte zoals aangegeven op de deksel van deze duocontainer, dat wil zeggen in het linkergedeelte metblauwe kleur gezien vanuit de openingszijde deksel (dus niet de scharnierzijde bij het handvat)

 • g.

  voor plastic (kunststoffen) verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) van huishoudens in de laagbouw een duocontainer met gedeelte voor PMD en voor papier. PMD dient in de duocontainer gedeponeerd te worden in het gedeelte zoals aangegeven op de deksel van deze duocontainer, dat wil zeggen in het rechtergedeelte met oranje kleur gezien vanuit de openingszijde deksel (dus niet de scharnierzijde bij het handvat)

 • h.

  voor PMD van huishoudens welke wonen in zogenaamde hoogbouw of andere meergezinswoningen en niet beschikken over een door de gemeente beschikbaar gestelde duocontainer, de dichtstbijzijnde gelegen boven- of ondergrondse verzamelcontainer voor PMD (inzamelvoorziening voor een groep percelen) die geplaatst in binnen het gebouw in een afvalcontainer-opslagruimte dan wel buiten het gebouw in een ondergrondse PMD-container. De ondergrondse container is alleen te openen met de aan bewoners verstrekte toegangspas.

 • i.

  voor huishoudens welke wonen in een zogenaamde laagbouwwoning (grondgebonden woning) met een huishouden van tenminste 4 personen met veel PMD een speciale (extra) minicontainer voor PMD in het kader van maatwerk voor huishoudens (met tenminste 4 personen) die aangegeven hebben extra capaciteit nodig te hebben in verband met de hoeveelheid PMD afkomstig van dat perceel.

 • j.

  Voor percelen gelegen het gebied “Binnenstad en Spoorzone”zoals aangeduid op bijgevoegde kaart in bijlage 4 is een ondergrondse afvalcontainer de inzamelvoorziening voor de huishoudelijke afvalstromen: papier, plastic en metalen verpakkinge en drankenkartons (PMD) en restafval en groente, fruit en tuinafval (GFT). De ondergrondse container is alleen te openen met de aan bewoner verstrekte toegangspas.

 • k.

  voor de personen die op basis van de regeling voor ouderen en gehandicapten (besluit van het college van 21 februari 2000, 'Serviceverlening bij afvalinzameling voor doelgroepen') een ontheffing hebben verkregen voor het gebruik van de duocontainers en voorzien zijn van de daarbij passende inzamelmiddelen (maatwerk)

 • l.

  in aansluiting op deze regeling kan de inzameldienst onder bepaalde voorwaarden een extra inzamelmiddel verstrekken voor extra medisch afval zoals bijvoorbeeld stoma - en dialysemateriaal bij chronisch zieken (maatwerk)

 • m.

  voor textiel een boven- of ondergrondse verzamelcontainer (inzamelvoorziening op wijkniveau) of een draadkar voor textiel welke tijdelijk of permanent geplaatst is bij een school of sportvereniging door de inzameldienst , zie ook onder q

 • n.

  voor huishoudelijk klein chemisch afval de KCA-box. KCA kan ook worden ingeleverd bij de mobiele recyclestraat en de milieustraat Albionstraat, dus niet op de milieustraat Hoolstraat.

 • o.

  sbest of asbesthoudend afval mag uitsluitend verpakt in doorzichtig dampdicht plastic folie van minimaal 0,2 mm dik en goed dichtgeplakt met tape of via speciaal daarvoor verkrijgbare en goedgekeurde asbestzakken aangeboden worden bij de milieustraten

 • p.

  alle in dit artikel niet genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen uit artikel 3 kunnen afzonderlijk (gescheiden) worden aangeboden bij de milieustraat Albion (Tilburg) ; bij de milieustraat Hoolstraat (Berkel-Enschot) kunnen alleen de volgende gratis afvalstromen aangeboden worden, grof tuinafval, grof huisvuil, elektr(on)ische huishoudelijke apparaten, tapijten, oud papier, textiel, metalen, afvalhout (niet verduurzaamd), . De volgende gratis stromen kunnen hier bij milieustraat Hoolstraat niet aangeboden worden: asbest, autobanden, matrassen, kca, grond, puin, gips en dakleer.

 • q.

  een aantal stromen van zgn. klein huishoudelijk afval, dat wil zeggen afval wat qua volume/grootte in een grote boodschappentas past, kunt u naar de mobiele recyclestraat brengen, dit zijn de volgende stromen:

  • Kleine elektrische apparaten (geen wasmachine, koelkast of iets dergelijks)

  • Hard plastic / kunststof /PVC/CD-en DVD hoesjes

  • Hout (met uitzondering van laminaat)

  • Klein Chemisch Afval (KCA)

  • Oliën en frituurvet

  • Metalen

  • Papier/karton

  • Tempex/piepschuim

 • r.

  het laten ophalen van grof huisvuil is na aanmelding (digitaal of telefonisch) bij de gemeente Tilburg mogelijk onder bepaalde voorwaarden, hiervoor wordt een tarief afvalstoffenheffing in rekening gebracht per aanbieding conform de Verordening Afvalstoffenheffing van de gemeente Tilburg

 • s.

  voor diverse bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen voor huishoudens die deelnemen aan bepaalde proeven met betrekking tot alternatieve wijzen van afvalinzameling dan wel alternatieve inzamelmiddelen en/of -voorzieningen kan de inzameldienst andere inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aanwijzen voor de duur van de betreffende proef. Ook kunnen proeven met inzameling op de milieustraten worden uitgevoerd waarbij een andere wijze van gescheiden afvalinzameling plaatsvindt, dit wordt dan nader gecommuniceerd met de bezoekers van de milieustraat

 • t.

  voor luiers en incontinentiemateriaal dat verpakt is in een speciale luierzak een verzamelcontainer (inzamelvoorziening op wijkniveau) of een verzamelcontainer die door de inzameldienst geplaatst is bij kinderdagopvang/peuterspeelzaal tijdens openingsuren hiervan (vaak geven deze kinderdagopvangcentra/peuterspeelzalen alleen toegang tot hun terrein aan ouders/verzorgers van kinderen die hier ook gebruik van maken)

 • u.

  voor textiel bij de (sport)verenigingen en scholen die meewerken aan de textielinzameling van de gemeente Tilburg door plaatsing van een permanente of tijdelijke draadkar voor textiel door de inzameldienst

 • v.

  in het kader van het uitvoeren van proeven naar alternatieve wijzen van afvalinzameling kan de inzameldienst andere inzamelmiddelen of voorzieningen aanwijzen

 • w.

  voor een aanwijzingsbesluit over de plaatsing van een ondergrondse verzamelcontainer wordt de “richtlijn locatiekeuze ondergrondse containers” (zie bijlage 3) gehanteerd en wordt de afdeling 3:4 uniforme openbare voorbereidingsbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • a.

  Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening zijn de personen die woonachtig zijn in een meergezinswoning of een woning die zich bevindt in een hoogbouwcomplex of een appartementencomplex en waar men niet kan beschikken over:

  • a.

   een door de gemeente beschikbaar gestelde duocontainer, of

  • b.

   een GFT-verzamelcontainer die inpandig geplaatst is, of

  • c.

   in een zogenaamde cocon die buiten het gebouw staat en waarvoor de bewoner een toegangspas ontvangen,

vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval.

Artikel 6. Frequentie van inzamelen van de overige categoriën huishoudelijke afvalstoffen

Op grond van artikel 5, derde lid, van de verordening worden de volgende frequenties van inzameling vastgesteld:

 • a.

  Oudpapier en karton: ten minste eenmaal per 2 weken bij dan wel nabij elk perceel waar een inzamelmiddel (speciale duocontainer papier en PMD of minicontainers voor deze afvalstromen) geplaatst is.

 • b.

  PMD-afval: ten minste eenmaal per 2 weken bij dan wel nabij elk perceel waar een inzamelmiddel (speciale duocontainer papier en PMD of minicontainer voor deze afvalstromen) geplaatst is.

 • c.

  Voor diverse bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen voor huishoudens die deelnemen aan bepaalde proeven met betrekking tot alternatieve wijzen van afvalinzameling dan wel alternatieve inzamelmiddelen en/of -voorzieningen kan de inzameldienst een andere inzamelfrequentie bepalen voor de duur van de betreffende proef.

 • d.

  N.B. de inzamelfrequentie voor restafval en GFT via een inzamelmiddel (duocontainer) is reeds eerder via de Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2016 vastgesteld op eenmaal per 2 weken.

 • e.

  de extra tuinafvalcontainer die verstrekt is op grond van artikel 4 onder d. wordt in de maanden december, januari en februari niet geledigd. In deze periode kan extra tuinafval gratis afgegeven worden op de milieustraat.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de afdeling BAT van de gemeente Tilburg

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om het inzamelmiddel (de duocontainer of minicontainer) te voorzien van een sticker en/of een registratiechip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en een huisnummer. Via de registratiechip worden waarschuwingskaarten vastgelegd per aansluiting die bij controle op afvalscheiding gebruikt worden. Ook wordt hiermee de efficiëntie van afvalinzameling door routeoptimalisatie. Ook gebruiken we de registratiechip om te voorkomen dat een duocontainer of minicontainer meerdere keren per week of 2 weken wordt aangeboden en om te voorkomen dat andere containers worden aangeboden dan de aaangewezen inzamelmiddelen. Voor nadere uitleg over de persoonsgegevens op de registratiechip van de duocontainer of minicontainer verwijzen wij u naar bijlage 2 onder a van dit Uitvoeringsbesluit

  • c.

   de inzameldienst is bevoegd om een inzamelvoorziening zijnde een ondergrondse- of bovengrondse verzamelcontainer (die geplaatst kan zijn in een cocon) te voorzien van een toegang(registratie)systeem waarmee een beperkte groep gebruikers van bepaalde percelen die een toegangspas (Afvalpas) krijgen uitgereikt, toegang krijgt tot deze verzamelcontainer. Voor nadere uitleg over de persoonsgegevens op de Afvalpas verwijzen wij u naar bijlage 2 onder c. van dit Uitvoeringsbesluit

  • d.

   alléén bewoners woonachtig op het perceel waarop ook de toegangspas van de ondergrondse container of container geplaatst in een zgn. Cocon(Afvalpas) is geregistreerd, mogen gebruik maken van de betreffende ondergrondse container of container in een Cocon , het is niet toegestaan de Afvalpas uit te lenen/af te geven aan derden. Bij vermissing dient dit onmiddellijk gemeld te worden bij het klantcontactcenter van de gemeente Tilburg

  • e.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij het perceel en zijn om die reden voorzien van een adressticker en/of adrescode en/of een registratiechip; deze sticker c.q. adrescode dient te allen tijde aanwezig en zichtbaar te zijn, de registratiechip mag niet verwijderd worden; bij verhuizing van de gebruiker van een perceel moeten de verstrekte inzamelmiddelen in de originele staat, leeg en schoongemaakt, bij het perceel worden achtergelaten

  • f.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot het klantcontactcenter (KCC) van de gemeente Tilburg te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een defect door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen en bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel dan wel bij het ontbreken van de adressticker c.q. adrescode

  • g.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker, de gemeente Tilburg en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden

  • h.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom. Voor het beschadigen of het verdwijnen van de door de inzameldienst verstrekte inzamelmiddel is de gebruiker aansprakelijk tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat het een of ander buiten zijn schuld is geschied. De gebruiker mag geen zaken zoals kettingen, touwen, sloten of iets anders aanbrengen aan het inzamelmiddel dat de lediging kan verstoren. Deze voorwerpen kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor het inzamelpersoneel en/of de lediging niet mogelijk maken

  • i.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken

  • j.

   de verstrekte inzamelmiddelen mogen alleen worden gereinigd met water en groene zeep of afwasmiddel.

 • 2.

  Bij gebruik van het inzamelmiddel in strijd met de regels uit lid 1 van dit artikel of gebruik van het inzamelmiddel voor een ander doel dan waarvoor deze bestemd is, kan het inzamelmiddel (onmiddellijk) worden ingenomen.

 • 3.

  Krachtens artikel 10, zesde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

 •  

 • Restafval, GFT, papier en karton en PMD

  • a.

   Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in duocontainers en minicontainers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad met de wielen naar de straat, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een daarvoor aangewezen inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen. De aanwijzingen van de inzameldienst dienen hierbij te worden opgevolgd.

  • b.

   De inzameldienst kan een inzamelvoorziening of clusterplaats aanwijzen tot maximaal 125 meter vanaf het perceel waar de huishoudelijke afvalstoffen ontstaan zijn.

  • c.

   De personen die op basis van de richtlijnen voor Ouderen en Gehandicapten (besluit van college van 21 februari 2000 'Serviceverlening bij afvalinzameling voor doelgroepen') een ontheffing hebben verkregen voor het gebruik van duocontainers en voorzien zijn van de daarbij passende inzamelmiddelen, kunnen in sommige gevallen een aanwijzing krijgen van de inzameldienst voor een alternatieve individueel aangepaste wijze van aanbieden (hiermee wordt de haal/breng service bedoeld).

  • d.

   Inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden.

  • e.

   Uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken.

  • f.

   Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd en op de juiste manier worden afgevoerd.

  • g.

   Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer of duocontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram.

  • h.

   De gebruiker van een inzamelvoorziening zijnde een ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainer voor een groep percelen (zgn. hoogbouw en woongebouwen) mag geen afval plaatsen naast, bij of op de inzamelvoorziening ook niet indien er een storing is in de inwerpopening of als de gehele inzamelvoorziening defect of geheel gevuld is. Bij een defect dient de gebruiker hiervan de inzameldienst meteen op de hoogte te brengen, hiervoor kan met het klantcontactcenter (KCC) contact opgenomen worden.

  • i.

   Luiermateriaal

   • Indien de gebruiker van een perceel luiermateriaal aanbiedt, wordt dit luiermateriaal aangeboden in een uitsluitend daartoe bestemde en voor dit doel duidelijk herkenbare luierzak.

   • De luierzak wordt door of vanwege het college aan de gebruiker van een perceel ter beschikking gesteld.

   • De luierzak wordt aangeboden bij de milieustraten dan wel in de luiercontainers die zijn opgesteld bij kinderdagverblijven/BSO en/of peuterspeelzalen of de luiercontainer die op wijkniveau in het openbare gebied geplaatst is (inzamelvoorziening op wijkniveau).

 • Inzamelvoorziening op wijkniveau voor glas, textiel, luiers en PMD-verpakkingen

  • j.

   De gebruiker van een zogenaamde inzamelvoorziening op wijkniveau zoals o.a. de container voor glas-, textiel, luiers en PMD mag geen afval naast, bij of op de inzamelvoorziening (container of inwerpzuil van een ondergrondse afvalcontainer) plaatsen, ook niet indien er een storing is in de inwerpopening of als de inzamelvoorziening defect of geheel gevuld is; een storing kan gemeld worden bij het Klantcontactcenter (KCC) van de gemeente Tilburg.

 • Klein huishoudelijk Chemisch Afval (KCA)

  • k.

   Het gewicht van de aangeboden hoeveelheid klein huishoudelijk chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 15 kilogram.

  • l.

   Klein huishoudelijk chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de Mobiele recyclestraat die op verschillende locaties en tijdstippen geplaatst wordt of bij de milieustraat Albion te Tilburg, dit KCA kan niet worden aangeboden bij milieustraat Hoolstraat te Berkel-Enschot.

 • Brengdepot (milieustraten)

  • m.

   De milieustraten Albion (Caledoniastraat, Tilburg) en Hoolstraat (Berkel-Enschot) worden aangewezen als brengdepot waar een aantal van de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, van de verordening kunnen worden achter gelaten. Op milieustraat Hoolstraat kunnen minder soorten afvalstoffen aangeboden worden dan op de milieustraat Albion. Zie verder in reglement milieustraat in bijlage 1 onder 2.

  • n.

   Bij de afgifte van afvalstoffen aan de milieustraten is het reglement van de milieustraten van de gemeente Tilburg van toepassing. Hierin wordt nader omschreven welke bestanddelen van huishoudelijk afval op welke wijze aangeboden mogen worden en welke materialen niet worden geaccepteerd. De acceptatievoorwaarden zijn opgenomen in bijlage 1 met de citeertitel 'Reglement milieustraten gemeente Tilburg'.

  • o.

   De ontdoener van afvalstoffen moet bij de milieustraten een zogenaamde milieustraatpas kunnen tonen + een bewijs dat hij/zij voorafgaand een reservering gemaakt heeft voor die datum en dat tijdvak en zich daarnaast kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs; de milieustraatpas is gekoppeld aan een woonadres (woonhuisaansluiting) waarvoor afvalstoffenheffing geheven wordt en mag niet door derden die niet op dit adres wonen, worden gebruikt. Per woonhuisaansluiting wordt 1 (één) milieustraatpas verstrekt. Per eind 2018 is aan elk huishouden die belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing een milieustraatpas verzonden. Voor nadere uitleg van de persoongegevens die op de milieustraatpas vermeld staan, verwijzen wij u naar bijlage 2 onder b. van dit Uitvoeringsbesluit.

   Bij verlies of beschadiging van de milieustraatpas dient men via www.tilburg.nl/afval een nieuwe aan te vragen tegen betaling van € 12,50 administratiekosten. (Let op dit is geen borg !) Bij misbruik van de toegangspas kan deze worden geblokkeerd.

   Per 1 juli 2020 worden ook aan kringloopbedrijven welke gevestigd zijn in Tilburg een toegangspas voor de milieustraat verstrekt waarmee deze afval- en grondstofstromen afkomstig van Tilburgse kringloopactiviteiten kunnen afvoeren onder bepaalde voorwaarden genoemd in bijlage 1: Reglement milieustraten Tilburg.

  • p.

   Voor het bezoeken van de milieustraten geldt een maximaal aantal bezoeken. U mag per milieustraatpas maximaal 12 keer per kalenderjaar de milieustraat bezoeken.

   Deze bezoeken worden geregistreerd via de milieustraatpas, op de milieustraat staat een paslezer die aangeeft hoeveel bezoeken u nog heeft dit kalenderjaar.

  • q.

   Voorafgaand aan het bezoek aan de milieustraat dient door de bezoeker een reservering gemaakt te worden voor een bepaalde datum en tijdvak conform de gemeentelijke website tijdens openingstijden (zie ook artikel 8 onder f en bijlage 1), dit reserveren kan digitaal plaatsvinden via www.tilburg.nl/afval of telefonisch via Klantcontactcenter(KCC) van de gemeente Tilburg. U kunt dus alleen na het maken van een reservering terecht op de milieustraat voor de gereserveerde datum en tijdvak.

  • r.

   De ontdoener van afvalstoffen dient de afvalstoffen zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden bij de milieustraat en in de juiste voorzieningen te deponeren, hierbij dient de ontdoener de aanwijzingen van het personeel van de milieustraat op te volgen.

 • Ophalen grof huisvuil

  • s.

   De inzameling via het ophalen van grof huisvuil, waaronder afgedankte meubels, herbruikbaar huisraad, groot elektrisch afval zoals koelkast, vrieskast of kist en wasmachines, vindt op afroep plaats. De aanbieder dient voor deze inzameling een digitale of telefonische afspraak te maken met de gemeente Tilburg. Hiervoor wordt een afvalstoffenheffing per aanbieding in rekening gebracht zoals vastgesteld in de Verordening Afvalstoffenheffing gemeente Tilburg, deze heffing dient bij het ophalen per PIN-betaling voldaan te worden.

  • t.

   Het ophalen van grof huisvuil is aan strikte regels gebonden:

   • Grof huisvuil moet op de begane grond worden aangeboden.

   • Grof huisvuil moet droog zijn.

   • Het moet uit handzame stukken bestaan (bv. vloerbedekking in gebundelde rollen van maximaal 2 meter).

   • Er moet altijd iemand thuis zijn om het afval aan te bieden.

   • Grof huisvuil mag nooit op straat worden gezet.

   • Meubels moeten in elkaar, dus niet gedemonteerd worden aangeboden.

   • Grof huisvuil wordt alleen opgehaald bij huisadressen.

   • Bedrijfsafval valt niet onder deze regeling.

  • Géén grof huisvuil is:

   • Bouw- en sloopafval (keukenblok, sanitair, losse planken, laminaat e.d.).

   • Banden (van auto, motor of bromfiets, met of zonder velgen).

   • Auto-, motor-, of bromfietsonderdelen.

   • Tuinafval (zoals zand of aarde).

   • Bedrijfsafval.

   • Klein Chemisch Afval en asbest.

   • Papier en karton.

   • Glas.

 • Deze bestanddelen van huishoudelijk afval genoemd onder “Géén grof huisvuil is “ worden niet opgehaald onder de ophaalregeling voor grof huisvuil. Deze bestanddelen kunnen ingeleverd worden bij de Milieustraten Albion en sommige bij milieustraat Hoolstraat voor zover het valt binnen de acceptatievoorwaarden van de gemeentelijke milieustraten.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • a.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de afvalkalender en op de website van de gemeente Tilburg om uiterlijk 07.30 uur.

 • Bij extreme warme weersomstandigheden kan door het hoofd van inzameldienst het hitteprotocol ingevoerd worden waarbij de uiterlijke aanbiedtijd van de inzamelmiddelen vervroegd kan worden naar 06.30 uur. Dit wordt via de gebruikelijke gemeentelijke mediakanalen vooraf gecommuniceerd.

 • b.

  inzamelmiddelen mogen de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden

 • c.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd

 • d.

  grof huisvuil, waaronder meubels, grote elektrische en elektronische apparatuur worden na telefonische of digitale afspraak ingezameld; deze bestanddelen mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken met de inzameldienst.

 • e.

  in verband met geluidhinder mogen verzamelcontainers voor glas(glasbakken) alleen tussen 7.00 en 22.00 uur worden gebruikt.

 • f.

  het aanbieden van afvalstoffen op de milieustraten mag alleen plaatsvinden na voorafgaande reservering voor een bepaalde datum en tijdvak conform de gemeentelijke website tijdens de vastgestelde openingstijden.

 • Deze zijn:

  • Albion (Caledoniastraat 12 en 13 op industrieterrein Albionstraat, dit is een zijweg van de Dongenseweg): maandag t/m zaterdag: 08.00 – 16.30 uur).

  • Milieustraat Hoolstraat 2-b te Berkel-Enschot: zaterdag: 09.00 - 16.00 uur.

  • Bij extreme warme weersomstandigheden kan door het hoofd van inzameldienst het hitteprotocol ingevoerd worden waarbij de openingstijden van de milieustraat aangepast kunnen worden. Dit wordt via de gebruikelijke gemeentelijke mediakanalen vooraf gecommuniceerd.

Op Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn de beide milieustraten gesloten. Daarnaast kunnen door of namens het college andere dagen worden aangewezen waarop een van de of beide milieustraten eveneens geheel gesloten zijn of andere openingstijden hebben.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden aan de openbare weg of als gevolg van calamiteiten niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden of calamiteiten tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad en/of op de website van de gemeente en/of middels een gericht schrijven aan de gebruikers van de betreffende percelen.

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 • 1.

  Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels

  • a.

   in de binnenstad mogen bedrijfsafvalstoffen alleen worden ingezameld tussen 07.00 en 11.00 uur. De binnenstad is hierbij gedefinieerd als wijk 00 (centrum) volgens de planologische wijkindeling (d.d. 01-01-2003) van de gemeente Tilburg

  • b.

   de inzamelmiddelen (bedrijfsafvalcontainers) mogen, noch in de binnenstad noch daarbuiten, op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar

  • c.

   de gebruikte inzamelmiddelen (bedrijfsafvalcontainers) dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels

  • d.

   de inzamelmiddelen (bedrijfsafvalcontainers) die op de openbare weg geplaatst worden, dienen voorzien te zijn van tenminste een adressticker met daarop duidelijk aangegeven: straat, postcode en huisnummer van het perceel van waaruit de bedrijfafvalstoffen worden aangeboden

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1.

  Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

  • a.

   in de binnenstad mogen bedrijfsafvalstoffen alleen worden ingezameld tussen 07.00 en 11.00 uur. De binnenstad is hierbij gedefinieerd als wijk 00 (centrum) volgens de planologische wijkindeling (d.d. 01-01-2003) van de gemeente Tilburg

  • b.

   de inzamelmiddelen (bedrijfsafvalcontainers) mogen, noch in de binnenstad noch daarbuiten, op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar

  • c.

   de gebruikte inzamelmiddelen (bedrijfsafvalcontainers) dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels

  • d.

   de inzamelmiddelen (bedrijfsafvalcontainers) die op de openbare weg geplaatst worden, dienen voorzien te zijn van tenminste een adressticker met daarop duidelijk aangegeven: straat, postcode en huisnummer van het perceel van waaruit de bedrijfafvalstoffen worden aangeboden.

Artikel 13. Aanwijzing Toezichthouders

 • 1.

  Het college wijst op grond van Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg, artikel 23, lid 3 als toezichthouder de medewerkers van afdeling BAT aan.

 • 2.

  Deze medewerkers mogen uitsluitend gebruik maken van de bevoegdheden voor zover zij deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Dit betreft uitsluitend bevoegdheden op grond van artikel 5.18 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 3.

  Het college wijs op grond van de Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg, artikel 23, lid 2 als toezichthouder aan de ambtenaren van de Afdeling Veiligheid & Wijken belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, ieder voor zover het betreft zaken die aan hun toezicht zijn toevertrouwd.

Artikel 14. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit Gewijzigd Uitvoeringsbesluit 2022 Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019 treedt in werking op de eerste dag nadat deze gepubliceerd is.

 • 2.

  Het Uitvoeringsbesluit 2022 Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019 wordt ingetrokken op dezelfde dag dat het Gewijzigd Uitvoeringsbesluit 2022 Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019 in werking treedt.

Artikel 15. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Gewijzigd Uitvoeringsbesluit 2022 Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019.

Bijlage 1: Gewijzigd Uitvoeringsbesluit 2022 Afvalstoffenverordening van de gemeente Tilburg 2019

 

Reglement milieustraten gemeente Tilburg

 

1. Openingstijden

Milieustraat Albion Caledoniastraat 12 en 13, Tilburg

Maandag t/m zaterdag van 08.00 - 16.30 uur.

 

Milieustraat Hoolstraat, Hoolstraat 2-b, Berkel-Enschot

Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur.

 

Bij extreme warme weersomstandigheden kan door het hoofd van inzameldienst het hitteprotocol ingevoerd worden waarbij de openingstijden van de milieustraat aangepast kunnen worden. Dit wordt via de gebruikelijke gemeentelijke mediakanalen vooraf gecommuniceerd.

 

Op Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn de beide milieustraten gesloten. Daarnaast kunnen door of namens het college andere dagen worden aangewezen waarop een van de of beide milieustraten eveneens geheel gesloten zijn of andere openingstijden hebben.

 

2. Toegang tot milieustraten

Vanaf 1-1-2022 heeft de bezoeker alleen toegangs na voorafgaande reservering voor een bepaalde datum en het gereserveerde tijdvak conform de gemeentelijke website tijdens de openingstijden. De reservering kan digitaal via www.tilburg.nl en telefonisch via het Klantcontactcenter van de gemeente Tilburg.

De milieustraten Albion en Hoolstraat zijn alleen opengesteld voor inwoners van de gemeente Tilburg die belastingplichtig zijn voor afvalstoffenheffing voor het afgeven van huishoudelijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 4, lid 1 onder o van het Uitvoeringsbesluit 2021 van de Afvalstoffenverordening gemeente Tilburg 2019 (hierna te noemen Uitvoeringsbesluit). Bedrijfsafval afgeven is niet toegestaan.

Met ingang van 1 juli 2020 kunnen Tilburgse kringloopbedrijven op aanvraag een toegangspas voor de milieustraat ontvangen en hebben daarmee toegang tot de milieustraten, echter onder nadrukkelijk hieronder genoemde voorwaarden:

 

Voorwaarden kringloopbedrijven:

 • 1.

  Op aanvraag verstrekking van 1 toegangspas per kringloopbedrijf dat gevestigd is in de gemeente Tilburg en hier binnen gemeente Tilburg ook daadwerkelijk kringloopactiviteiten uitvoert.

 • 2.

  De door het kringloopbedrijf aangeleverde afval- en grondstofstromen bij de milieustraat mogen alleen afkomstig zijn van een Tilburgse vestiging indien het kringloopbedrijf meerdere vestigingen ook buiten gemeente Tilburg heeft.

 • 3.

  De kringloopbedrijven hebben alleen toegang op de milieustraat op doordeweekse werkdagen, niet op zaterdag in verband met drukte, dit houdt in geen toegnag op milieustraat Hoolstraat.

 • 4.

  Maximaal 12 bezoeken per toegangspas per kalenderjaar.

 • 5.

  Verplichte afvalscheiding in diverse grondstofstromen.

 • 6.

  Zij moeten betalen voor (grof)restafval en ongesorteerd bouw- en sloopafval, hetzelfde tarief als een particuliere bezoeker, zie verder onder betalingsplicht.

 • 7.

  Indien een kringloopbedrijf zeer grote hoeveelheden afval en grondstofstromen aanbiedt, beslist de beheerder van de milieustraat of dat deze hoeveelheden ingenomen kunnen worden.

Deze volumevoorwaarden hanteren we om zoveel mogelijk hergebruik te faciliteren, afvalscheiding door kringloopbedrijf te bevorderen (voor restafval moet worden betaald) en geen lekstromen vanuit kringloopbedrijven en/of andere gemeenten af te moeten voeren. Het weren van zeer grote hoeveelheden grondstofstromen houdt direct verband met mogelijk zeer hoge verwerkingskosten van sommige grondstofstromen zoals bijvoorbeeld matrassen. De kringloopbedrijven dienen in hun acceptatiebeleid hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

 

Milieustraat Hoolstraat: Hier kunnen alleen de volgende gratis afvalstromen aangeboden worden, grof tuinafval, elektr(on)ische huishoudelijke apparaten, tapijten, oud papier, textiel, metalen, afvalhout (niet verduurzaamd), PVC en hard plastic/kunststof.

De volgende gratis afvalstromen kunnen op milieustraat Hoolstraat niet aangeboden worden: asbest, autobanden, matrassen, kca, grond, puin, gips en dakleer, frituurvet, PMD-afval en autobanden.

 

Ook de betaalde stromen restafval en ongesorteerd bouw en sloopafval kunnen op de milieustraat Hoolstraat niet worden aangeboden.

 

3. Milieustraatpas

Aan elk huishouden dat belastingplichtig is voor afvalstoffenheffing wordt één toegangspas, de zogenaamde milieustraatpas uitgereikt. Bij elk bezoek aan de milieustraat dient de milieustraatpas en op aanvraag een geldig legitimatiebewijs overlegd te worden. Bij misbruik kan de milieustraatpas geblokkeerd worden. Ook aan Tilburgse kringloopbedrijven wordt op aanvraag 1 milieustraatpas uitgereikt.

Bij verlies, diefstal of vermissing van de milieustraatpas dient men een nieuwe pas aan te vragen onder betaling van administratiekosten van € 12,50 (let op dit is geen borg !).

 

4. Hoeveelheid bezoeken per kalenderjaar per milieustraatpas.

Per milieustraatpas mag men maximaal 12 keer per kalenderjaar de milieustraat bezoeken.

Via de milieustraatpas wordt de hoeveelheid bezoeken geregistreerd.

 

De afvalstoffen worden nader omschreven in artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit.

 

5. Beheerders/toezichthouders

Voor het toezicht op de milieustraat zijn een of meer beheerders/toezichthouders aangesteld. Zij zijn aangesteld als toezichthouder op grond van artikel 23 van de Afvalstoffenverordening. Zij houden o.a. toezicht op het correct gescheiden aanbieden van het afval. De beheerder/toezichthouder kan hierbij nadrukkelijk aanwijzingen geven die opgevolgd dienen te worden door de bezoeker. Bij agressief gedrag tegenover de beheerder/toezichthouder wordt aangifte bij de politie gedaan. De beheerder is bevoegd om bepaalde afvalstoffen te weigeren indien hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het om bedrijfsafvalstoffen gaat. Hiernaast zijn medewerkers van kringloopbedrijf La Poubelle werkzaam op milieustraat die bruikbare kringloopgoederen voor hergebruik in ontvangst nemen.

 

6. Afvalscheiding

De afvalstoffen moeten goed gescheiden worden aangeboden en vervolgens door de bezoeker in de juiste inzamelvoorzieningen worden gedeponeerd die van duidelijke aanwijsborden zijn voorzien. Hierbij dienen de aanwijzingen opgevolgd te worden van de beheerders/toezichthouders van de milieustraat. Gevaarlijke afvalstoffen dienen in een gesloten en zo mogelijk in de originele verpakkingen te worden aangeboden bij het KCA-depot op de milieustraat dan wel bij de mobiele recyclestraat. Indien de ontdoener zijn/haar afvalstoffen niet gescheiden aanlevert, wordt dit als grof restafval of verbouwingsrestafval beschouwd en dient hiervoor een dan geldend tarief voor afvalstoffenheffing betaald te worden, zie verder onder 8 (Betalingsplicht).

 

7. Asbest

Asbest en asbesthoudende stoffen dienen deugdelijk en zoveel mogelijk luchtdicht in stevige doorzichtige folie van tenminste 0,2 mm dikte ingepakt en afgeplakt met deugdelijke tape, te worden aangeleverd. Dit kan ook via de speciale asbestfoliezakken die op diverse plaatsen te koop zijn. Bij beladen dient men er rekening meen te houden dat men zelf het asbesthoudend afval handmatig in de daarvoor bestemde container moet deponeren. Geadviseerd wordt om bij asbestgolfplaten handzame en niet te zware pakketten te maken die men gemakkelijk met 2 personen kan lossen. Voor de asbesthoudende sloopmaterialen dient men tevens aan de beheerder een schriftelijke verklaring van de gemeente Tilburg te overleggen waaruit blijkt dat men de sloop van asbest gemeld heeft met het daarvoor bestemde formulier "melden asbest". Meer informatie zie www.tilburg.nl.

 

8. Betalingsplicht

Indien voor een bepaalde afvalstof een tarief geldt dan dient door de ontdoener bij de milieustraat dit tarief via een PIN-betaling voldaan te worden. Het tarief voor afgeven van grof huishoudelijk restafval (zie artikel 3, lid 1 onder y) en verbouwingsrestafval ( zie artikel 3,lid 1 onder z) wordt jaarlijks door de raad vastgesteld via de Verordening Afvalstoffenheffing gemeente Tilburg.

 

9. Aansprakelijkheid

Het betreden van, het rijden met een voertuig op de milieustraat en het lossen van de afvalstoffen geschiedt geheel voor eigen risico. De gemeente Tilburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen en of schade ten gevolge van handelingen van de aanbieder van de afvalstoffen . Kinderen tot 12 jaar mogen zich niet buiten de auto begeven op de milieustraat. Op de milieustraat zijn de wettelijke verkeersregels- en tekens van toepassing met inbegrip van de maximum snelheid van 10 km per uur.

 

10. Verbod om afval te doorzoeken en mee te nemen

Het is verboden inzamelvoorzieningen te doorzoeken al dan niet met de bedoeling om afvalstoffen mee te nemen. Het is verder voor de bezoeker verboden afvalstoffen af te voeren van de milieustraat.

 

11. Cameratoezicht

Op de milieustraat is cameratoezicht aanwezig ter beveiliging van ons personeel en ter bescherming van onze eigendommen tegen diefstal of beschadiging. De camerabeelden worden ten hoogste 4 weken bewaard. Zie verder ook bijlage 2.

 

12. Verbod om foto’s te maken en/of te filmen.

Het is voor bezoekers verboden om foto’s en/of te filmen op de milieustraat. Dit wordt voorgeschreven om de privacy van onze medewerkers te beschermen.

 

13. Overige bepalingen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de dienstdoende leidinggevende beheerder.

Bijlage 2: Gewijzigd Uitvoeringsbesluit 2022 Afvalstoffenverordening van de gemeente Tilburg 2019

 

Toelichting op het gebruik van persoonsgegevens bij de inzameling van huishoudelijk afval conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

 

Wij registreren persoonsgegevens bij de inzameling van huishoudelijk afval. Dit gebeurt op diverse manieren. Voor het gebruik van de persoonsgegevens zijn welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden omschreven.

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze worden verkregen, zij worden niet verstrekt aan derden. Met de leveranciers van de software zijn bewerkersovereenkomsten gesloten. De software is beveiligd.

 

We gebruiken bij de volgende zaken persoonsgegevens:

 • a.

  Registratiechip duo- en minicontainers (zie artikel 7, lid 1 onder b).

 • b.

  Milieustraatpas (zie artikel 7, lid 3 onder p).

 • c.

  Toegangspas ondergrondse afvalcontainers (zie artikel 7, lid 1 onder c).

 • d.

  Cameratoezicht milieustraat (zie reglement milieustraten gemeente Tilburg; zie bijlage 1 onder punt 11).

Ad a. Registratiechip duo- en minicontainers (zie artikel 7, lid 1 onder b).

De persoonsgegevens die vermeld worden op de registratiechip van de duocontainer en minicontainers worden gebruikt voor het zorg dragen van correct gebruik, routeoptimalisatie en afvalscheidingscontrole. We verbeteren de efficiëntie van de afvalinzameling door routeoptimalisatie. We onderzoeken welke adressen wel/geen duo-of minicontainers aanbieden en passen hier de inzamelroute zo nodig op aan. We gebruiken de regsistratiechip ook om te voorkomen dat de container meerdere keren per week of 2 weken wordt aangeboden en ook om te voorkomen dat andere inzamelmiddelen dan de aangewezen inzamelmiddelen worden aangeboden.Ook zorgen we voor controle op afvalscheiding. Hiervoor worden onder meer waarschuwingskaarten afgegeven en geregistreerd op het adres van de container. Speciale controleurs kijken in de duocontainers of afval op de juiste manier gesorteerd is en geven, als het afval niet goed gescheiden is, een gele, oranje of rode kaart. Via speciale apparatuur geven de controleurs aan wat er fout is met de afvalscheiding. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen via de chip in de container en kunnen geraadpleegd worden door de controleurs de volgende keer dat de container voor lediging wordt aangeboden.In geval van een rode kaart worden de adresgegevens doorgegeven aan de gemeentelijk opsporingsambtenaar voor het geven van een boete. Deze gegevens van de controle op afvalscheiding worden na 1 jaar verwijderd.

.

Ad b. Milieustraatpas (zie artikel 7, lid 3 onder p).

De persoonsgegevens die vermeld worden op/via de registratiechip op deze milieustraatpas worden gebruikt om alleen de aangewezen gebruiker van de pas gebruik te kunnen laten maken van de milieustraat. We verstrekken per adres dat belastingplichtig is voor afvalstoffenheffing 1 milieustraatpas op adres. Verder willen we hiermee voorkomen dat de milieustraat die bedoeld is voor huishoudelijk afval, gebruikt wordt voor het storten van bedrijfsafval of door personen die niet woonachtig zijn in deze gemeente (en derhalve geen afvalstoffenheffing in Tilburg betalen).

 

We hebben verder via de milieustraatpas een maximale hoeveelheid van 12 bezoeken per kalenderjaar vastgesteld.

 

Ad c. Toegangspas ondergrondse verzamelcontainer, hierna te noemen:

Afvalpas (zie artikel 7, lid 1 onder c).

De Afvalpas bevat zelf geen persoonsgegevens (zoals bedoeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) maar heeft een unieke code. De ondergrondse container weet dat deze unieke code (uw afvalpas) toegang geeft tot de container, maar weet dus niet bij welk adres deze pas hoort.

De gemeente weet wel welke unieke code bij welk adres hoort. Dit is noodzakelijk omdat de afvalpassen alleen aan die adressen worden uitgegeven die gebruik mogen maken van de ondergrondse container. Daarnaast kan de gemeente bij verlies, diefstal of niet-werking van de afvalpas, de oude afvalpas blokkeren en een nieuwe pas verstrekken.

De gemeente registreert alleen het aantal keren dat een afvalpas wordt aangeboden bij een ondergrondse container, maar slaat niet op welke pas dat is. Uitsluitend de frequentie, datum en het tijdstip van een klepopening worden door de container geregistreerd. Het registreren van deze gegevens is noodzakelijk om het gebruik en de volheid van de container te monitoren. Hierdoor kan namelijk worden bepaald wanneer de container moet worden geleegd. De gemeente weet dus niet wanneer u uw pas gebruikt heeft.

De gemeente Tilburg verwerkt met de Afvalpas uitsluitend adresgegevens en deze gegevens worden niet anders gebruikt dan voor de doelen zoals in deze tekst beschreven. De adresgegevens blijven bewaard zolang het adres gebruik maakt van de ondergrondse afvalcontainer.

 

Ad d. Cameratoezicht op de milieustraat (zie punt 11 van bijlage 2).

Ter bescherming van ons personeel en onze eigendommen worden camerabeelden gemaakt op de milieustraat. Dit cameratoezicht wordt nadrukkelijk met bebording aangegeven bij de ingang van de milieustraat. De camerabeelden worden 4 weken bewaard.

 

Bijlage 3 bij Gewijzigd Uitvoeringsbesluit 2022 van de Afvalstoffenverordening Gemeente Tilburg 2019

 

Behorend bij artikel 4 onder w.

 

Richtlijnen voor de locatiekeuze van ondergrondse containers gemeente Tilburg

 

 • 1.

  De locaties voor ondergrondse containers dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden.

 • 2.

  De afstand van de ondergrondse container tot de gevel van een woning bedraagt minimaal 5.00 meter. Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2.00 meter. De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur ten minste 3.00 meter. Afstanden worden gemeten vanaf de rand van de vloerplaat.

 • 3.

  De ondergrondse containers moeten vanaf de aangesloten percelen goed te bereiken zijn. Bij de plaatsing van ondergrondse containers wordt gestreefd naar een maximale loopafstand van 125 meter vanaf de hoofdingang van de woning of woongebouw. Hier kan van worden afgeweken als er dan te weinig percelen op de ondergrondse container kunnen worden aangesloten of als de ondergrondse container elders in de loop- en rijrichting kan worden geplaatst.

 • 4.

  De ondergrondse containers moeten vanuit de aangewezen woningen goed en veilig bereikbaar zijn. Dat betekent dat op de toe leidende paden geen obstakels mogen staan. Een looppad naar de ondergrondse container mag bij voorkeur niet smaller zijn dan 1,50 meter. Er dient rekening te worden gehouden met minder validen, rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het trottoir dient de minimale breedte 1.20 meter te bedragen.

 • 5.

  Om schade aan de ondergrondse container te voorkomen en de veiligheid te verbeteren worden de containers op een verhoging aangebracht, inlopend regen water moet worden voorkomen. Paaltjes of kattenruggen dienen te worden aangebracht om beschadiging of belemmerend parkeren te voorkomen.

 • 6.

  De ondergrondse container dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. Voor het plaatsen op niet-gemeentegrond is een recht van opstal nodig. Dat is een zakelijk recht waarvoor een overeenkomst, notariële akte en inschrijving in het kadaster nodig is.

 • 7.

  De opstelplaats voor het inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig en verkeerstechnisch verantwoord te zijn, zonder hinder van overig verkeer. Het inzamelvoertuig is ca. 12.00 meter lang en 2.50 meter breed. Er dient rekening gehouden te worden met voldoende stempelruimte voor het inzamelvoertuig.

 • 8.

  De ondergrondse containers moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen zodat de containers vanaf de openbare weg kunnen worden opgepakt en geleegd.

 • 9.

  Om de ondergrondse container te kunnen legen, mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5.00 meter bedragen.

 • 10.

  Er mag zich tussen de ondergrondse container en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden. De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over geparkeerde auto’s takelt.

 • 11.

  In verband met het leegmaken van de ondergrondse container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod wordt ingesteld.

 • 12.

  De ondergrondse containers worden zodanig geplaatst dat er geen belemmering voor de verkeersveiligheid zal ontstaan en dat er op ledigingsmomenten minimale verkeershinder en –oponthoud ontstaat. In nauwe straten zou dat kunnen betekenen dat bestuurders achter het ledigingsvoertuig even moeten wachten.

 • 13.

  Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.

 • 14.

  Bij het bepalen van de locatie van ondergrondse containers bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke grootte van de bomen, het middelpunt van de te verwachten kroonprojectie dient 6,5 meter van het hart van de dicht bij zijnde ondergrondse container te blijven.

 • 15.

  De afstand tot de riolering (zijkant buis en/of put) bedraagt minimaal 1.00 meter. De afstand tot overige kabels en leidingen bedraagt minimaal 2.00 meter. Bij een kortere afstand tussen 0.50 meter (vanuit de mal gemeten) en 2.00 meter moet er altijd overleg zijn tussen de aannemer van de plaatsingswerkzaamheden en/of gemeente en de netbeheerder. Het verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgegaan tot aanpassen van de ondergrondse infra.

 • 16.

  De ondergrondse container is zodanig gesitueerd dat er voldoende sociale controle en toezicht op het gebruik van de container mogelijk is.

 • 17.

  Bij het bepalen van de locatie wordt rekening gehouden met ruimtelijke kwaliteit met als doel een goede ruimtelijke inpassing in het straatprofiel. In het geval van de gebieden: Centrum (binnen de Parkring), Spoorzone, Piushaven en andere locaties waar het beschermd dorps- en stadgezicht betreft is er bij de locatiebepaling extra aandacht voor een goede positionering van de locatie ten opzichte van de stedenbouwkundige structuur, bebouwing, beplanting en aanwezige monumenten. Deze afweging wordt vastgelegd in het ontwerp-aanwijzingsbesluit van de locatie van de ondergrondse afvalcontainer(s).

Bijlage 4 Kaart gebied Binnenstad-Spoorzone waar de ondergrondse afvalcontainer aangewezen wordt als inzamelvoorziening voor huishoudelijke afvalstromen papier, plastic -, metalen verpakkingen en drankenkartons(PMD), restafval en groente, fruit en tuinafval(GFT);

,

 

Naar boven