Subsidieregeling Ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen gemeente Dongen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen;

 • gelet op de Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022 van de Minister van Justitie en Veiligheid van 26 januari 2022, nr. 3774522;

 • gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Dongen 2017;

Besluit:

Vast te stellen de subsidieregeling:

Subsidieregeling Ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen gemeente Dongen 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen;

Artikel 2 Doel van deze subsidieregeling

Het doel van deze subsidieregeling is om ondersteuning te bieden bij of nabij voorzieningen of activiteiten die op grond van die Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen en deze controle te bevorderen.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Voor subsidie op grond van deze regeling komen in aanmerking ondernemers en niet-commerciële organisaties in de gemeente Dongen die verplicht zijn om in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 de coronatoegangsbewijzen te controleren.

 • 2.

  De inzet voor de controle van coronatoegangsbewijzen waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet plaatsvinden op een locatie binnen de Dongense gemeentegrenzen.

Artikel 4 In aanmerking komende kosten

De volgende kosten voor de controle op coronatoegangsbewijzen, gemaakt in de periode1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022, komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

 • b.

  in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage;

 • c.

  verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a;

 • d.

  in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

 • e.

  materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

 • f.

  verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met e.

Artikel 5 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022;

 • b.

  kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;

 • c.

  kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 100.756.

 • 2.

  De subsidie wordt naar rato van de in aanmerking komende kosten verdeeld over alle aanvragers, waarbij de aanvraag volledig is en waarbij de voorwaarde geldt dat er niet meer wordt verstrekt dan de daadwerkelijk gemaakte kosten.

 • 3.

  Als het totaal van de te verlenen subsidies boven het subsidieplafond uitkomt, zal subsidie naar rato van het beschikbare budget worden verleend.

 • 4.

  Het college kan aan de hand van de ingediende aanvragen besluiten om bij de verdeling van het budget, maximale bedragen te verbinden aan bepaalde kostensoorten per aanvrager.

Artikel 7 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode 25 juni 2022 tot en met 7 augustus 2022. Aanvragen ingekomen na 7 augustus 2022 worden niet in behandeling genomen.

 • 2.

  Per bedrijf of niet-commerciële organisatie wordt één aanvraag in behandeling genomen.

 • 3.

  Een aanvraag wordt gericht aan het college, met gebruikmaking van het door het college ter beschikking gesteld digitaal aanvraagformulier.

 • 4.

  De aanvraag wordt digitaal ingediend en ondertekend door een voor het bedrijf of niet-commerciële organisatie bevoegd persoon of orgaan.

 • 5.

  Aanvragen die niet via het digitale aanvraagformulier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 6.

  Bij de aanvraag wordt gevoegd:

  • a.

   de ingevulde rekentool met de daadwerkelijk gemaakte kosten;

  • b.

   loonstroken, in het geval subsidie wordt gevraagd voor de kosten bedoeld in artikel 4, leden a en c;

  • c.

   bewijzen van vrijwilligersbijdragen, in het geval subsidie wordt gevraagd voor de kosten bedoeld in artikel 4, lid b;

  • d.

   facturen, in het geval subsidie wordt gevraagd voor de kosten bedoeld in artikel 4, leden d en e.

 • 7.

  Het college kan aanvullende informatie vragen.

Artikel 8 Beslistermijn en subsidievaststelling

 • 1.

  Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen 10 weken nadat een volledige aanvraag is ingediend.

 • 2.

  Bij beslissing op de subsidieaanvraag stelt het college stelt de subsidie direct vast. Dat geldt, in afwijking van artikel 17, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Dongen 2017 ook voor subsidies vanaf € 10.000.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze subsidieregeling.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 25 juni 2022.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als de 'Subsidieregeling Ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen gemeente Dongen 2022’.

Aldus besloten in de vergadering van het college van 21 juni 2022.

De secretaris, de burgemeester,

mr. H.L.M. van Noort, drs. M.C. Starmans-Gelijns

Bijlage: rekentool

De rekentool is te vinden op de website van de gemeente Dongen, via www.dongen.nl/controleCTB.

Naar boven