RECTIFICATIE: Van rechtswege verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), bouwen woning Voorplecht 12 te Delfzijl

 

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Eemsdelta maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend, omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen (datum is datum verzending): 23 december 2021, voor het bouwen van een woning aan de Voorplecht 12, 9934 RZ te Delfzijl.

 

Inzage

Dit betekent dat wij het besluit op de omgevingsvergunning ter inzage moeten leggen. De besluiten en bijbehorende stukken liggen bij de gemeente Eemsdelta. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer 14 0596.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta.

 

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eemsdelta via telefoonnummer 14 0596 of per e-mail gemeente@eemsdelta.nl.

Naar boven