Verkeersbesluit voor het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats in de openbare ruimte van de Groote Prins te Mill

Z/22/066483

D/22/1126344

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LAND VAN CUIJK

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen;

 

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 verplicht tot het nemen van een verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontslaat of wordt gewijzigd;

 

OVERWEGENDE:

  • Dat de gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats niet meer in het bezit is van een rijbewijs;

  • Dat van de gehandicaptenparkeerplaats derhalve geen gebruik meer wordt gemaakt;

  • Dat dit de reden is om de borden en markering te verwijderen;

  • dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen;

  • dat voor de uitvoering van deze maatregel een verkeersbesluit dient te worden genomen;

  • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de taakaccenthouder verkeer namens de korpschef van het Regionaal korps Brabant-Oost, District Maas en Leijgraaf en dat deze akkoord gaat met het onderstaande besluit;

BESLUITEN:

 

Op grond van vorenstaande overwegingen tot:

  • 1.

    het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de openbare ruimte van de Groote Prins te Mill, door het verwijderen van bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord met kenteken RL-LT-50 overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening.

Cuijk, 20 juni 2022

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk,

Jos Bennink

Teammanager Civiel & Verkeer

MEDEDELINGEN:

BEZWAARCLAUSULE

Tegen dit besluit en de daaraan verbonden voorwaarden kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking ervan bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. U dient uw bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om het besluit te schorsen dient u bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Naar boven