Rectificatie: Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2022

[Deze publicatie betreft een rectificatie omdat in de oorspronkelijke publicatie, hoofdstuk 2 van bijlage 1, onjuiste bedragen zijn opgenomen. De oorspronkelijke publicatie is op 3 januari 2022 bekendgemaakt, beschikbaar via Gemeenteblad 2022, 5083.]

 

 

de raad van de gemeente Borne;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2021;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2022

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer;

 • b)

  grove huishoudelijke restafvalstoffen: restafval geproduceerd door en afkomstig uit huishoudens, dat niet wordt aangeboden via de wekelijkse huis-aan-huis inzameling;

 • c)

  milieupas: een door de gemeente verstrekte pas ten behoeve van de ontdoening van afvalstoffen.

Artikel 2 Voorwerp van de belasting

 • 1.

  Voorwerp van de belasting is een perceel.

 • 2.

  Als perceel wordt aangemerkt:

  • a.

   de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f, van de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;

  • c.

   een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  • d.

   een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren.

  • e.

   het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  De belasting voor het achter laten van afvalstoffen op het Milieupark aan de Wegtersweg te Hengelo wordt geheven van degene die de afvalstoffen achter laat.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  De belastingen bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting als bedoeld in hoofdstuk I, onderdeel 1.1, van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  De belasting als bedoeld in hoofdstuk I, onderdeel 1.2, van de tarieventabel is verschuldigd na afloop van het belastingjaar of, zo dit eerder is, na beëindiging van de belastingplicht.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in Hoofdstuk 1, onderdeel 1.1, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting bedoeld in Hoofdstuk 1, onderdeel 1.1, als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 5.

  Het derde en het vierde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

 • 6.

  De belastingen bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk twee kalendermaanden na de op het aanslagbiljet vermelde dagtekening.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kunnen op verzoek van belastingplichtige de aanslagen worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet in het belastingjaar nog maanden tot november overblijven met een minimum van twee, indien aan het navolgende wordt voldaan:

  • a.

   het totaal bedrag van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen afvalstoffenheffing of andere belastingen moet minder zijn dan € 7.200,-;

  • b.

   de verschuldigde bedragen moeten door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven.

 • 3.

  De belastingen moeten worden betaald ingeval de kennisgeving, bedoeld in artikel 7, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 10 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Kwijtschelding van de belasting vindt plaats op basis van de Kwijtscheldingsverordening.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening reinigingsheffingen 2021’ van 15 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2022’.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2021.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage 1: TARIEVENTABEL 2022, behorende bij de “verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2022.”

 

Hoofdstuk 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

 

De belasting wordt per perceel berekend naar een vast tarief (onderdeel 1.1), verhoogd met één of meer gedifferentieerde tarieven (onderdeel 1.2)

1.1

Vast deel van de belasting:

1.1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar voor het periodiek verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen

€ 147,30

1.2

Variabel deel van de belasting :

Aanbieding van mini-containers en afvalbakken:

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting per aanbieding van:

1.2.1

een container van 240 liter, bestemd voor huishoudelijk restafval

€ 7,60

1.2.2

een container van 140 liter, bestemd voor huishoudelijk restafval

€ 4,45

1.2.3

een container van 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

€ 0,00

1.2.4

een container van 140 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

€ 0,00

1.2.5

een container van 240 liter, bestemd voor kunststof verpakkingsmateriaal, blik en drankenkartons,

€ 0,00

Bij het gebruik van verzamelcontainers:

1.2.6

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting per aanbieding van huishoudelijk restafval:

1.2.6.1

bij een inwerptrommel

€ 1,00

 

Hoofdstuk 2 Maatstaven en overige tarieven huishoudelijke afvalstoffen

 

2.0

Algemene bepalingen:

2.0.1

Onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk 1 zijn tevens de in dit hoofdstuk genoemde tarieven van toepassing.

2.1

Op aanvraag inzamelen van afvalstoffen:

2.1.1

De belasting voor het op aanvraag inzamelen van niet gebundeld volumineus grof vuil van huishoudens per rit tot 3 kubieke meter:

2.1.1.1

Eén keer per jaar per huishouden

nihil

2.1.1.2

Na de 1e keer genoemd in 2.1.1.1 een vast bedrag per keer dat het perceel wordt bezocht van

€ 90,30

2.1.1.3

Vermeerderd met een bedrag voor elke kubieke meter daarboven.

€ 19,70

2.1.1.4

Onverminderd het bepaalde in de leden 2.1.1.1, 2.1.1.2 en 2.1.13 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van gebundeld, volumineus grofvuil van huishoudens voor elke rit, gerekend vanaf elke rit die ligt boven het aantal van één

€ 30,70

2.1.2

De belasting voor het op aanvraag inzamelen van grof tuinafval (takkenroute) bedraagt per aanvraag:

2.1.2.1

Twee keer per jaar per huishouden

nihil

2.2

Achterlaten afvalstoffen op het Milieupark:

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het achterlaten van oud papier, karton, textiel, kunststof verpakkingsmateriaal, glas, metalen, klein chemisch afval en elektrische- en elektronische apparatuur, mits gescheiden en op voorgeschreven wijze aangeboden op de daartoe aangewezen inzamelplaatsen op een door de gemeentewege ter beschikking gestelde plaats, per kilogram

nihil

2.2.2

Het tarief voor het met gebruik van een verstrekte Milieupas achterlaten van grove huishoudelijke restafvalstoffen bedraagt:

2.2.2.1

Tot 100 kg per jaar per milieupas

nihil

2.2.2.2

Boven de 100 kg per aanbieding van 10 kilogram of gedeelte daarvan

€ 1,55

2.2.3

Het tarief voor het met gebruik van een verstrekte Milieupas achterlaten van grof tuinafval bedraagt:

2.2.3.1

Tot 1000 kg per jaar per milieupas

nihil

2.2.3.2

Boven de 1000 kg per aanbieding van 10 kilogram of gedeelte daarvan

€ 1,55

2.2.3.3

Het tarief voor het verstrekken van een vervangende Milieupas bij bijvoorbeeld diefstal of verlies bedraagt

€ 10,00

2.2.3.4

Als ingeval van nieuwe vestiging op een perceel, de aanvraag van een vervangende Milieupas bij bijvoorbeeld diefstal of verlies plaats vindt binnen 3 maanden na de vestigingsdatum volgens de Basisregistratie Personen (BRP) bedraagt het tarief

nihil

2.3

Wisseling container-volume:

2.3.1

Indien een belastingplichtige wisselt van container-volume, dan is het tarief per jaar voor de eerste omwisseling door Twente Milieu, ongeacht het aantal containers

nihil

2.3.2

Indien een belastingplichtige vaker dan een keer per jaar wisselt van container-volume, dan bedragen de kosten voor de omwisseling door Twente Milieu, ongeacht het aantal containers, per keer

€ 30,00

 

Behoort bij besluit van de raad van 14 december 2021

 

de raadsgriffier van Borne,

Naar boven