Palazzo (deelplan F) Paleiskwartier, ontwerpuitwerkingsplan en ontwerp omgevingsvergunning (coördinatieregeling)

 

Kennisgeving op grond van artikel 3.9a lid 1 jo artikel 3.8 lid 1 en op grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening Wro gemeente ‘s-Hertogenbosch

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpuitwerkingsplan ‘Palazzo (deelplan F) Paleiskwartier’ (NL.IMRO.0796. NL.IMRO.0796.0002506-1301) samen met de ontwerp omgevingsvergunning voor 6 weken met ingang 27 juni 2022 ter inzage liggen.

 

De besluiten worden gecoördineerd voorbereid op grond van de coördinatieregeling zoals opgenomen in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en in de Coördinatieverordening Wro gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit betekent dat de procedure tot verlening van de omgevingsvergunning voor zes weken gelijk oploopt met de procedure voor het uitwerkingsplan.

Voor dit plan is ook een vormvrije m.e.r.-beoordeling (m.e.r. is de afkorting van milieueffectrapportage) uitgevoerd. Op basis daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft worden opgesteld. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit (artikel 6.3 Algemene Wet bestuursrecht). Hierdoor is dit besluit niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep.

Wilt u reageren?

In de periode dat het ontwerpuitwerkingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage liggen, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders indienen.

 

Wilt u reageren op het ontwerpuitwerkingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpuitwerkingsplan kunt u sturen naar: de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 13753724.

  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).

  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.

  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. U kunt dan bellen met Johnny Sinke van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel 06-31142461.

Wilt u reageren op de ontwerp omgevingsvergunning?

  • Uw schriftelijke zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning kunt u sturen naar: het college van burgemeester en wethouder van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor naar het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).

  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.

  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. U kunt dan bellen met Johnny Sinke van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel 06-31142461.

 

 

 

Ter inzage

Het ontwerpuitwerkingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen en het ontwerpuitwerkingsplan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (onder plannummer NL.IMRO.0796.0002506-1301). Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden.

Naar boven