Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen aan Dijkswal te Harlingen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HARLINGEN;

 

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer;

daartoe gemachtigd in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994; krachtens het delegatiebesluit van 17 januari 1996, van de Gemeenteraad aan het college van Burgemeester en Wethouders;

 

stellen ter plaatse van de Dijkswal in de gemeente Harlingen maatregelen voor met als doel:

 

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoelt in de Wet milieubeheer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

overwegende dat:

 

 • De Dijkswal een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

 • De Dijkswal een weg is onder beheer van de gemeente Harlingen en dat het college van Burgemeester en Wethouders derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit;

 • De Dijkswal in het wegencategoriseringsplan van de gemeente Harlingen de functie van erftoegangsweg binnen de bebouwde kom vervult;

 • er mede door de realisatie van gereserveerde parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen invulling gegeven wordt aan de duurzame doelstellingen van de gemeente Harlingen;

 • er om die reden behoefte is aan een extra voorzieningen in dit deel van de stad;

 • er in het kader van de de aanbesteding voor publieke infrastructuur in de provincie Fryslân een plankaart gemaakt is met de potentieel meest gewenste locaties;

 • de meest gunstige locatie voor twee gereserveerde parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op het parkeerterrein Dijkswal gelegen is achter de woning Roptaweg 18;

 • de maatregel voort komt uit overleg tussen de politie Noord-Nederland team Noordwest-Friesland.

b e s l u i t e n :

 

 • door het plaatsen van verkeersborden E4 (parkeergelegenheid) met onderborden OB19 (alleen opladen elektrische voertuigen) en onderborden OB504 (geldig voor twee parkeervakken), van de bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de betreffende parkeerplaatsen op de parkeerlocatie aan de Dijkswal (achter de woning Roptaweg 18) te reserveren voor elektrische voertuigen.

Harlingen, 9 mei 2022

S.C. van Gent

Secretaris

C.M. Sjerps

burgemeester

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.

 

Naar boven