Toestemming voor het veranderen van de woning in 5 appartementen aan Nico Bergsteijnweg 64 te Woudenberg

8 juni 2022

Nico Bergsteijnweg 64, 3931 CE, het veranderen van de woning in 5 appartementen, Z.336258.

De vergunning, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

Naar boven