Subsidieregeling Extra beveiliging bij evenementen Noardeast-Fryslân 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLAN;

 

In aanvulling op de Algemene Subsidieverordening gemeente Noardeast-Fryslân (ASV);

 

Gelet op artikel 3 van de ASV;

 

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n

 

vast te stellen de navolgende regeling: Subsidieregeling Extra gecertificeerde beveiliging (ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen/corona bij evenementen Noardeast-Fryslân 2022

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak die plaatsvindt binnen een bepaalde tijd en in een bepaalde omgeving in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Aanvragers: organisatoren van evenementen gevestigd in de gemeente Noardeast-Fryslân.

 

Artikel 2 Welke activiteiten

Het college kan eenmalig subsidie verlenen aan aanvragers ter compensatie van de extra kosten ten opzichte van de gewone beveiligingskosten die gemaakt worden in verband met het uitvoeren van de beveiliging bij het organiseren van evenementen in 2022.

 

Artikel 3 Voorwaarden

Voor het ontvangen van de subsidie voor activiteiten gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De kosten zijn gemaakt bij de organisatie van een evenement in 2022 in de gemeente Noardeast-

 • Frylân;

 • 2.

  De kosten zijn gemaakt in het jaar 2022.

 • 3.

  De kosten kunnen met financiële gegevens onderbouwd worden;

 

Artikel 4 De aanvraag

 • 1.

  De subsidie wordt aangevraagd door middel van het hiervoor opgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

 • a.

  het bedrag inclusief BTW waarvoor compensatie wordt gevraagd;

 • b.

  opgave van de kostensoorten, zoals bedoeld in artikel 5, lid 2 van deze regeling, waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • c.

  een bewijsmiddel waarmee wordt aangetoond dat deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn zoals:

 • 1.

  facturen als het een vergoeding betreft voor kosten externe inhuur, eventuele werving, administratie en/of kosten voor hulpmiddelen en de beveiliging faciliteren.

 • 2.

  loonstroken en/of een berekening op basis van de rekentool van Koninklijke Horeca Nederland als u een vergoeding aanvraagt voor verschuldigde loonkosten, vakantiegeld,

 • pensioenafdrachten, sociale zekerheidslasten in relatie tot inhuur personeel.

 • 3.

  Per evenement kan maximaal éénmaal subsidie worden aangevraagd op grond van deze regeling.

 • 4.

  De volledige aanvraag is uiterlijk 31-12-2022 in het bezit van de gemeente.

 

Artikel 5. Subsidiabele kosten

1. Subsidie wordt verleend voor extra kosten die gemaakt zijn in het kader van de verplichting van de aanvrager voor extra gecertificeerde beveiliging

2. De volgende kostensoorten komen in aanmerking voor compensatie:

 • a.

  Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

 • b.

  verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1;

 • c.

  in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

 • d.

  verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d. en niet kan worden teruggevraagd in de aangifte omzetbelasting.

 • e.

  Uren voor extra inzet vrijwilligers. Hierbij wordt gerekend met het wettelijk minimumloontarief van € 10,91 per uur (2021).

 

Artikel 6 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

De volgende kostensoort komt niet in aanmerking voor compensatie:

 • a.

  kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk of decentrale overheid is verstrekt;

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  De kosten als bedoeld in artikel 2 bedragen minder dan € 150.

 • 2.

  De aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden en criteria genoemd in deze regeling.

 •  

 

Artikel 8 Subsidieplafond, hoogte van de subsidie en wijze van verdeling

1. Het subsidieplafond voor deze tijdelijke regeling bedraagt € 25.000.

2. Subsidieverzoeken worden behandeld op volgorde van binnenkomst .

3. Verlening vindt plaats totdat het subsidieplafond is bereikt.

4. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste € 750,- per evenement.

5. De subsidie wordt bij verlening direct vastgesteld.

6. De gemeente kan de in het kader van deze regeling verstrekte subsidies controleren, al dan niet

steekproefsgewijs.

 

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Extra beveiliging bij evenementen Noardeast-Fryslân 2022’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van datum publicatie met terugwerkende kracht tot 1 maart 2022.

 • 3.

  Deze regeling is van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op het jaar 2022.

 • 4.

  Deze regeling eindigt per 1 januari 2023.

 •  

 

 •  

Aldus besloten in de collegevergadering van 3 mei 2022

Mr. J.G. Kramer

burgemeester

H. Verbunt

secretaris

Naar boven